Kyst og Fjord

En stor, men vanskelig ressurs

De såkalt mesopelagiske fiskeartene kan representere en enorm mulighet. Men det er langt frem til et lønnsomt fiske.

Lysprikkfisk er et av de mulige fiskeslagene. Men bildet illustrerer vanskelighetene; fisken er liten og skjør. 

Foto: Havforskningsinstituttet
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Det er så langt hovedkonklusjonen i Havforskningsinstituttets arbeid med å undersøke om det vil la seg gjøre å etablere et fiskeri på artene som lever på 200- 1000 meters dyp, blant annet lysprikkfisk.

Det finnes trolig 10 000 millioner tonn mesopelagisk fisk i verdenshavene, og det er 100 ganger mer enn mengden av villfisk som høstes hvert år, skriver Havforskningsinstituttet på sine hjemmesider.

Havforskningsinstituttets satsing på mesopelagisk fiskeri var denne uken tema på et nordisk næringslivs- og forskningsseminar på NASF-konferansen på Bryggen i Bergen.

Innovasjon Norge og HI presenterte status for forskningen, mulighetsrommet for næringslivet og forvaltningsutfordringer knyttet til et fremtidig mesopelagisk fiskeri. Blant foredragsholderne var forsker fra HI og andre marine forskningsinstitutt og representanter fra Norges forskningsråd, Fiskeridirektoratet og Nordisk ministerråd.

Havforskningsdirektør Sissel Rogne er tydelig på hva som er premissene for at fiskerier på disse dypene kan bli en ny næringsvei.

– Vi må være trygge på at utnyttelsen er bærekraftig – både i et økonomisk og økologisk perspektiv. Det er helt grunnleggende for en bærekraftig høsting at vi sikrer oss god kunnskap om biodiversiteten i det mesopelagiske dyresamfunnet og hvilken rolle de ulike artene spiller i havøkosystemene, sa Rogne ifølge HIs artikkel.

Opprettet 08.03.2018 07:52. Sist oppdatert 08.03.2018 07:52

Kommenter via Facebook

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Stengt inn til videre Lerøy har valgt å stenge fiskemottaket i Tromvik inn til videre på grunn av mangel på råstoff.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

Mindre oppdrettslaks i elvene Rapport slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

200 tonn låsmakrell 200 tonn makrell ble satt i lås i forrige uke. 185 tonn står fortsatt usolgt.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS