Kyst og Fjord

Direktoratet tar tak i risiko og ansvar

Bor du som fisker der båten er registrert? Blant annet dette skal Fikseridirektoratet kartlegge i år.

2019-planene for kontroll er lagt frem.

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Har du postkasserederi? Eller bryter du ilandføringsplikten? Fiskeridirektoratet har i dag sendt ut sine hovedsatsningsområder for 2019. Her beskriver de hva de ser som områder hvor det er størst risiko for lovbrudd innen fiskerinæringen.

 

Her er pressemeldingen:

Fiskeridirektoratet, Kystvakten, Mattilsynet, Justervesenet og salgslagene har pekt ut hovedområder for kontroll av fiskeriene i ny nasjonal strategisk risikovurdering. 

Følgende hovedområder er pekt ut for 2019:

a)       brudd på ilandføringsplikten,

b)      identifisering av fangst om bord,

c)       uregistrerte, feilregistrerte og ulovlige fangstoperasjoner og landinger,

d)      forskrift om landings- og sluttseddel (landingsforskriften),

e)      brudd på deltakerlovens bestemmelser om bostedskrav og føring av fangst, og

f)        negativ virkning på økosystem og marine bunnhabitater

 

Risikovurderingen gir oversikt over områdene de tre kontrollorganene mener det er størst risiko for lovbrudd i fiskerinæringen og skal sikre sammenheng mellom ansvar og utøvelse av kontroll i Fiskeridirektoratet, Kystvakten og salgslagene.

– En risikobasert kontroll er avgjørende for å sikre riktig ressursbruk og valg av strategi for å sikre etterlevelse. Det er derfor viktig at kontrollorganene legger føringene i nasjonal strategisk risikovurdering til grunn for sine prioriteringer, sier fiskeridirektør Liv Holmefjord.

Fortsetter satsing

Satsingen på analyse og etterfølgende kontroll videreføres i 2019. Det samme gjelder arbeidet med å operasjonalisere de konkrete risikovurderingene. 

– Vi har lagt ned en betydelig innsats på dette området, blant annet gjennom etablering av et eget program for analyse i Fiskeridirektoratet og arbeid i de to gruppene for etterfølgende kontroll. Videre er det opprettet egne tverregionale grupper for nasjonale operasjonelle risikovurderinger. Disse gruppene skal i tillegg til Kystvakten og salgslagene, også samarbeide med Justervesenet og Mattilsynet, sier leder for kontrollseksjonen i Ressursavdelingen, Thord Monsen.

Opprettet 14.01.2019 14:30. Sist oppdatert 14.01.2019 14:30

Kommenter via Facebook

6 000 laks rømte på trøndelagskysten Tall fra utslakting viser at 6 000 laks rømte fra oppdrettsanlegget «Drevflesa» i Roan kommune tidlig i februar.

21.000 tonn torsk mot kolmule Forventer EU-brudd for byttekvoter.

Oppdrett tar mere plass Motstand mot oppdrett ved Nappstraumen.

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS