Kyst og Fjord

Får amerikansk hvalhjelp

Inspektører fra Fiskeridirektoratets Sjøtjeneste og Kystvakten får amerikansk hjelp til å lære hvordan man frigjør fastviklede hvaler fra fiskeredskap.

Amerikaner lærer hvordan hval frigjøres.

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Den amerikanske eksperten David Mattila er i Vesterålen hvor han lærer nordmenn om hvordan man skal håndtere hvaler som roter seg inn i fiskeredskapene, melder Fiskridirektoratet.

I Norge har det vært mange episoder, spesielt i sildefisket nordpå, hvor store hvaler på jakt etter fisk har viklet seg inn i redskapene. Når en stor hval, for eksempel en knølhval, blir stående fast i en not eller vikler seg inn i tauverk, er det alltid en stor risiko for at hvalen blir skadet eller i verste fall dør en pinefull død.

Stor risiko for skade
Å forsøke å frigjøre en hval på mange titalls tonn innebærer også stor risiko for skade på personell som forsøker å frigjøre fastviklede dyr.

– Ingen ønsker å komme i en situasjon der man påfører hvaler lidelser som følge av menneskelig aktivitet. Ukyndige forsøk på å frigjøre hvalen kan gjøre skaden verre og påføre hvalen mer lidelse og i tillegg være en stor fare for mannskapene som vil frigjøre dyret. Derfor har vi nå fått en ekspert fra USA med over 30 års erfaring fra slike operasjoner til å kurse operasjonelt personell fra både Fiskeridirektoratets Sjøtjeneste og fra Kystvakten, sier direktør i Ressursavdelingen i Fiskeridirektoratet Aksel Eikemo.

Fastsatte rutiner
Fiskeridirektoratet har fastsatt rutiner for hvordan man skal håndtere store sjøpattedyr som vikler seg inn i fiskeredskaper eller som svømmer inn i oppdrettsanlegg. Det operative ansvaret ligger i regionen hvor hendelsen oppstår. De fleste tilfellene i Norge med fastviklede hvaler har oppstått i det kystnære sildefisket om vinteren i Troms.

Fiskeridirektoratets Sjøtjeneste er landsdekkende og er operativ hele året. Det samme er Kystvakten som har fartøyer og mannskap som vil kunne bistå når hvaler vikler seg inn i fiskeredskaper. Det er derfor naturlig at disse operative tjenestene nå får god kursing i hvordan man frigjør fastviklede hvaler, sier Eikemo.

IWC-ekspert
Kurset holdes av den amerikanske eksperten David Mattila som i mange år har vært ekspert knyttet til den internasjonale hvalkommisjonen IWC. Mattila har utviklet både metoder og verktøy for slike operasjoner.

Kurset inneholder både en teoretisk og praktisk del. I den teoretiske delen går man blant annet gjennom nasjonalt regelverk, erfaringer fra tidligere aksjoner og fra andre land, og man ser på hvilke hvaler som man risikerer å måtte frigjøre. I den praktiske delen bruker man små båter for å simulere ulike scenarier og man lærer å bruke de ulike redskapene som er utviklet for å frigjøre hvalene.

Opprettet 12.09.2017 07:44. Sist oppdatert 12.09.2017 07:46

Kommenter via Facebook

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

Mindre oppdrettslaks i elvene Rapport slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

200 tonn låsmakrell 200 tonn makrell ble satt i lås i forrige uke. 185 tonn står fortsatt usolgt.

Reke toppet statistikken Reka toppet statistikken over frosne sjøprodukter i forrige uke.

Disp på notseien Mattilsynet dispenserer fra kravet om bløgging/sløying av notfanget sei som innfryses rund.

Lavere pris mel og olje - Fortsatt reduksjon i minsteprisene til mel- og olje, melder Sildelaget.

Skjerper inn Norges Råfisklag skjerper kravene til fiskekjøperne.

Ny makrellpris Fra og med 31. mai 2018 gjelder ny minstepris for makrell Gruppe 1.

Ny pris på Nordsjøsild Mandag fikk vi ny samfengt minstepris på nordsjøsild til konsum.

Makrellstopp Fiskeridirektøren har stanset fisket med landnot etter makrell for ikke-merkeregistrerte fartøy.

Opp for klippfisk Det ble eksportert 7 600 tonn klippfisk til en verdi av 373 millioner kroner i mai.

Saltfiskeksporten øker I mai ble det eksportert 4 700 tonn saltfisk til en verdi av 237 millioner kroner.

Kongekrabbe opp Det ble eksportert 73 tonn kongekrabbe til en verdi av 21 millioner kroner i mai.

Reka øker Rekeeksporten økte med 23 tonn eller 3 prosent i mai.

Opp for makrell I mai ble det eksportert 11 000 tonn makrell til en verdi av 149 millioner kroner. 

Ned for sild Det ble eksportert 10 300 tonn sild til en verdi av 109 millioner kroner i mai.

Opp for ørret I mai ble det eksportert 4 300 tonn ørret til en verdi av 316 millioner kroner. 

Fritt seifiske i sør Fiskeridirektøren slipper trålerne løs på seien i Nordsjøen.

Prosjekter om laks og villtorsk Forskningsrådet lyste ut 24 millioner kroner tidligere denne uken til prosjekter som kan løse mangelen på kunnskap om lakseoppdretts eventuelle påvirkning på ville torskebestander.

Øker minstemål Fiskeridirektøren med melding.

Møtte oljenæringen - Vi har en omfattende dialog med oljenæringen og håper dette skal bidra til et smidig og best mulig samarbeid mellom seismikk- og fiskeriinteresser. Det sier generalsekretær Otto Gregussen i Norges Fiskarlag.

Oppløftende prøvefiske ved settefiskanlegg Det ble ikke funnet rømt settefisk i Trøndelag og Møre og Romsdal etter drypprømming-kontroll.

Øker hysekvoten Fiskeridirektøren har besluttet å refordele hyse nord for 62°N for å legge til rette for at norsk totalkvote kan utnyttes fullt ut.

Økt pris for torsk Økning i minsteprisen for torsk og kongekrabbe - nedgang for sei.

Stenger snurrevad-felt Fiskeridirektøren stenger med øyeblikkelig virkning to områder på Sværholt og Slettnes i Finnmark for fiske med snurrevad.

Økte sildekvoter På bakgrunn av gjennomgått kvoteregnskap for 2017 økes kvotene på fartøynivå i fiske etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2018.

Elever satt pris på Elever fra Vardø videregående skole, Øksnes skole og Husøy skole viste hva fiske og villfanget sjømat betyr for dem, og ble de utvalgte i Norges Råfisklags skolekonkurranse «sjømat og ungdom».

PDF-avis

Levert av Open Concept AS