×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Det gjelder torsken og det skjer i Finnmark

For kystflåten er det fremdeles torsken som står for størst kvantum og verdi, og her skjer det meste i Finnmark der line/autoline dominerer landingene i øst og snurrevad i vest. Blåkveitefisket drøyer i tid sammenlignet med tidligere sesonger, med relativt beskjedent kvantum landet sist uke.

Torsken dominerte sist uke både i volum og verdi.

Det melder Norges Råfisklag i sin ukentlige rapport på deres nettsider.

For den havgående flåten var det 6 rekefangster som var størst i kvantum, ellers beskjedent med landinger av fryst råstoff i uke 23.  

Råfisklagets omsetning i uke 23 ble på 172 mill kroner som fremdeles er foreløpig tall. Av dette var 36 mill kroner etter landing fra utenlandske båter, herunder 2.280 tonn/30 mill kroner torsk fra 4 russiske trålere. Omsetningen for norske båter var 136 mill kroner, fordelt med 99 mill kroner på fersk og 37 mill kroner på fryst råstoff.

Tilsvarende uke i fjor, som var uke 24 (8.-14. juni 2020) var omsetninga 238 mill kroner, hvorav 56 mill kroner kom etter landing fra utenlandske båter. Omsetningen for norske båter var 182 mill kroner, fordelt med 84 på fersk og 98 på fryst råstoff.

Reduksjon for fersk – opp for fryst

Råfisklagets omsetning pr uke 23 i år nærmer seg 7,6 milliarder kroner, mot 8,5 milliarder kroner til samme tid i fjor. Utenlandske fangster er ned 451 millioner kroner. For norske båter er det en reduksjon på 454 millioner kroner. Her har fryst råstoff kommet på pluss-siden, opp 390 mill kroner og utgjør 2.475 mill kroner. For fersklevert råstoff er reduksjonen på 843 mill kroner, totalt utgjør fersklevert råstoff 3.931 mill kroner så langt i år.

Tabell 1: Totalomsetning fordelt på norske og utenlandske leveranser 

 

Millioner kroner 

Pr uke 23/2021 

Pr uke 24/2020 

Norske fartøy 

Utenlandske fartøy 

6.406

1.180 

6.860 

1.631 

Totalsum 

7.586 

8.491

Råfisklagets omsetning for norske båter i uke 23 i år framgår av tabell 2, med fordeling på fersk/fryst råstoff, og pr fiskeslag. Foreløpige tall for fryst råstoff i perioden viser 37 mill kroner, ned fra 105 mill kroner uka før. Av ombordfyste kvanta var reka størst i verdi, med vel 550 tonn til verdi 13 mill kroner. Deretter fulgte 520 tonn torsk til verdi 12 mill kroner, 620 tonn hyse til verdi 9 mill kroner, 320 tonn/2 mill kroner snabeluer og til sist tar vi med 110 tonn sei/0,7 mill kroner. Når det gjelder kvanta fryst råstoff landet til nøytrale fryselager den uka, der bare deler så langt er omsatt, var reka størst i kvantum med nær 3.000 tonn levert av 6 trålere.

Deretter fulgte 910 tonn snabeluer levert av 2 trålere, 320 tonn hyse, 280 tonn torsk og 200 tonn sei. Det var 4 snurrevadbåter som stod for det meste av leveransene av hyse og torsk, mens seien i hovedsak var levert av 2 trålere.

Mest i Øst-Finnmark

Omsetningen av fersk torsk i uke 23 ble 2.360 tonn til verdi 37 mill kroner (tabell nedenfor), inkludert alle kvaliteter, biprodukter og etterbetaling, som var likt med uka før. Av kvantumet i uke 23 var 1.260 tonn omsatt til kjøpere i Øst-Finnmark, 880 tonn i Vest-Finnmark, 80-90 tonn på hver av Vesterålen og Lofoten/Salten, og ellers beskjedne kvanta i øvrige områder. Av kvantumet levert Øst-Finnmark var 670 tonn tatt på line/autoline, 430 tonn tatt på snurrevad, 90 tonn på trål og mindre kvanta på juksa og garn. Kvantumet levert Vest-Finnmark var det i hovedsak snurrevad som stod for med 700 tonn, deretter fulgte juksa med 110 tonn og mindre kvanta på lina og garn.

Tabell 2. Omsetning for norske båter i uke 23/2021, fordelt pr fersk/fryst og pr fiskeslag

Verdien av fisket torsk sist uke var tre ganger høyere enn nummer to, reker.

Blåkveite

Direktefisket etter blåkveite for kystflåten under 28 meter lengste lengde kom i gang 15. mai innenfor en periodekvote på 4.700 tonn og har så langt gitt landinger på 3.840 tonn ifølge tall fra Fiskeridirektoratet, inklusiv bifangst før startdatoen. Landingene i Råfisklaget i perioden summerer seg til 3.500 tonn levert av 255 båter, hvorav 236 med mer enn 1.000 kg. I løpet av uke 23 er det landet 650 tonn til en samlet verdi på 15 mill kroner, levert av 144 fartøy, hvorav 111 med ukekvantum over 1.000 kg. En betydelig roligere start sammenlignet med 2020 når det de to første ukene var landet 4.200 tonn og 300 båter var i sving. Det meste omsettes som rund 580 tonn (90 %) og er i snitt er betalt med 23,69 kr/kg for a-kvalitet. Videre er 60 tonn (9 %) omsatt som sløyd med hode og betalt med 25,92 kr/kg for a-kvalitet. Andelen rund er lavere sammenlignet med oppstarten i 2020 når 95 % var omsatt rund. Kvantaene i uke 23 fordeler seg med 210 tonn levert til kjøpere i Lofoten, 190 tonn i Vesterålen, 150 tonn i Troms og 90 tonn i Øst-Finnmark. 380 tonn var tatt på line/autoline, 170 tonn på garn og 90 tonn på snurrevad.

Høy pris for kongekrabbe

I løpet av uke 23 er det omsatt 55 tonn kongekrabbe til verdi 13 mill kroner, mot 50 tonn/12 mill kroner i uke 22. 41 tonn er tatt i det regulerte fisket av 103 båter og 15 tonn i det uregulerte fisket av 35 båter. A-kvalitets hannkrabbe i det regulerte fisket betales i gjennomsnitt med 295,00 kr/kg noe som er en liten reduksjon fra uke 22 da prisen var 304 kr/kg. Fordelt per fangstområde og for regulert/uregulert samlet er det størst aktivitet i Varangerfjorden der det er fangstet 14 tonn, deretter følger området vest for Magerøya med 11 tonn, Tanafjorden med 9 tonn, Porsangerfjorden med 9 tonn, og Laksefjorden med 8 tonn.

På forsiden nå