Kyst og Fjord

Blåkveite for 50 millioner

Blåkveita ble den suverent mest omsatte ferske fisken sist uke.

Det ble omsatt mer enn 2000 tonn blåkveite sist uke.

Foto: Erik Jenssen
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Det melder Norges Råfisklag på sine nettsider.

Råfisklagets omsetning ble på 165,3 mill kroner (foreløpig tall) i uke 23, fordelt med 153,1 mill kroner på leveranser fra norske båter (102,8 mill kroner på ferskt råstoff og 50,3 mill kroner på fryst råstoff), og 12,3 mill kroner for leveranser fra utenlandske båter. Sistnevnte kom etter leveranser av 150 tonn fryst reke fra en dansk og en estlandsk registrert båt til verdi 4,7 mill kroner, og en leveranse av 210 tonn fryst torsk/3,3 mill kroner fra en russisk autolinebåt. Videre var det en leveranse av fersk fisk fra en islandsk tråler, i hovedsak 240 tonn torsk/4,0 mill kroner.

Omsetningen var ned fra uka før, som endte på 192,6 mill kroner, fordelt med 132,2 mill kroner på norske leveranser (68,8 fersk/63,5 fryst) og altså 60,4 mill kroner på utenlandske landinger. Sammenlignet med uke 23 i fjor kom vi også litt dårligere ut. Da ble ukeomsetninga 214,5 mill kroner totalt, fordelt med 165,9 mill kroner på norske landinger (104,4 fersk/61,6 fryst), og 48,5 mill kroner på utenlandske landinger.

Råfisklagets totale omsetning pr uke 23 i år er oppe i 7,5 milliarder kroner, mot 7,0 milliarder kroner til samme tid i fjor. Omsetningen for norske båter er økt med 354 mill kroner, fra 5.615 mill kroner til 5.969 mill kroner.

Av ferskleveransene var blåkveita denne gang suverent størst i verdi. 1.750 tonn/50,2 mill kroner ble levert i uke 23, totalt 2.330 tonn fra starten i direktefisket 1. juni, av ei periodekvote på 5.450 tonn. Godt brukbart fiske så langt, til tross for mye vind under oppstarten. Trangt om plassene på de mest attraktive feltene, men det hører med i dette fisket. Leveranser fra vel 250 båter så langt. Halvparten av totalen tatt på line/autoline, 780 tonn på garn og 320 tonn på snurrevad. 750 tonn av blåkveita levert i Lofoten siden starten, deretter følger Troms og Vesterålen med 600-650 på hver, 200 tonn levert i Øst-Finnmark og 60 tonn i Vest-Finnmark.

Fisket var en del værhindret også i uke 23. For omsetningen av fryst råstoff, totalt 50,3 mill kroner, var 840 tonn torsk/18,2 mill kroner størst i verdi. Dette kvantumet var levert av 8 trålere. Videre fulgte 1.470 tonn snabeluer/16,6 mill kroner levert av 11 trålere, og trål stod også for seikvantumet på 690 tonn til verdi 5,2 mill kroner.

1.260 tonn fersk torsk omsatt i uke 23 til verdi 22,0 mill kroner. Av det var 330 tonn levendetorsk i hovedsak levert i Vest-Finnmark. Over halvparten av totalen var levert i Øst-Finnmark, med 260 tonn tatt på snurrevad, 250 tonn på trål, og 170 tonn på line/autoline.

Av 2.060 tonn fersklevert sei var 1.670 tonn notsei, 250 tonn tatt på snurrevad, og mindre kvanta på garn og juksa. Av notkvantumet var 500 tonn levert til 3 kjøpere i Vest-Finnmark, 480 tonn til 2 kjøpere i Troms, 30 tonn agnsei levert kjøper i Lofoten, og 660 tonn levert en kjøper på Nordmøre. 8 båter med leveranser i nord, 4 på Nordmøre.

Opprettet 12.06.2018 07:35. Sist oppdatert 12.06.2018 07:36

Kommenter via Facebook

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Stengt inn til videre Lerøy har valgt å stenge fiskemottaket i Tromvik inn til videre på grunn av mangel på råstoff.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

Mindre oppdrettslaks i elvene Rapport slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS