Kyst og Fjord

Får svi for andres overfiske

Hammerfest-fiskerne mener at Stor Kyst-gruppen nå tjener på at de overfisket sin seikvote med 5300 tonn. Flåten med hjemmelslengde på 15 – 21 meter samt 21 meter og over blir nemlig bare trukket for 2000 tonn av seikvoten i 2019.

- De to minste gruppene i kystflåten sponser gruppen av Stor Kyst-fartøy, sier Tore Mosesen (tv) og Jacob Vest.

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Trond Antonsen

trond@kystogfjord.no

- Da vi så dette i de endelige reguleringene som ble lagt fram tidligere i denne uka, ble vi helt satt ut, sier Jacob Vest og Tore Mosesen i Hammerfest fiskarlag.

De sitter begge i styret for dette lokallaget og har kvoter i gruppen under 15 meter.

- Det betyr at 3300 tonn av overfisket da blir trukket fra «toppen»,  sier de to og er rimelig hissige over det som har skjedd, eller «rimelig rykende forbannet» som de selv sier. Vest og Mosesen mener at de to minste gruppene i kystflåten på denne måten sponser gruppen av Stor Kyst-fartøy. Det at overfisket ble trukket fra toppen, betyr at de to minste gruppene får mindre gruppekvoter i 2019.

- Vi har konfrontert Fiskeridirektoratet med det som har skjedd og fikk til svar at «det var så mye sei igjen i gruppen under 11 meter». Da burde de ha refordelt seien tidligere på året etter reglene i Finnmarksmodellen, så snart de hadde sett at seien for gruppa under 11 meter ikke ble tatt. I tillegg reguleres kapasiteten ned for de to minste gruppene med halv overregulering for en del av flåten. I Stor Kyst økes kapasiteten ved at de kan fiske med full overregulering på sine utskiftingstillatelser uavhengig av lengde på fartøyet.

- Jeg kan ikke skjønne at dette kan være lovlig, å favorisere Stor Kyst på denne måten når de allerede disponerer ca 70 prosent av seien for konvensjonell og not, sier Jacob Vest.

- Deler av det som blir tatt fra «toppen» og overført til kystflåten over 15 meter er faktisk vår sei!

- Hvordan grunngir Fiskeridirektoratet at de har gjort det på denne måten?

- De sier at det er gjort i «samråd med næringen». Det ville være interessant å vite hvem de har fått grønt lys fra. Hvor er Fiskarlaget sentralt i denne saken, spør de to tillitsvalgte i den samme organisasjonen seg.

- Det som har skjedd, er at de to minste gruppene sponser Stor Kysts gjeld fra fisket i 2018. Vi kan ikke se annet enn at dette må bli en årsmøte-sak i Fiskarlaget, sier Jacob Vest og Tore Mosesen til Kyst og Fjord.

- Vi reagerer også på at Fiskarlaget har gitt bort 4500 tonn hyse fra kystflåten til trål. Dette  gjør oss bekymret. Det skjer etter vårt syn nå omfordelinger av kvotene og en uthuling av Finnmarksmodellen.

Når det gjelder torsken så skjønner Vest og Mosesen heller ikke at det er mulig at Fiskedirektoratet mener at  gruppen 11-15 m kan ha overfisket sin kvote på 2200 tonn all den stund det ikke var noen overregulering for denne lengdegruppen. 

- Vi savner en god forklaring på dette. Vi stiller oss også undrende til tallene for levendebonus for torsk  i 2018. Sammenligner man registreringene for levende bonus fra Norges Råfisklag og Fiskeridirektoratet er det en forskjell på 1400 tonn, sier de to Hammerfest-fiskerne.

Både Mosesen og Vest mener at noen eksterne og uhildede nå bør revidere og etterprøve tallgrunnlagene og systemene,  på hvordan kvotefordelingene etter Finnmarksmodellen har vært praktisert. Dette for å sikre at hver gruppe får sin rette andel av kvotene. Et arbeid bør igangsettes raskt og ferdigstilles før man nå introduserer nye kvotemodeller. Vi oppfordrer også andre lokallag til å engasjere seg sterkere i disse sakene. Dette vil bety mye for økonomien til den mindre og mellomstore kystflåten fremover i tid.

Opprettet 14.02.2019 14:59. Sist oppdatert 14.02.2019 14:59

Kommenter via Facebook

Finner ikke lodde Ingen fangstbare mengder med lodde på Island.

Rømming i Øst-Lofoten I forbindelse med uvær i helgen, har Fiskeridirektoratet fått melding fra Nordlaks AS om at det har rømt fisk fra deres lokalitet Hallvardøy i Øst-Lofoten.

6 000 laks rømte på trøndelagskysten Tall fra utslakting viser at 6 000 laks rømte fra oppdrettsanlegget «Drevflesa» i Roan kommune tidlig i februar.

21.000 tonn torsk mot kolmule Forventer EU-brudd for byttekvoter.

Oppdrett tar mere plass Motstand mot oppdrett ved Nappstraumen.

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS