×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Det må tas grep for å hindre konflikt

Debatt

Helga Pedersen er leder av fjordfiskenemda.

Fjordfiskenemda har på de to siste møtene diskutert det økende konfliktnivået mellom store og små fartøy langs deler av kysten. 

I mandatet til fjordfiskenemda heter det at nemda skal vurdere plassering av fjordlinjene som angir hvor det er forbudt å fiske for fartøy over 15 meter samt hvilke unntak som er hensiktsmessige. Fjordfiskenemda mener det er hensiktsmessig med en ny gjennomgang av fjordlinjene, og vil i første omgang prioritere Varangerfjorden, Breivikfjorden, Kvænangen og Reinefjorden. Vi har gitt vårt sekretariat i Fiskeridirektoratet i oppdrag hente inn nødvendig dokumentasjon for å kunne vurdere endringer i fjordlinjene og andre reguleringstiltak som kan sikre at den minste kystflåten ikke blir utkonkurrert av større fartøy. Som en del av gjennomgangen må det også vurderes tiltak for å hindre direktefiske på småhyse, som på ulike måter har preget den fiskeripolitiske samtalen de siste ukene. Vi tar sikte på at dette arbeidet skal gjøres innen sommeren 2021.

Det er viktig å ha et godt regelverk som sikrer den minste flåtens betingelser i de kystnære områdene. Like viktig er det at regelverket praktiseres etter hensikten. 

Utøvelsesforskriften slår fast at det er forbudt for fartøy på eller over 15 meter å fiske innenfor fjordlinjene.  Fiskeridirektoratet kan gjøre unntak fra forbudet i særlige tilfeller når det vurderes å være nødvendig for praktisk gjennomføring av fisket og det er vurdert forsvarlig ut fra biologiske og økosystembaserte betraktninger. Fjordfiskenemda er i utgangspunktet positiv til at det skal utøves en viss fleksibilitet, men mener at unntaksbestemmelsene i dag praktiseres altfor liberalt. Fjordfiskenemda mener at forskrift og praksis må strammes betydelig inn. En grunnleggende forutsetning er at alt fiske i fjordene må ta hensyn til alle lokale fiskebestander. 

Fjordfiskenemda er tilfreds med at utgangspunktet i den årlige reguleringsforskriften er vern av kysttorsken og at flåten over 21 meter skal fiske utenfor grunnlinja. Det er imidlertid problematisk når man i den samme forskriften vedtar så omfattende unntak at hovedbestemmelsen i realiteten undergraves. Vårens mye omtalte brukskonflikter blant annet i Breivikfjorden er etter nemdas mening et resultat av denne dobbeltheten i reguleringsforskriften. Fjordfiskenemda mener at dette må unngås for framtiden. Basert på den veldige effektiviseringen på fartøy- og redskapssida og av hensyn til kysttorskevernet, tilrår fjordfiskenemda at unntaksbestemmelsene fjernes for framtida.

På forsiden nå