Kyst og Fjord

Dobler inntektskravet for full krabbekvote

Fiskeridirektoratet kommer med flere innskjerpinger i opplegget for neste års kongekrabbefiske. 

Må fiske mer torsk og annen fisk for å få fiske krabbe.

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Fiskeridirektoratet har nå sendt forslag til regulering av kongekrabbe i 2019 ut på høring. Direktoratet foreslår blant annet å øke inntektskravet fra annet fiske fra 100.000 til 200.000 kroner for å få full fartøykvote i 2019, fremgår det av en pressemelding. 

Det aller meste av gjeldende reguleringer blir foreslått videreført. Kvoteanbefalingene fra Havforskningsinstituttet foreligger ikke ennå og det er derfor ikke sagt noe om størrelsen på totalkvote eller fartøykvote for 2019. Det er ventet at Nærings- og fiskeridepartementet vil fastsette en totalkvote i løpet av november.

I 2018 er inntektskravet for å kunne fiske kongekrabbe med kvotefaktor 1,0 på 100.000 kroner. Fiskeridirektoratet foreslår å doble dette til 200.000 for neste år. Inntektskravet har mellom annet bakgrunn i at inntekt fra kongekrabbefisket i all hovedsak skal tilfalle fiskere som ble plaget av innblanding av kongekrabbe i annet fiskeri. Dette prinsippet gjelder fortsatt og opp gjennom årene har flere fartøyer kvalifisert seg til å fiske full kvote (kvotefaktor 1,0). Undersøkelser basert på dagens kongekrabbeflåte viser at en dobling av inntektskravet ikke vil få store følger.

Høringen om eventuelle nye tiltak for å redusere ulovlig fangst og omsetning av kongekrabbe har frist 26. oktober og her er det blant annet forslag til strammere regelverk om bruk av samleteiner. Fiskeridirektoratet foreslår derfor å be om høringsinstansene sine synspunkt på hvordan fangst i samleteiner skal rapporteres. Det blir her vist til Råfisklagets system for elektronisk rapportering i fisket etter leppefisk og om dette er et system som bør utvides til bruk av samleteiner i fisket etter kongekrabbe.

Fiskeridirektoratet foreslår i stor grad å videreføre årets opplegg, men med noen endringer:

  • Strengere krav til dokumentasjon av omsetning fra sjølaksefiske
  • Et eventuelt utkastforbud av død eller døende krabber
  • Kortvarige stenginger av områder for forskning og tokt for å rydde havbunnen for tapt redskap
  • Videreføring av ordningene med tilleggskvote for hunnkrabber og skadete hannkrabber
  • Videreføring av kvotetildeling til fritids- og turistfiske

Høringsfristen er satt til 20. november.

Opprettet 10.10.2018 11:08. Sist oppdatert 10.10.2018 11:08

Kommenter via Facebook

Finner ikke lodde Ingen fangstbare mengder med lodde på Island.

Rømming i Øst-Lofoten I forbindelse med uvær i helgen, har Fiskeridirektoratet fått melding fra Nordlaks AS om at det har rømt fisk fra deres lokalitet Hallvardøy i Øst-Lofoten.

6 000 laks rømte på trøndelagskysten Tall fra utslakting viser at 6 000 laks rømte fra oppdrettsanlegget «Drevflesa» i Roan kommune tidlig i februar.

21.000 tonn torsk mot kolmule Forventer EU-brudd for byttekvoter.

Oppdrett tar mere plass Motstand mot oppdrett ved Nappstraumen.

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS