×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Ferskfiskordningen igang fra mandag

Fra og med kommende mandag starter ferskfiskordningen som omfatter fiske av torsk nord for 62° N.

Ferskfiskordningen er etablert for å sikre fiskeindustrien råstoff utover året. Foto: Nico Rantala

Ferskfiskordningen innebærer at fartøy som lander all fangst fersk får et kvotetillegg på torsk, skriver Fiskeridirektoratet på sin hjemmeside.

Kvotetillegget gis uavhengig av om fartøyet har torskekvote igjen eller ikke og omfatter kystfiskefartøy i åpen og lukket gruppe med lasteromskapasitet under 500m³ som fisker med konvensjonelle redskap.

Totalt er 16 840 tonn torsk avsatt til ferskfiskordningen i 2019, hvorav 15 000 tonn er fordelt til fartøy i lukket gruppe og 1 840 tonn er fordelt til fartøy i åpen gruppe.

Reguleringen

  • Fra og med 15. april er kvotetillegget på 10 prosent på ukebasis. Kvotetillegget øker til 30 prosent 15. juli.
  • Kvotetillegget regnes ut fra all samlet fersk fangst (unntatt blåsteinbit) i tidsrommet fra og med mandag kl. 00.00 til og med søndag kl. 23.59.
  • Fangst som overstiger 50 prosent på den enkelte landing vil ikke være gjenstand for inndragning under ferskfiskordningen.
  • Dersom fartøyet ikke har torskekvote igjen, vil fangst av torsk som overskrider den til enhver tid tillatte torskeandel i henhold til ferskfiskordningen på ukebasis inndras.
  • Fartøy som har torskekvote igjen blir kun kvotebelastet for den delen av torskefangsten som overstiger den gjeldende prosenten på ferskfiskordningen, i den tid ordningen pågår.
  • Ferskfiskordningen omfatter ikke torsk som utløser kvotebonus som følge av levendelagring.

Regneeksempel

Et fartøy har eksempelvis 1 000 kg torsk igjen av kvoten. I løpet av en gitt uke (fra og med mandag til og med søndag) lander fartøyet fersk fisk, totalt 1 000 kg, hvorav 400 kg er torsk.

Kvotetillegg etter ferskfiskordningen skal regnes ut fra samlet fangst på ukebasis. På ukebasis har fartøyet i dette tilfellet landet 40 prosent torsk.

Dersom prosentsatsen på ferskfiskordningen er 10 prosent på ukebasis, vil 100 kg av de 400 kg med torsk som fartøyet har landet bli belastet ferskfiskordningen, og 300 kg belastes fartøyets egen kvote.

Dersom prosentsatsen er 30 prosent på ukebasis vil 300 kg belastes ferskfiskordningen og 100 kg belastes fartøyets egen kvote.

Hvem kan delta i ferskfiskordningen?

Forutsetninger for å kunne delta i ferskfiskordningen for torsk nord for 62° N:

1. Fartøy må levere all fangst fersk. 
2. Fangsten må leveres som rund eller sløyd.
3. Fangsten må registreres med tilhørende produkttilstand og konserveringsmåte på landings- og sluttseddel.

I tillegg må fartøyet ha deltakeradgang i lukket eller åpen gruppe i henhold til gjeldende forskrift om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske (deltakerforskriften) kapittel 2 nr II.

Fiske på ferskfiskordningen for torsk nord for 62° N kan stoppes når kvoten er beregnet oppfisket.

På forsiden nå