Kyst og Fjord

Eksporten overgikk fisket

Det ble eksportert 35 tonn mer levende krabbe enn det ble landet i årets to første måneder.

Kongekrabbefisket fortsetter å skape undring. 

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Erik Jenssen
erik@kystogfjord.no

Sjømatrådets eksporttall som ble offentliggjort tirsdag denne uka viser at det ved utgangen av februar var eksportert 296 tonn levende krabbe, samt 14 tonn ferske klør. De ferske klørne vil med en omregningsfaktor på 0,64 utgjøre rundt 23 tonn levende krabbe. 
Eksporten basert på levende krabbe utgjorde dermed 319 tonn.

I samme periode er det ifølge Råfisklagets tall landet bare 284 tonn levende krabber. Differansen mellom landet og eksportert kvantum er 35 tonn, noe som utgjør et avvik på 12 prosent.

Stor lagerbeholdning ved inngangen til nyttår kunne vært en forklaring på hvordan det er mulig for næringa å eksportere mer enn man kjøper, men ifølge skalldyransvarlig hos Råfisklaget, Tor Edgar Ripman, er det ingen sesongvariabler som tilsier at det naturlig at krabbekjøperne skulle ha en annen lagerbeholdning ved utgangen av desember enn ved utgangen av februar.

Andre vegen er det flere faktorer som bidrar til å øke gapet mellom eksport og førstehåndslandinger ytterligere. I tillegg til eksporten foregår det en innenlands omsetning som kommer i tillegg til overnevnte salgstall.
Man må også legge til grunn en viss dødelighet under lagring og håndtering som fører til at en del krabbe må knekkes for fryseproduksjon av cluster, eller i verste fall destrueres.  
Det er heller ikke sannsynlig at krabbe landet de siste dagene før månedsskiftet er eksportert før 1 mars.
I tillegg til levende og fersk krabbe ble det i årets to første måneder solgt 119 tonn frosne klør og bein. Mye av dette er krabbe som kan være lagret fra høsten og vinteren 2018, men det må også kunne legges til grunn at krabbe landet i årets to første måneder er frosset inn og solgt i år. Det er en aktivitet som i fall ikke gjør ikke differansen mellom landet og eksportert krabbe i januar og februar mindre.

Opprettet 06.03.2019 08:33. Sist oppdatert 06.03.2019 08:33

Kommenter via Facebook

Finner ikke lodde Ingen fangstbare mengder med lodde på Island.

Rømming i Øst-Lofoten I forbindelse med uvær i helgen, har Fiskeridirektoratet fått melding fra Nordlaks AS om at det har rømt fisk fra deres lokalitet Hallvardøy i Øst-Lofoten.

6 000 laks rømte på trøndelagskysten Tall fra utslakting viser at 6 000 laks rømte fra oppdrettsanlegget «Drevflesa» i Roan kommune tidlig i februar.

21.000 tonn torsk mot kolmule Forventer EU-brudd for byttekvoter.

Oppdrett tar mere plass Motstand mot oppdrett ved Nappstraumen.

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS