Kyst og Fjord

Får fiske mer makrell

For lave makrellkvoter i Fiskeridirektoratets fartøyregister vil gi økte kvoter i 2019. Nå er de foreløpige kvoteenhetene fastsatt.

Kystgruppen vil få mer makrell å fiske på.

Foto: Erik Jensen
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

- Kvoteenhetene, og dermed makrellkvotene, vil bli økt etter at kvoteregnskapet for 2018 er gjennomgått. I tillegg ble kvotefaktorene for lukket kystgruppe økt fra 2019 på bakgrunn av sammenslåingen av reguleringsgruppene, skriver Fiskeridirektoratet.
Øker etter hvert
Siden det tar noe tid å gjøre disse endringene vil makrellkvotene og kvotefaktorene for lukket kystgruppe i Fartøyregisteret være for lave ved årets begynnelse.
Nærings- og fiskeridepartementet fastsatte den 18. desember 2019 forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2019.
Kystgruppene slått sammen
Departementet har fulgt Fiskeridirektoratets forslag, og besluttet å regulere alle fartøy i lukket kystgruppe som en gruppe. Dette innebærer blant annet at fartøyene får fartøykvoter beregnet på grunnlag av en felles kvoteenhet, og at det gis et maksimalkvotetillegg for fartøy med både største lengde og hjemmelslengde under 15 meter. Videre får samtlige fartøy endrede kvotefaktorer fra og med 1. januar 2019. Det relative kvoteforholdet mellom tidligere reguleringsgrupper gjenspeiles i kvotefaktorverdiene.

Arbeidet med å foreta de nødvendige endringene i Fiskeridirektoratets registre vil ta noe tid. Fiskeridirektoratet har som mål at korrekte kvotefaktorer og makrellkvote skal være på plass i fartøyregisteret i løpet av februar 2019.

Opprettet 14.01.2019 07:02. Sist oppdatert 14.01.2019 07:02

Kommenter via Facebook

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Stengt inn til videre Lerøy har valgt å stenge fiskemottaket i Tromvik inn til videre på grunn av mangel på råstoff.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

Mindre oppdrettslaks i elvene Rapport slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS