×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Får ny utsettelse

Mottaksanlegg som ennå ikke har tilpasset seg den nye landingsforskriftens krav til journalføring, får ny frist.

Kjøperne er pålagt nye rapporteringsrutiner som mange ikke var forberedt på.

Bestemmelsene om daglig journalføring av råstoff-flyten gjennom anlegget har vært en sovende forskrift frem til i fjor, da den nye landingsforskriften med ikrafttredelse 1. januar 2015 stilte krav til daglig journal- og regnskapsføring av råstoffets gang gjennom anlegget.

I forskriften heter det:
«Mottaker skal fortløpende føre journal med opplysninger om ethvert mottak av fisk ved mottaksanlegget, og ved mottakets eksterne lagringssteder. Mottaker skal umiddelbart etter ethvert mottak føre inn dato, art, produkttilstand, størrelsessammensetning kvantum og leveringsmåte. Ved landing skal fartøyets navn, registreringsmerke og seddelnummer også føres. Dersom mottaket skjer på annen måte enn ved landing skal fangstens avsender, transportør og transportmåte føres inn. Mottak skal fortløpende nummereres i journalen.» 

Fikk frist til 1. juni
I tillegg til en slik mottaksjournal skal det også føres en produksjonsjournal etter samme krav, der det fremgår hvor mye fisk som er satt i produksjon, hvor mye som er på lager, hvor den befinner seg osv. osv. Hvis man ikke har tid til å føre en løpende journal skal føringen skje senest innen midnatt dagen mottaket eller produksjonen fant sted.

Da forskriften trådte i kraft 1. januar 2015 ba i alt 81 av landets 393 registrerte fiskemottak om dispensasjon fra bestemmelsen om journalføring. Dette med bakgrunn i behovet for å utarbeide datasystemer som kan fungere opp mot bedriftenes eksisterende systemer. Fristen er gitt til 1. juni 2016.

Ny frist
Nå har direktoratet sendt ut melding om at det blir en ny utsettelse. Direktoratet skriver:
- For å gi mottakere av fisk tilstrekkelig tid til å tilpasse seg det nye journalkravet i landingsforskriften, har Fiskeridirektoratet mulighet til å gi midlertidige dispensasjoner fra kravet. Journalkravet ble iverksatt 1. januar 2016. Flere mottakere har etter søknad fått midlertidig dispensasjon fra kravet til 1. juni 2016. Fiskeridirektoratet er kjent med at det nå leveres programvare for journalføring.

- For å sikre at alle mottakere får tilstrekkelig tid til å tilpasse seg kravet, har Fiskeridirektoratet besluttet å forlenge de midlertidige dispensasjonene til 1. oktober 2016. Dette innebærer at det ikke er nødvendig å søke om ny midlertidig dispensasjon.

Men mottakere som ikke oppfyller journalkravet og som ikke har søkt om midlertidig dispensasjon må søke om dette, presiserer direktoratet.

På forsiden nå