Kyst og Fjord

Fant null-linja ved Svalbard

Forskerne kan etter årets makrelltokt slå fast at makrellens nordlige utbredelse nå ligger ved Svalbard.

Utbredelseskartet for makrell ser slik ut etter årets makrelltokt. 

Foto: Havforskningsinstituttet
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

De innleide fiskebåtene «Kings Bay» og «Vendla» avsluttet denne uka den norske innsatsen i det årlige makrell- og økosystemtoktet som gjennomføres i samarbeid med Island, Grønland, Danmark og Færøyene i perioden 1. til 6. august.

I alt seks fartøy deltok, og området de har dekket utgjør hele 3,5 millioner kvadratkilometer. Skipene har rukket over Nordsjøen, Norskehavet og tilstøtende hav- og kystområder. Hovedoppgavene har vært kartlegging og mengdemåling av makrell, sild og kolmule.

 

I en artikkel på Havforskningsinstituttets hjemmesider oppsummerer toktlederne Leif Nøttestad, som var på «Kings Bay» og Are Salthaug som var på «Vendla» hovedresultatene fra den norske delen av toktet:

 

Null-linjen etablert for makrell i nordområdene
Makrellen har blitt fanget nord til sørspissen av Svalbard. Det ble til dels gode fangstrater fra tråling i overflaten helt nordvest av Bjørnøya. Tyngdepunktet av fangstene fra «Kings Bay» og «Vendla» har vært i de sentrale og nordøstlige delene av Norskehavet. Null-linjene (hvor det ikke blir fanget mer makrell) har blitt relativt godt definert, så vi er rimelig sikre på den totale makrellutbredelsen i nordområdene.

 

Kartlegging av nvg-sild med akustikk og tråling
De største konsentrasjonene av sild kartlagt akustisk og ved tråling om bord på «Kings Bay» og «Vendla» har vært i nordlige Nordsjøen, utenfor Vestlandskysten, og ved kysten av Nord-Troms og Vest-Finnmark.

Sildeutbredelsen i kartene er basert på tråling i overflaten og gjennomsnittsvekt. Sild ble også registrert akustisk hos alle de deltakende fartøyene, men resultatene fra dette er ikke klare enda.

 

Kartlegging av kolmule inkludert i Barentshavet
Akustiske registreringer og trålfangster (både fra overflaten og dypere i vannsøylen) fra «Kings Bay» og «Vendla» viste god utbredelse av kolmule, inkludert i Barentshavet. Kolmule ble også registrert akustisk hos andre deltakende fartøyer, men resultatene fra dette er ikke klare enda.

 

Fangster av Atlantisk laks
Trålfangster av Atlantisk laks nær overflaten dominerte i de sentrale og nordlige deler av Norskehavet. Det var mindre postsmolt som var mest fremtredende i fangstene. I tillegg ble større individer fanget langs kysten fra Hordaland til Lofoten og uti havet.

 

Rognkjeksens imponerende utbredelse
Rognkjeksen har en imponerende utbredelse, selv om fangstratene er gjennomgående lave fra tråling i overflaten. Rognkjeks ble trålt i alle områder med unntak av nær iskanten på Øst Grønland.

 

Spennende sjøpattedyr-observasjoner
Det har vært utført observasjoner av sjøpattedyr fra brua om bord på «Kings Bay» og «Vendla» under hele makrell-økosystemtoktet. Det ble totalt observert om lag 260 sjøpattedyr fra åtte ulike arter. Det var i områdene mellom Jan Mayen og Grønland, rundt Bjørnøya, sør for Svalbard og i Barentshavet sør mot Finnmarkskysten det ble observert desidert mest hval, dominert av finnhval og knølhval. I sentrale deler av Norskehavet var det mindre sjøpattedyr. Av spennende observasjoner kan nevnes blåhval som jaktet krillstimer, mange grupper av samarbeidende knølhval som spiste godt av loddestimer helt i overflaten, flokker med spekkhoggere som jaget makrellstimer, og finnhval som trolig beitet på stimer av ungsild i tillegg til yngel av torsk, hyse og sei i Barentshavet og ved Bjørnøya.

 

Gunstige vær- og vindforhold
Alt har godt etter planen med den norske gjennomføringen av makrell-økosystemtoktet. Vi har hatt gunstige vær- og vindforhold under bortimot hele toktet med mye havblikk. Alle ønskede forskningsoppgaver har blitt gjennomført, inkludert innsamling av relevante data på og prøver fra makrell, sild, laks og rognkjeks, for videre analyser i nasjonale og internasjonale studier.

Videre arbeid mot kvoteråd
Alle tilgjengelige data fra makrellkartleggingen, og en rekke andre datakilder fra alle seks fartøyene, vil bli sammenstilt og analysert på et internasjonalt forskermøte 21.-23. august i København. Det årlige ICES WGWIDE møtet, hvor bestandsberegningene og foreløpig kvoteråd for de store pelagiske fiskebestandene blir utført, vil gå av stabelen 28. juli -3. august i Torshavn på Færøyene. Endelig kvoteråd for makrellbestanden fra ICES kommer 28. september.

 

Takk til mannskap på «Kings Bay» og «Vendla»
Havforskningsinstituttet ønsker avslutningsvis å takke mannskapet på «Kings Bay» og «Vendla» for veldig godt samarbeid og profesjonell bistand under sommerens makrell-økosystemtokt.

Opprettet 09.08.2018 07:59. Sist oppdatert 09.08.2018 09:28

Kommenter via Facebook

Finner ikke lodde Ingen fangstbare mengder med lodde på Island.

Rømming i Øst-Lofoten I forbindelse med uvær i helgen, har Fiskeridirektoratet fått melding fra Nordlaks AS om at det har rømt fisk fra deres lokalitet Hallvardøy i Øst-Lofoten.

6 000 laks rømte på trøndelagskysten Tall fra utslakting viser at 6 000 laks rømte fra oppdrettsanlegget «Drevflesa» i Roan kommune tidlig i februar.

21.000 tonn torsk mot kolmule Forventer EU-brudd for byttekvoter.

Oppdrett tar mere plass Motstand mot oppdrett ved Nappstraumen.

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS