×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Det må tas grep for å redde den minste flåten

Debatt

Det går att og ned for de minste, og noen må ta grep, mener innsenderen av dette innlegget. 

Vi er flere fiskere i åpen gruppe som ønsker å sette søkelyset på den negative utviklingen som har vært med hensyn til ressursfordelingen innenfor særlig torskefiskeriene. Vi ber med dette både myndigheter, fiskerorganisasjoner og lokalpolitikere om å være særlig oppmerksom på utviklingen og de konsekvenser dette er i ferd med å medføre.

Som de fleste har fått med seg har  fordelingen av de totale fiskeressursene i Norge blitt gjenstand for en dragkamp mellom de forskjellige flåtegrupper, Stor Kyst med Fiskebåt (Fiskebåtredernes forbund) mot kystflåten og de mindre kystfartøyene. Dette gjenspeiler seg da også i fiskerorganisasjonene med en etter hvert splittelse særlig i Norges Fiskarlag. Laget er nå i ferd med å gå i oppløsning som et resultat av den dragkamp som finner sted mellom flåtegruppene. Norges Fiskarlag , slik vi ser det, ved gjentatte vedtak som forfordeler den havgående flåten som igjen svekker den mindre kystnære flåten.

Dette må nå stanses og det må nå taes politiske og organisatoriske grep for å redde den mindre flåten ifra å bli totalt utradert. Dersom denne negative trenden ikke stanses vil konsekvensene bli katastrofale for det bosetningsmønstret vi har hatt og har i dag. Dette medfører en utarming av både flåteleddet samt de mange lokalsamfunn langs kysten.

statistikk

Dersom man sammenligner fordelingen av torsk av den minste flåten på under 11 m. i 2019 mot 2020 av totalkvoten for torsk så er lukket gruppe under 11 m. tildelt i 2019 12,7 % mens denne flåtegruppa i 2020 har fått tildelt 12 % av totalkvoten. Altså en liten reduksjon.

Ser man på andelen av torsk i åpen gruppe fikk disse tildelt i 2019 8,5 % av totalkvoten for torsk mens denne flåtegruppen fik i 2020 6 %, en betydelig reduksjon.

Trål fikk tildelt i 2019 29,6 % mens disse i 2020 fikk 30,9% av totalkvoten for torsk. Konvensjonell hav fikk tildelt i 2019 7,8 % mens denne flåten ble tildelt i 2020 8,13 %

Ser man på trål og konvensjonell hav fikk disse en økning ifra 2019 til 2020. Dersom man ser disse to årene i mot hverandre ble den totale torskekvoten øket med nesten 10 000 tonn parallelt med at den minste flåten fikk en reduksjon.

                       

Bare for å synliggjøre den urett vi mener i dag er tilstede har en mindre kystbåt med en mann i åpen gruppe et torskekvantum på under ti tonn torsk mot en stor kystbåt opp til 150 tonn pr. mann. Man kan undres på med hvilken rett ei slik fordeling kan forsvares. Alle skjønner at dette ikke er bærekraftig og må nå straks endres. Vi henstiller til både politikere på kommunenivå, Norges Kystfiskarlag og Norges Fiskarlag om å starte prosessen, både politisk og organisatorisk, for en mere rettferdig fordeling av fiskeressursene slik at den mindre kystflåten prioriteres på en bedre måte når fiskeressursene skal fordeles.

Sendes til:

Norges Fiskarlag, Norges Kystfiskarlag, Fiskarlaget Nord, Kyst & Fjord, Ordførere langs kysten

På forsiden nå