Kyst og Fjord

Drastisk kvotenedgang

Norte, EU, Færøyene, Island og Russland er enige om totaluttaket av norsk vårgytande sild for 2018. Men fordelingen seg imellom gjenstår fortsatt. 

Sildekvotene er vesentlig redusert i forhold til forskernes første anbefaling.

Foto: Scanfishphoto
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Etter at det internasjonale rådet for havforskning (ICES) tidligere i høst trakk tilbake kvoterådet på sild skapte dette en vanskelig situasjon for kyststatene. 
- Det har vært krevende forhandlinger og jeg er svært fornøyd med at partene klarte å bli enige om totaluttaket for neste år, sier fiskeriminister Per Sandberg i en pressemelding.

Totalkvoten er satt til 435 000 tonn. På grunnlag av videre vitenskapleg arbeid i ICES, vil partane til neste år arbeide for å få på plass en ny forvaltningsplan for silda. Det totale kvantumet er sterkt redusert etter forskningsskandalen tidligere i høst, der en regnefeil fra havforskerne gjorde at ICES besluttet å trekke sin opprinnelige anbefaling om å videreføre kvotene på dagens nivå.

Isteden kom de med en anbefaling som nå gjør at det totale uttaket er på høyde med det Norge alene fisker i år: 432.870 tonn. Hvis normal fordelingsnøkkel legges til grunn vil Norges andel i 2018 bli drøyt 250.000 tonn. Men denne fordelingen er man ifølge Sandberg ennå ikke enige om.

Det er også inngått avtale mellom Noreg, EU, Færøyene og Island om forvaltningen av kolmule for 2018. Avtalen innebærer at partane er enige om en totalkvote (TAC) på 1.387.872 tonn i tråd med tilrådningen fra havforskerne.

- Partene er fremdeles ikke enige om andelsfordelingen verken på norsk vårgytende sild eller kolmule. Dette er beklagelig, men vi vil fortsette arbeidet med å komme frem til en fordeling som alle parter kan leve med.

- I denne situasjonen er jeg tilfreds med at Norge og EU har inngått en bilateral avtale om fiske i hverandres soner som sikrer Norge en anledning til å fiske 227.975 tonn kolmule i EU-sona. Dette kommer i tillegg til det som er avtalt i den vanlige bilaterale avtalen mellom Norge og EU. Som motytelse får EU anledning til å fiske 25.487 tonn norsk vårgytande sild i norske farvann. Nå som forhandlingene er avsluttet vil vi starte arbeidet med de norske reguleringene og kvotene for 2018, og de blir fastsatt på normal måte før jul, avslutter Sandberg.

Opprettet 11.12.2017 07:32. Sist oppdatert 11.12.2017 08:26

Kommenter via Facebook

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

Mindre oppdrettslaks i elvene Rapport slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

200 tonn låsmakrell 200 tonn makrell ble satt i lås i forrige uke. 185 tonn står fortsatt usolgt.

Reke toppet statistikken Reka toppet statistikken over frosne sjøprodukter i forrige uke.

Disp på notseien Mattilsynet dispenserer fra kravet om bløgging/sløying av notfanget sei som innfryses rund.

Lavere pris mel og olje - Fortsatt reduksjon i minsteprisene til mel- og olje, melder Sildelaget.

Skjerper inn Norges Råfisklag skjerper kravene til fiskekjøperne.

Ny makrellpris Fra og med 31. mai 2018 gjelder ny minstepris for makrell Gruppe 1.

Ny pris på Nordsjøsild Mandag fikk vi ny samfengt minstepris på nordsjøsild til konsum.

Makrellstopp Fiskeridirektøren har stanset fisket med landnot etter makrell for ikke-merkeregistrerte fartøy.

Opp for klippfisk Det ble eksportert 7 600 tonn klippfisk til en verdi av 373 millioner kroner i mai.

Saltfiskeksporten øker I mai ble det eksportert 4 700 tonn saltfisk til en verdi av 237 millioner kroner.

Kongekrabbe opp Det ble eksportert 73 tonn kongekrabbe til en verdi av 21 millioner kroner i mai.

Reka øker Rekeeksporten økte med 23 tonn eller 3 prosent i mai.

Opp for makrell I mai ble det eksportert 11 000 tonn makrell til en verdi av 149 millioner kroner. 

Ned for sild Det ble eksportert 10 300 tonn sild til en verdi av 109 millioner kroner i mai.

Opp for ørret I mai ble det eksportert 4 300 tonn ørret til en verdi av 316 millioner kroner. 

Fritt seifiske i sør Fiskeridirektøren slipper trålerne løs på seien i Nordsjøen.

Prosjekter om laks og villtorsk Forskningsrådet lyste ut 24 millioner kroner tidligere denne uken til prosjekter som kan løse mangelen på kunnskap om lakseoppdretts eventuelle påvirkning på ville torskebestander.

Øker minstemål Fiskeridirektøren med melding.

Møtte oljenæringen - Vi har en omfattende dialog med oljenæringen og håper dette skal bidra til et smidig og best mulig samarbeid mellom seismikk- og fiskeriinteresser. Det sier generalsekretær Otto Gregussen i Norges Fiskarlag.

Oppløftende prøvefiske ved settefiskanlegg Det ble ikke funnet rømt settefisk i Trøndelag og Møre og Romsdal etter drypprømming-kontroll.

Øker hysekvoten Fiskeridirektøren har besluttet å refordele hyse nord for 62°N for å legge til rette for at norsk totalkvote kan utnyttes fullt ut.

Økt pris for torsk Økning i minsteprisen for torsk og kongekrabbe - nedgang for sei.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS