×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

- Bra med budsjett uten overraskelser

Sjømat Norges direktør Geir Ove Ystmark mener det er bra regjeringen har lagt frem et budsjett som følger opp hva de har sagt før.

Geir Ove Ystmark. 

- Sjømat Norge er glade for at Regjeringen viderefører og vektlegger havstrategien i statsbudsjettet 2020, sier administrerende direktør Geir Ove Ystmark.

- Gjennom bærekraftig produksjon og innovasjoner skal norsk sjømatnæring være Norges viktigste bidrag til å nå FNs bærekraftsmål, fortsetter han. Norsk næringsliv er avhengig av stabile rammer og forutsigbarhet for at vi skal finne løsningene for fremtiden. Et budsjett med så få overraskelser er derfor positivt. 

Slik kommenterer Sjømat Norge budsjettforslaget punkt for punkt:  

Støtte til marin opprydning:
Rent hav er en forutsetning for en bærekraftig utvikling generelt og sjømatnæringen spesielt. Regjeringen har foreslått løyve på fem millioner kroner til økt innsats mot marin forsøpling. Vi er selvsagt positive til økt innsats for å redusere marin forsøpling. Dette er en stor dugnad hvor alle må bidra. Våre medlemsbedrifter både arrangerer og deltar i strandrydde-prosjekter.

CO2-avgift på fiskeflåten:
- Sjømatnæringen må være med å ta vår del i dugnaden for å redusere utslipp av klimagasser. Selv om sjømat generelt har særdeles lave utslipp per produsert enhet i dag, har vi som mål å redusere utslippene ytterligere. Innenfor fangstbasert sektor er det største enkeltbidraget knyttet til fangstleddet. Derfor må avgiften innfases på en måte som gjør at vi faktisk får redusert utslippene og stimulert til bruk av andre energiformer, forklarer Ystmark.

I statsbudsjettet vises det også til Stortingsmeldingen om Grønn skipsfart, og at det er et mål med klimanøytrale fartøy i havbruksnæringen. Sjømat Norge deler regjeringenes ambisjoner, men understreker at dette må være som et ledd i omleggingen av skipsfarten generelt, og ikke rettes særskilt mot havbruksrederiene.  

Overvåkning av algeoppblomstring:
Regjeringen foreslår å styrke overvåkingen langs kysten med ti millioner kroner. Formålet er å bedre overvåkingen av hav- og kystøkologien, særlig med tanke på algeoppblomstringer i fjordene. - Algeoppblomstringen i vår viser med tydelighet at vi bør ha en god overvåking. Tidlig varsling er av stor betydning både for laksen i merdene og for næringen. Dette er et tiltak fiskeriministeren skal ha honnør for, understreker Ystmark.

Havlaboratorium:
Vi er svært positive til at det satses på hav og at det i statsbudsjettet for 2020 foreslås å bevilge 55 millioner kroner til planlegginga av Ocean Space Laboratories. – Kunnskap og teknologi er avgjørende for å sikre bærekraftig vekst i havnæringene.

Effekter av permitteringsordninger:
Det blir innkorting til 26 uker for dagpenger ved permitteringer i fiskeindustrien. Fiskeindustrien ønsker helårlige arbeidsplasser basert på de norske fiskeressursene. Særlovene innen fiskerinæringen reduserer dessverre disse mulighetene og derfor er det avgjørende at en har gode ordninger for dagpenger for de ansatte som må permitteres når bedriftene ikke får leveranser av fisk. Vi mener forslaget om å redusere antall uker med dagpenger vil slå negativt ut for de ansatte og for bedriftene.

Samferdsel:
I statsbudsjettet settes det av midler til å igangsette en utredning av godstransporten i Nord-Norge som inkluderer jernbanesatsing og mulig utbygging av Nord-Norgebanen. Sjømat Norge er glad for at det gjennomføres en slik helhetlig vurdering av transportbehovene i den nordligste landsdelen.
- Generelt er det behov for økt fokus på godstransporten både i nord og sør. Det er et stort etterslep på spesielt tilførselsvegene fra sjømatselskapene og inn til knutepunktene.

Havlaboratorium:
Vi er svært positive til at det satses på hav og at det i statsbudsjettet for 2020 foreslås å bevilge 55 millioner kroner til planlegginga av Ocean Space Laboratories

På forsiden nå