Kyst og Fjord

Drastisk kvotenedgang

Norte, EU, Færøyene, Island og Russland er enige om totaluttaket av norsk vårgytande sild for 2018. Men fordelingen seg imellom gjenstår fortsatt. 

Sildekvotene er vesentlig redusert i forhold til forskernes første anbefaling.

Foto: Scanfishphoto
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Etter at det internasjonale rådet for havforskning (ICES) tidligere i høst trakk tilbake kvoterådet på sild skapte dette en vanskelig situasjon for kyststatene. 
- Det har vært krevende forhandlinger og jeg er svært fornøyd med at partene klarte å bli enige om totaluttaket for neste år, sier fiskeriminister Per Sandberg i en pressemelding.

Totalkvoten er satt til 435 000 tonn. På grunnlag av videre vitenskapleg arbeid i ICES, vil partane til neste år arbeide for å få på plass en ny forvaltningsplan for silda. Det totale kvantumet er sterkt redusert etter forskningsskandalen tidligere i høst, der en regnefeil fra havforskerne gjorde at ICES besluttet å trekke sin opprinnelige anbefaling om å videreføre kvotene på dagens nivå.

Isteden kom de med en anbefaling som nå gjør at det totale uttaket er på høyde med det Norge alene fisker i år: 432.870 tonn. Hvis normal fordelingsnøkkel legges til grunn vil Norges andel i 2018 bli drøyt 250.000 tonn. Men denne fordelingen er man ifølge Sandberg ennå ikke enige om.

Det er også inngått avtale mellom Noreg, EU, Færøyene og Island om forvaltningen av kolmule for 2018. Avtalen innebærer at partane er enige om en totalkvote (TAC) på 1.387.872 tonn i tråd med tilrådningen fra havforskerne.

- Partene er fremdeles ikke enige om andelsfordelingen verken på norsk vårgytende sild eller kolmule. Dette er beklagelig, men vi vil fortsette arbeidet med å komme frem til en fordeling som alle parter kan leve med.

- I denne situasjonen er jeg tilfreds med at Norge og EU har inngått en bilateral avtale om fiske i hverandres soner som sikrer Norge en anledning til å fiske 227.975 tonn kolmule i EU-sona. Dette kommer i tillegg til det som er avtalt i den vanlige bilaterale avtalen mellom Norge og EU. Som motytelse får EU anledning til å fiske 25.487 tonn norsk vårgytande sild i norske farvann. Nå som forhandlingene er avsluttet vil vi starte arbeidet med de norske reguleringene og kvotene for 2018, og de blir fastsatt på normal måte før jul, avslutter Sandberg.

Opprettet 11.12.2017 07:32. Sist oppdatert 11.12.2017 08:26

Kommenter via Facebook

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

Mindre oppdrettslaks i elvene Rapport slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

200 tonn låsmakrell 200 tonn makrell ble satt i lås i forrige uke. 185 tonn står fortsatt usolgt.

Reke toppet statistikken Reka toppet statistikken over frosne sjøprodukter i forrige uke.

Disp på notseien Mattilsynet dispenserer fra kravet om bløgging/sløying av notfanget sei som innfryses rund.

Lavere pris mel og olje - Fortsatt reduksjon i minsteprisene til mel- og olje, melder Sildelaget.

Skjerper inn Norges Råfisklag skjerper kravene til fiskekjøperne.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS