Kyst og Fjord

Får videregående tilbud i akvakultur

–Det hær e steike bra, sier en hoppende glad Johnny Ingebrigtsen, hovedutvalgsleder i Finnmark fylkeskommune etter at fylkeskommunen nå har fått undervisningstillatelse for akvakultur. 

Det blir akvakultur-tilbud i Nordkapp.

Foto: Johanne Salomonsen
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Søknaden fra Finnmark fylkeskommune om undervisningstillatelse for akvakultur er innvilget av Fiskeridirektoratet, og tilsagnet fra Fiskeridirektoratet ble endelig klarert for drift 7. juni. Tillatelsen gis med en tidsbegrensning på 10 år.

–Undervisningstillatelsen vil bidra til å styrke tilbudet og rekrutteringa til næringa, og det vil ikke minst bidra til å åpne nye dører og gi økt handlingsrom i den marine satsinga til Finnmark fylkeskommune, legger Ingebrigtsen til.

Grieg Seafood Finnmark vil stå for driften

Det er Finnmark fylkeskommune som har fått tillatelsen, men den leies ut til Grieg Seafood Finnmark som skal drive den ved sine lokaliteter i Nordkapp kommune. Avtalen mellom fylkeskommunen og Grieg Seafood Finnmark ble signert på Nordkapp videregående skole i slutten av januar. Samarbeidet med næringslivet har vært helt avgjørende for å få på plass tillatelsen, og det er primært elevene med naturbruk- og akvakulturlinja ved skolen som tillatelsen er rettet mot.

Leieinntektene fra tillatelsen skal i all hovedsak brukes til å høyne kvaliteten, utvide fagtilbudene styrke rekrutteringa og videreutvikle undervisningsopplegget innen akvakultur ved skolen. Også andre relevante tiltak knyttet til undervisning og sjømatnæringa vil kunne gjennomføres.

Jubel i Nordkapp

– Vi er klare for dette og ved skolestart til høsten skal vi ha fisk klar for utsett slik at elevene kan følge fisken helt fra den settes ut i sjøen, sier Roger Pedersen i Grieg Seafood Finnmark.

Rektor ved Nordkapp videregående skole, Eli Skille, er i fyr og flamme: – Yesss! Da har vi endelig fått vårt praktiske klasserom for opplæring i akvakultur. Nå går vi i gang, uttaler hun ivrig.

Stor milepæl

–Akvakulturnæringa er ei framtidsretta næring, med høy grad av innovasjon og nyskaping. Det at Nordkapp videregående skole kan tilby ei framtidsrettet, attraktiv og realistisk fagutdanning med høyest mulig kvalitet er avgjørende for å realisere økt aktivitet og verdiskaping i sjømatnæringa i Finnmark.

-Dette er en stor milepæl for oss, og vi er skikkelig klar for å komme i gang med å videreutvikle akvakulturtilbudet her i Honningsvåg, legger Skille til.

Stø kurs

–Det har vært en lang og utfordrende prosess, og jeg vil berømme det arbeidet som har vært lagt ned i prosessen. Her har Nordkapp videregående skole ved Nils Kristian Brynjulfsen og næringsavdelinga ved Johanne Salamonsen virkelig stått på og holdt «stø kurs».

Opprettet 11.06.2018 07:09. Sist oppdatert 11.06.2018 07:09

Kommenter via Facebook

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Stengt inn til videre Lerøy har valgt å stenge fiskemottaket i Tromvik inn til videre på grunn av mangel på råstoff.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

Mindre oppdrettslaks i elvene Rapport slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS