Kyst og Fjord

Får nei til driftsordning

Fiskarlaget ville ha midlertidig driftsordning i kystgruppens fiske etter makrell, men fikk tommelen ned fra Fiskeridepartementet.

Fiskarlaget fikk tommelen ned for å slå sammen kvoter i makrelldorg. 

Foto: Scanfishphoto
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Norges Fiskarlag skriver på sine nettsider at de 27. september sendte et brev til Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) med forespørsel om å innføre en midlertidig driftsordning i kystfartøygruppens fiske etter makrell for resten av kvoteåret 2018.

I svaret fra NFD heter det:

«Dere viser til at den minste makrellflåten befinner seg i en vanskelig situasjon. Dette gjelder særlig fartøyene i garn- og snøregruppen. Dere viser også til at dere er innforstått med at en driftsordning reiser mange prinsipielle spørsmål, men at den økonomiske situasjonen for den minste flåten er så prekær at det er nødvendig å innføre en midlertidig ordning.

Departementet har etter en nærmere vurdering ikke funnet å kunne imøtekomme deres henvendelse. Selv om vi har forståelse for at den minste makrellflåten er i en vanskelig situasjon, ser vi likevel flere grunner til ikke å innføre en slik ordning nå.

For det første innebærer Fiskarlagets forslag noe prinsipielt nytt som fortjener en grundigere vurdering før det eventuelt innføres, særlig når departementet parallelt arbeider med prinsipielle problemstillinger i forbindelse med oppfølgingen av Eidesen-utvalget.

For det andre er det slik at inntektsgrunnlaget for fartøy i de fleste fiskerier vil variere fra år til år på grunn av biologiske forhold, og kanskje særlig i de pelagiske fiskeriene. Dette er noe fartøyeierne må ta høyde for i planleggingen av driften.

For det tredje vil forslaget innebære et betydelig mer komplisert regelverk.

For det fjerde vil forslaget kunne legge til rette for skjult strukturering uten at fartøy permanent tas ut av fiske. Dette vil kunne skape press på forvaltningen for å forlenge ordningen neste år, og det kan jo heller ikke utelukkes at den vanskelige tilgjengeligheten for makrell vil vedvare.»

Opprettet 15.10.2018 08:40. Sist oppdatert 15.10.2018 08:40

Kommenter via Facebook

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS