Kyst og Fjord

Får videregående tilbud i akvakultur

–Det hær e steike bra, sier en hoppende glad Johnny Ingebrigtsen, hovedutvalgsleder i Finnmark fylkeskommune etter at fylkeskommunen nå har fått undervisningstillatelse for akvakultur. 

Det blir akvakultur-tilbud i Nordkapp.

Foto: Johanne Salomonsen
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Søknaden fra Finnmark fylkeskommune om undervisningstillatelse for akvakultur er innvilget av Fiskeridirektoratet, og tilsagnet fra Fiskeridirektoratet ble endelig klarert for drift 7. juni. Tillatelsen gis med en tidsbegrensning på 10 år.

–Undervisningstillatelsen vil bidra til å styrke tilbudet og rekrutteringa til næringa, og det vil ikke minst bidra til å åpne nye dører og gi økt handlingsrom i den marine satsinga til Finnmark fylkeskommune, legger Ingebrigtsen til.

Grieg Seafood Finnmark vil stå for driften

Det er Finnmark fylkeskommune som har fått tillatelsen, men den leies ut til Grieg Seafood Finnmark som skal drive den ved sine lokaliteter i Nordkapp kommune. Avtalen mellom fylkeskommunen og Grieg Seafood Finnmark ble signert på Nordkapp videregående skole i slutten av januar. Samarbeidet med næringslivet har vært helt avgjørende for å få på plass tillatelsen, og det er primært elevene med naturbruk- og akvakulturlinja ved skolen som tillatelsen er rettet mot.

Leieinntektene fra tillatelsen skal i all hovedsak brukes til å høyne kvaliteten, utvide fagtilbudene styrke rekrutteringa og videreutvikle undervisningsopplegget innen akvakultur ved skolen. Også andre relevante tiltak knyttet til undervisning og sjømatnæringa vil kunne gjennomføres.

Jubel i Nordkapp

– Vi er klare for dette og ved skolestart til høsten skal vi ha fisk klar for utsett slik at elevene kan følge fisken helt fra den settes ut i sjøen, sier Roger Pedersen i Grieg Seafood Finnmark.

Rektor ved Nordkapp videregående skole, Eli Skille, er i fyr og flamme: – Yesss! Da har vi endelig fått vårt praktiske klasserom for opplæring i akvakultur. Nå går vi i gang, uttaler hun ivrig.

Stor milepæl

–Akvakulturnæringa er ei framtidsretta næring, med høy grad av innovasjon og nyskaping. Det at Nordkapp videregående skole kan tilby ei framtidsrettet, attraktiv og realistisk fagutdanning med høyest mulig kvalitet er avgjørende for å realisere økt aktivitet og verdiskaping i sjømatnæringa i Finnmark.

-Dette er en stor milepæl for oss, og vi er skikkelig klar for å komme i gang med å videreutvikle akvakulturtilbudet her i Honningsvåg, legger Skille til.

Stø kurs

–Det har vært en lang og utfordrende prosess, og jeg vil berømme det arbeidet som har vært lagt ned i prosessen. Her har Nordkapp videregående skole ved Nils Kristian Brynjulfsen og næringsavdelinga ved Johanne Salamonsen virkelig stått på og holdt «stø kurs».

Opprettet 11.06.2018 07:09. Sist oppdatert 11.06.2018 07:09

Kommenter via Facebook

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

Mindre oppdrettslaks i elvene Rapport slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

200 tonn låsmakrell 200 tonn makrell ble satt i lås i forrige uke. 185 tonn står fortsatt usolgt.

Reke toppet statistikken Reka toppet statistikken over frosne sjøprodukter i forrige uke.

Disp på notseien Mattilsynet dispenserer fra kravet om bløgging/sløying av notfanget sei som innfryses rund.

Lavere pris mel og olje - Fortsatt reduksjon i minsteprisene til mel- og olje, melder Sildelaget.

Skjerper inn Norges Råfisklag skjerper kravene til fiskekjøperne.

Ny makrellpris Fra og med 31. mai 2018 gjelder ny minstepris for makrell Gruppe 1.

Ny pris på Nordsjøsild Mandag fikk vi ny samfengt minstepris på nordsjøsild til konsum.

Makrellstopp Fiskeridirektøren har stanset fisket med landnot etter makrell for ikke-merkeregistrerte fartøy.

Opp for klippfisk Det ble eksportert 7 600 tonn klippfisk til en verdi av 373 millioner kroner i mai.

Saltfiskeksporten øker I mai ble det eksportert 4 700 tonn saltfisk til en verdi av 237 millioner kroner.

Kongekrabbe opp Det ble eksportert 73 tonn kongekrabbe til en verdi av 21 millioner kroner i mai.

Reka øker Rekeeksporten økte med 23 tonn eller 3 prosent i mai.

Opp for makrell I mai ble det eksportert 11 000 tonn makrell til en verdi av 149 millioner kroner. 

Ned for sild Det ble eksportert 10 300 tonn sild til en verdi av 109 millioner kroner i mai.

Opp for ørret I mai ble det eksportert 4 300 tonn ørret til en verdi av 316 millioner kroner. 

Fritt seifiske i sør Fiskeridirektøren slipper trålerne løs på seien i Nordsjøen.

Prosjekter om laks og villtorsk Forskningsrådet lyste ut 24 millioner kroner tidligere denne uken til prosjekter som kan løse mangelen på kunnskap om lakseoppdretts eventuelle påvirkning på ville torskebestander.

Øker minstemål Fiskeridirektøren med melding.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS