Kyst og Fjord

Fant lodde utenfor Vardø

Lodda er på veg inn mot kysten for å Gyte. Havforskerne om bord på «Helmer Hansen» traff på gytemoden lodde nord for Vardø.

Mannskapet om bord i «Helmer Hansen» har funnet lodde nord av Vardø.

Foto: Havforskningsinstituttet
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Havforskningsfartøyet Helmer Hansen kom over modnende lodde nord av vardø, lodde som var på vei til kysten for å gyte

Også ungsild fant de i trålen, skriver sidelaget som referer til Havforskningens  FB sider.
– Vi fikk oss en liten overraskelse, rapporterer havforsker Harald Gjøsæter som er toktleder på vintertoktet i Barentshavet om bord i  «Helmer Hanssen». 
Vidare skriv han: 
«Nord av Vardø kom vi over registreringane vist på ekkogrammet, og vi var ikkje seine om å setje ein pelagisk trål for å sjekke kva dette var, sjølv om vi var temmeleg sikre i dette tilfellet; dette er modnande lodde som er på veg mot kysten for å gyte. Derimot hadde vi ikkje venta å finne to år gamal sild i den same trålprøva, så i dette området står tydelegvis lodda blanda med ungsild.
Medan våre to samarbeidsfartøy, norske «Johan Hjort» og russiske «Fridtjof Nansen», har byrja arbeidet i russisk økonomisk sone og i Smottholet, har vi på «Helmer Hanssen» jobba oss nordetter havet nord for Varangerhalvøya sidan vi forlèt Kirkenes i førre veke. På vintertoktet er det først og fremst botntrål som gjeld. I tillegg samlar vi inn akustiske data og tolkar det vi ser av både botnfisk og pelagisk fisk.»

Opprettet 21.02.2018 12:44. Sist oppdatert 21.02.2018 13:31

Kommenter via Facebook

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Stengt inn til videre Lerøy har valgt å stenge fiskemottaket i Tromvik inn til videre på grunn av mangel på råstoff.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

Mindre oppdrettslaks i elvene Rapport slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

200 tonn låsmakrell 200 tonn makrell ble satt i lås i forrige uke. 185 tonn står fortsatt usolgt.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS