×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis

Dobler inntektskravet for full krabbekvote

Fiskeridirektoratet kommer med flere innskjerpinger i opplegget for neste års kongekrabbefiske. 

Må fiske mer torsk og annen fisk for å få fiske krabbe.

Fiskeridirektoratet har nå sendt forslag til regulering av kongekrabbe i 2019 ut på høring. Direktoratet foreslår blant annet å øke inntektskravet fra annet fiske fra 100.000 til 200.000 kroner for å få full fartøykvote i 2019, fremgår det av en pressemelding. 

Det aller meste av gjeldende reguleringer blir foreslått videreført. Kvoteanbefalingene fra Havforskningsinstituttet foreligger ikke ennå og det er derfor ikke sagt noe om størrelsen på totalkvote eller fartøykvote for 2019. Det er ventet at Nærings- og fiskeridepartementet vil fastsette en totalkvote i løpet av november.

I 2018 er inntektskravet for å kunne fiske kongekrabbe med kvotefaktor 1,0 på 100.000 kroner. Fiskeridirektoratet foreslår å doble dette til 200.000 for neste år. Inntektskravet har mellom annet bakgrunn i at inntekt fra kongekrabbefisket i all hovedsak skal tilfalle fiskere som ble plaget av innblanding av kongekrabbe i annet fiskeri. Dette prinsippet gjelder fortsatt og opp gjennom årene har flere fartøyer kvalifisert seg til å fiske full kvote (kvotefaktor 1,0). Undersøkelser basert på dagens kongekrabbeflåte viser at en dobling av inntektskravet ikke vil få store følger.

Høringen om eventuelle nye tiltak for å redusere ulovlig fangst og omsetning av kongekrabbe har frist 26. oktober og her er det blant annet forslag til strammere regelverk om bruk av samleteiner. Fiskeridirektoratet foreslår derfor å be om høringsinstansene sine synspunkt på hvordan fangst i samleteiner skal rapporteres. Det blir her vist til Råfisklagets system for elektronisk rapportering i fisket etter leppefisk og om dette er et system som bør utvides til bruk av samleteiner i fisket etter kongekrabbe.

Fiskeridirektoratet foreslår i stor grad å videreføre årets opplegg, men med noen endringer:

  • Strengere krav til dokumentasjon av omsetning fra sjølaksefiske
  • Et eventuelt utkastforbud av død eller døende krabber
  • Kortvarige stenginger av områder for forskning og tokt for å rydde havbunnen for tapt redskap
  • Videreføring av ordningene med tilleggskvote for hunnkrabber og skadete hannkrabber
  • Videreføring av kvotetildeling til fritids- og turistfiske

Høringsfristen er satt til 20. november.

På forsiden nå