×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

- Bør åpne for dagpenger

Arbeidsutvalget i Fiskarlaget Nord viser til den ekstraordinære situasjon covid-19 pandemien bidrar til.

Fiskarlaget Nord tar opp den vanskelige situasjonen under pandemien.

Fiskeflåten har så langt klart seg brukbart, noe det er grunn til å være tilfreds med.

Vi går nå inn i en periode der markedsmessige utfordringer som følge av pandemien forventes å aktualisere seg. Markedsmessige utfordringer vil regelmessig gjenspeile seg i pris for råstoff og i ytterste konsekvens reduksjon eller stopp i omsetningen. Dersom slike forhold inntrer, vil det ha direkte økonomisk konsekvens for fiskeren.

Når mulighetsrom for fisker skal kartlegges er det også nødvendig å ha med seg at situasjon knyttet til MSC sertifisering for torsk etter april er uavklart. Dette skaper ytterlig usikkerhet omkring prisbildet samt det bidrar til usikkerhet rundt det å skyve på fangstandeler til andre halvår.

Fiskarlaget Nord mener det er nødvendig å bidra til styrket forutsigbarhet omkring fiskerens situasjon. Det bes om at følgende tiltak utredes og forberedes:

- Så lenge covid-19 situasjon preger markedene bør det åpnes for å innvilge dagpenger fra Garantikassen fra 1.virkedag fisker blir ledig når dette skyldes driftsstans som følge av at fiskemottakene ikke skulle ta imot leveranser grunnet markedssituasjonen, koronapandemien etc.

- Garantilottordningen bør eventuelt justeres for å styrke fiskers rettighetsbilde tilsvarende.

Ut over dette må det prioriteres å få en avklaring så snart som mulig på hva næringen kan forholde seg til med hensyn til MSC-sertifisering på torsk etter april.

På forsiden nå