Kyst og Fjord

Dårlig vær preget omsetningen

Dårlig vær dro ned omsetningen i uke 39, spesielt gjaldt det for kystflåtens leveranser. Krabbefisket er fremdeles verdifullt.

Det har vært levert taskekrabbe for nesten 35 millioner kroner så langt i år.

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Det melder Norges Råfisklag på sine nettsider.

Råfisklagets ukeomsetning i uke 39 ble for en sjelden gang under 100 mill kroner, nærmere bestemt 91,9 mill kroner som er foreløpige tall

Her var blant annet en rekefangst fra et færøysk fartøy som utgjorde 3,2 mill kroner.

For norske båter var omsetningen dermed 88,7 mill kroner, fordelt med beskjedne 31,2 mill kroner på ferskt råstoff, 57,1 på fryst og 0,3 mill kroner på sjøltilvirka tørrfisk.

Taskekrabbe

Taskekrabbefisket har de siste tre ukene dabbet av, fra 300 tonn/3,4 mill kroner på topp i uke 36, til nær 150 tonn og verdi 1,6 mill kroner i uke 39. Her var 50 tonn omsatt i Trøndelag, 50 tonn på Helgeland, 45 tonn i Lofoten/Salten og 5 tonn på Nordmøre. Hittil i år er omsetningen av taskekrabbe kommet opp i 3.150 tonn til verdi 34,7 mill kroner, mot 3.060 tonn og 32,8 mill kroner til samme tid i fjor.

Kongekrabbe

270 tonn var tatt på trål, 190 tonn på snurrevad, 140 tonn på line/autoline, og ellers labert på øvrige redskaper. Av de 620 tonnene var 350 tonn omsatt i Øst-Finnmark og 230 tonn i VestFinnmark. Fangsten av kongekrabbe ble ytterligere redusert. Av 34 tonn/5,8 mill kroner omsatt i uke 39, var 27 tonn lytefri hannkrabbe tatt i det kvoteregulerte fisket.

Totalkvantumet lytefri hannkrabbe er kommet opp i 1.475 tonn fra årets begynnelse, av ei årskvote på 1.687 tonn korrigert for kvotefleks. Side 2 av 8 Omsetningen av fersk sei ble redusert til 730 tonn/3,7 mill kroner. Herav var 290 tonn tatt på not etter leveranser fra 5 båter, fordelt med 240 tonn til 3 kjøpere i Vest-Finnmark og 50 tonn til én kjøper i Troms. Reduksjonen i seinotfisket skyldes både det dårlige været og at maksimalkvotefisket ble stoppet mandag 24. september.

I tillegg til notkvantumet var 250 tonn sei tatt på snurrevad (140 tonn levert Øst-Finnmark, 60 tonn i Vest-Finnmark), 150 tonn på garn og 20 tonn på juksa, begge med god geografisk spredning. 250 tonn fersk hyse var fordelt med 160 tonn på line/autoline og 80 tonn på snurrevad. 160 tonn var levert i Øst-Finnmark, 60 tonn i Vest-Finnmark.

Mest fryst

Uka før kom totalen opp i 165,3 mill kroner, da utgjorde utenlandske landinger 60,3 mill kroner. Omsetningen for norske båter var 105,0 mill kroner, fordelt med 54,7 mill kroner på fersk, 50,0 på fryst og 0,3 mill kroner på sjøltilvirka tørrfisk. I uke 39 i fjor var ukeomsetninga 137,3 mill kroner. Her utgjorde landinger fra utenlandske båter 7,9 mill kroner, mens landingene fra norske båter som totalt ga 129,4 mill kroner i omsetningsverdi, var fordelt med 58,7 mill kroner på ferskt råstoff, og 70,8 mill kroner på fryst. Omsetninga hittil i år, pr uke 39, er kommet opp i 10,2 milliarder kroner, som er tilnærmet 860 mill kroner mer enn til samme tid i fjor. Omsetningen for norske båter er økt fra 7,710 mrd kroner til 8,284 mrd kroner, d.v.s. med 574 mill kroner.

For de ombordfyste landingene, var 990 tonn torsk størst i verdi med 23,5 mill kroner. Her stod trål for 510 tonn, 410 tonn var tatt på autoline, og i tillegg var det en snurrevadfangst på 60 tonn. Neste på lista var to rekefangster på 570 tonn /17,0 mill kroner.

700 tonn sei/6,2 mill kroner var i hovedsak trålsei, mens når det gjelder 260 tonn hyse/5,9 mill kroner, var det meste tatt på autoline. Også når det gjelder omsetningen av ferskt råstoff, var torsken størst i verdi med 10,9 mill kroner etter leveranser av 620 tonn.

Opprettet 09.10.2018 14:44. Sist oppdatert 09.10.2018 14:44

Kommenter via Facebook

Finner ikke lodde Ingen fangstbare mengder med lodde på Island.

Rømming i Øst-Lofoten I forbindelse med uvær i helgen, har Fiskeridirektoratet fått melding fra Nordlaks AS om at det har rømt fisk fra deres lokalitet Hallvardøy i Øst-Lofoten.

6 000 laks rømte på trøndelagskysten Tall fra utslakting viser at 6 000 laks rømte fra oppdrettsanlegget «Drevflesa» i Roan kommune tidlig i februar.

21.000 tonn torsk mot kolmule Forventer EU-brudd for byttekvoter.

Oppdrett tar mere plass Motstand mot oppdrett ved Nappstraumen.

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS