Kyst og Fjord

Får fiske skolest ved Grønland

Årets fiskeriavtale mellom Norge og Grønland gir norske fiskere tilgang til en litt ekstra spennende torskefisk.

Til tross for både navn og utseende, er dette en høyt skattet matfisk.

Foto: Jon Steinar Midlang, Havforskningsinstituttet
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

I en pressemelding fra Fiskeridepartementet slås det fast at Norge og Grønland har fått på plass en kvoteavtale for 2018, og at man vil videreutvikle forskingssamarbeidet.

- Utnyttingen av kvotene ved Grønland har vært god i år, og vi skal være fornøyd med at Norge og Grønland er enige om en kvoteavtale også for 2018. Avtalen er lik den vi har hatt, nytt for 2018 er at Norge får kvote på skolest ved Øst-Grønland. Det kan bety spennende fangstmuligheter, sier fiskeriminister Per Sandberg.

 

Kvotene for de fleste bestandene blir videreført på same nivå som for 2017. Nytt for 2018 er at Noreg får en kvote på skolest 100 tonn ved Øst-Grønland.

Skolest er et dyptlevende medlem av torskefamilien, som til tross for navn og utseende er en velsmakende matfisk.

 

I tillegg økes kvoten for bunnlevende uer økes med 200 tonn til 1 000 tonn.

Som motytelse har Grønland fått økt sin kvote på torsk på med 300 tonn. Grønlands kvote i Barentshavet i 2018 er satt til 4 000 tonn torsk, 900 tonn hyse og 500 tonn sei. I tillegg får Grønland en kvote på inntil 300 tonn bifangst av andre arter.

 

De norske blåkveitekvotene på 900 tonn ved Vest-Grønland og 400 tonn på Øst-Grønland, er videreført. Torskekvoten blir videreført med 1 200 tonn og kveitekvoten med 10 tonn. I tillegg har norske fartøy en kvote på 150 tonn bifangst av andre arter.

Norge og Grønland er også blitt enige om å videreutvikle det gode forskingssamarbeidet for blåkveite, torsk, uer, håkjerring og makrell. Partene fortsetter også med et flerårig forskingsprogram om effektene av klimaendringene på fiskebestandene og økosystemene i vestnordiske farvann.

Opprettet 14.12.2017 07:46. Sist oppdatert 14.12.2017 07:47

Kommenter via Facebook

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

Mindre oppdrettslaks i elvene Rapport slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

200 tonn låsmakrell 200 tonn makrell ble satt i lås i forrige uke. 185 tonn står fortsatt usolgt.

Reke toppet statistikken Reka toppet statistikken over frosne sjøprodukter i forrige uke.

Disp på notseien Mattilsynet dispenserer fra kravet om bløgging/sløying av notfanget sei som innfryses rund.

Lavere pris mel og olje - Fortsatt reduksjon i minsteprisene til mel- og olje, melder Sildelaget.

Skjerper inn Norges Råfisklag skjerper kravene til fiskekjøperne.

Ny makrellpris Fra og med 31. mai 2018 gjelder ny minstepris for makrell Gruppe 1.

Ny pris på Nordsjøsild Mandag fikk vi ny samfengt minstepris på nordsjøsild til konsum.

Makrellstopp Fiskeridirektøren har stanset fisket med landnot etter makrell for ikke-merkeregistrerte fartøy.

Opp for klippfisk Det ble eksportert 7 600 tonn klippfisk til en verdi av 373 millioner kroner i mai.

Saltfiskeksporten øker I mai ble det eksportert 4 700 tonn saltfisk til en verdi av 237 millioner kroner.

Kongekrabbe opp Det ble eksportert 73 tonn kongekrabbe til en verdi av 21 millioner kroner i mai.

Reka øker Rekeeksporten økte med 23 tonn eller 3 prosent i mai.

Opp for makrell I mai ble det eksportert 11 000 tonn makrell til en verdi av 149 millioner kroner. 

Ned for sild Det ble eksportert 10 300 tonn sild til en verdi av 109 millioner kroner i mai.

Opp for ørret I mai ble det eksportert 4 300 tonn ørret til en verdi av 316 millioner kroner. 

Fritt seifiske i sør Fiskeridirektøren slipper trålerne løs på seien i Nordsjøen.

Prosjekter om laks og villtorsk Forskningsrådet lyste ut 24 millioner kroner tidligere denne uken til prosjekter som kan løse mangelen på kunnskap om lakseoppdretts eventuelle påvirkning på ville torskebestander.

Øker minstemål Fiskeridirektøren med melding.

Møtte oljenæringen - Vi har en omfattende dialog med oljenæringen og håper dette skal bidra til et smidig og best mulig samarbeid mellom seismikk- og fiskeriinteresser. Det sier generalsekretær Otto Gregussen i Norges Fiskarlag.

Oppløftende prøvefiske ved settefiskanlegg Det ble ikke funnet rømt settefisk i Trøndelag og Møre og Romsdal etter drypprømming-kontroll.

Øker hysekvoten Fiskeridirektøren har besluttet å refordele hyse nord for 62°N for å legge til rette for at norsk totalkvote kan utnyttes fullt ut.

Økt pris for torsk Økning i minsteprisen for torsk og kongekrabbe - nedgang for sei.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS