Kyst og Fjord

Fant null-linja ved Svalbard

Forskerne kan etter årets makrelltokt slå fast at makrellens nordlige utbredelse nå ligger ved Svalbard.

Utbredelseskartet for makrell ser slik ut etter årets makrelltokt. 

Foto: Havforskningsinstituttet
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

De innleide fiskebåtene «Kings Bay» og «Vendla» avsluttet denne uka den norske innsatsen i det årlige makrell- og økosystemtoktet som gjennomføres i samarbeid med Island, Grønland, Danmark og Færøyene i perioden 1. til 6. august.

I alt seks fartøy deltok, og området de har dekket utgjør hele 3,5 millioner kvadratkilometer. Skipene har rukket over Nordsjøen, Norskehavet og tilstøtende hav- og kystområder. Hovedoppgavene har vært kartlegging og mengdemåling av makrell, sild og kolmule.

 

I en artikkel på Havforskningsinstituttets hjemmesider oppsummerer toktlederne Leif Nøttestad, som var på «Kings Bay» og Are Salthaug som var på «Vendla» hovedresultatene fra den norske delen av toktet:

 

Null-linjen etablert for makrell i nordområdene
Makrellen har blitt fanget nord til sørspissen av Svalbard. Det ble til dels gode fangstrater fra tråling i overflaten helt nordvest av Bjørnøya. Tyngdepunktet av fangstene fra «Kings Bay» og «Vendla» har vært i de sentrale og nordøstlige delene av Norskehavet. Null-linjene (hvor det ikke blir fanget mer makrell) har blitt relativt godt definert, så vi er rimelig sikre på den totale makrellutbredelsen i nordområdene.

 

Kartlegging av nvg-sild med akustikk og tråling
De største konsentrasjonene av sild kartlagt akustisk og ved tråling om bord på «Kings Bay» og «Vendla» har vært i nordlige Nordsjøen, utenfor Vestlandskysten, og ved kysten av Nord-Troms og Vest-Finnmark.

Sildeutbredelsen i kartene er basert på tråling i overflaten og gjennomsnittsvekt. Sild ble også registrert akustisk hos alle de deltakende fartøyene, men resultatene fra dette er ikke klare enda.

 

Kartlegging av kolmule inkludert i Barentshavet
Akustiske registreringer og trålfangster (både fra overflaten og dypere i vannsøylen) fra «Kings Bay» og «Vendla» viste god utbredelse av kolmule, inkludert i Barentshavet. Kolmule ble også registrert akustisk hos andre deltakende fartøyer, men resultatene fra dette er ikke klare enda.

 

Fangster av Atlantisk laks
Trålfangster av Atlantisk laks nær overflaten dominerte i de sentrale og nordlige deler av Norskehavet. Det var mindre postsmolt som var mest fremtredende i fangstene. I tillegg ble større individer fanget langs kysten fra Hordaland til Lofoten og uti havet.

 

Rognkjeksens imponerende utbredelse
Rognkjeksen har en imponerende utbredelse, selv om fangstratene er gjennomgående lave fra tråling i overflaten. Rognkjeks ble trålt i alle områder med unntak av nær iskanten på Øst Grønland.

 

Spennende sjøpattedyr-observasjoner
Det har vært utført observasjoner av sjøpattedyr fra brua om bord på «Kings Bay» og «Vendla» under hele makrell-økosystemtoktet. Det ble totalt observert om lag 260 sjøpattedyr fra åtte ulike arter. Det var i områdene mellom Jan Mayen og Grønland, rundt Bjørnøya, sør for Svalbard og i Barentshavet sør mot Finnmarkskysten det ble observert desidert mest hval, dominert av finnhval og knølhval. I sentrale deler av Norskehavet var det mindre sjøpattedyr. Av spennende observasjoner kan nevnes blåhval som jaktet krillstimer, mange grupper av samarbeidende knølhval som spiste godt av loddestimer helt i overflaten, flokker med spekkhoggere som jaget makrellstimer, og finnhval som trolig beitet på stimer av ungsild i tillegg til yngel av torsk, hyse og sei i Barentshavet og ved Bjørnøya.

 

Gunstige vær- og vindforhold
Alt har godt etter planen med den norske gjennomføringen av makrell-økosystemtoktet. Vi har hatt gunstige vær- og vindforhold under bortimot hele toktet med mye havblikk. Alle ønskede forskningsoppgaver har blitt gjennomført, inkludert innsamling av relevante data på og prøver fra makrell, sild, laks og rognkjeks, for videre analyser i nasjonale og internasjonale studier.

Videre arbeid mot kvoteråd
Alle tilgjengelige data fra makrellkartleggingen, og en rekke andre datakilder fra alle seks fartøyene, vil bli sammenstilt og analysert på et internasjonalt forskermøte 21.-23. august i København. Det årlige ICES WGWIDE møtet, hvor bestandsberegningene og foreløpig kvoteråd for de store pelagiske fiskebestandene blir utført, vil gå av stabelen 28. juli -3. august i Torshavn på Færøyene. Endelig kvoteråd for makrellbestanden fra ICES kommer 28. september.

 

Takk til mannskap på «Kings Bay» og «Vendla»
Havforskningsinstituttet ønsker avslutningsvis å takke mannskapet på «Kings Bay» og «Vendla» for veldig godt samarbeid og profesjonell bistand under sommerens makrell-økosystemtokt.

Opprettet 09.08.2018 07:59. Sist oppdatert 09.08.2018 09:28

Kommenter via Facebook

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

Mindre oppdrettslaks i elvene Rapport slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

200 tonn låsmakrell 200 tonn makrell ble satt i lås i forrige uke. 185 tonn står fortsatt usolgt.

Reke toppet statistikken Reka toppet statistikken over frosne sjøprodukter i forrige uke.

Disp på notseien Mattilsynet dispenserer fra kravet om bløgging/sløying av notfanget sei som innfryses rund.

Lavere pris mel og olje - Fortsatt reduksjon i minsteprisene til mel- og olje, melder Sildelaget.

Skjerper inn Norges Råfisklag skjerper kravene til fiskekjøperne.

Ny makrellpris Fra og med 31. mai 2018 gjelder ny minstepris for makrell Gruppe 1.

Ny pris på Nordsjøsild Mandag fikk vi ny samfengt minstepris på nordsjøsild til konsum.

Makrellstopp Fiskeridirektøren har stanset fisket med landnot etter makrell for ikke-merkeregistrerte fartøy.

Opp for klippfisk Det ble eksportert 7 600 tonn klippfisk til en verdi av 373 millioner kroner i mai.

Saltfiskeksporten øker I mai ble det eksportert 4 700 tonn saltfisk til en verdi av 237 millioner kroner.

Kongekrabbe opp Det ble eksportert 73 tonn kongekrabbe til en verdi av 21 millioner kroner i mai.

Reka øker Rekeeksporten økte med 23 tonn eller 3 prosent i mai.

Opp for makrell I mai ble det eksportert 11 000 tonn makrell til en verdi av 149 millioner kroner. 

Ned for sild Det ble eksportert 10 300 tonn sild til en verdi av 109 millioner kroner i mai.

Opp for ørret I mai ble det eksportert 4 300 tonn ørret til en verdi av 316 millioner kroner. 

Fritt seifiske i sør Fiskeridirektøren slipper trålerne løs på seien i Nordsjøen.

Prosjekter om laks og villtorsk Forskningsrådet lyste ut 24 millioner kroner tidligere denne uken til prosjekter som kan løse mangelen på kunnskap om lakseoppdretts eventuelle påvirkning på ville torskebestander.

Øker minstemål Fiskeridirektøren med melding.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS