Kyst og Fjord

Fikk medhold av departementet

Arve Guttelvik mente han ble urimelig behandlet av Sjøfartsdirektoratet etter fjorårets blåkveitefiske. Nå har han fått delvis medhold fra Nærings- og Fiskeridepartementet. – Avgjørelsen åpner opp for at flere i samme situasjon kan få nedsatt gebyr, hevder Fiskarlagets advokat, Ståle Hellesø.

Arve Guttelvik på «Storstein» ble ilagt ei bot på 74.000 kroner av Sjøfartsdirektoratet.

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Dag Erlandsen

dag@kystogfjord.no

Det var 25. mai i fjor at 14,96 meter lange «Storstein» befant seg godt utafor 35-mila utfor Værøy og Røst, til tross for at fartøyet kun hadde fartøyinstruks for Bankfiske I. Kystvakten tok kontakt, konstaterte at fartøyet ikke hadde papirene i orden, og anmodet dem om å gå lenger inn, noe de umiddelbart gjorde.

Bare fire dager senere hadde fartøyet fått Bankfiske II, med alle muligheter til å gå lengre ut, men da var altså lovbruddet allerede begått.

4. desember i fjor ble Guttelvik ilagt overtredelsesgebyr på 74.000 kroner for brudd på skipssikkerhetsloven. Syv dager senere var vedtaket påklaget. For knappe to uker siden kom svaret: Overtredelsesgebyret var satt ned til 18.500 kroner.

Sommel og forvirring

I forkant av fjorårets sesong ble det bestemt at det skulle innføres en unntaksordning for blåkveiteflåten, for å gjøre det enklere for små kystbåter å få de nødvendige tillatelsene til å kunne gå helt ut til de rike fiskefeltene. Det er en tillatelse de ellers i året ikke får.

Problemet var bare at nyordninga ikke var kommet på plass da blåkveitefisket startet. De godkjente foretakene som skulle stå for utstedelsene, ikke hadde fått informasjon om hvordan dette skulle foregå.

Det ble altså en hektisk start på sesongen, med full forvirring om hva som egentlig gjaldt. At dette var problemetisk, forstod også Sjøfartsdirektoratet:

- Vi har i løpet av siste uka sett at det hersker tvil i næringen om hva som kreves for å kunne gå ut i område hvor det fiskes blåkveite, som dels er utenfor 35 nautiske mil fra grunnlinjen, skrev direktoratet i en mail til Fiskarlaget, og føyde til at man «anmoder godkjente foretak om å gi behandling av slike søknader om ny midlertidig fartøyinstruks høyeste prioritet».

Mailen fra direktoratet var et av flere dokumenter som advokat Ståle Hellesø la ved klagen.

Fikk nedsatt gebyr

I klagebehandlinga påpeker Nærings- og Fiskeridepartementet at Sjøfartsdirektoratet er i sin fulle rett til å utstede overtredelsesgebyr mot denne type regelbrudd, selv om det kan virke urimelig. Allmennpreventive hensyn tilsier at det må reageres med gebyr.

Men departementet legger også til: «Vi har likevel forståelse for at det kan fremstå som lite hensiktsmessig at en blir ilagt gebyr når formålet med innføring av ordningen tilsynelatende var å tillate aktuelle fartøyer å delta i blåkveitefisket, samt å forenkle muligheten til dette».

Det skriver avdelingsdirektør Gaute Sivertsen.

Mer i papiravisa

Opprettet 11.06.2018 07:32. Sist oppdatert 11.06.2018 07:34

Kommenter via Facebook

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

Mindre oppdrettslaks i elvene Rapport slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

200 tonn låsmakrell 200 tonn makrell ble satt i lås i forrige uke. 185 tonn står fortsatt usolgt.

Reke toppet statistikken Reka toppet statistikken over frosne sjøprodukter i forrige uke.

Disp på notseien Mattilsynet dispenserer fra kravet om bløgging/sløying av notfanget sei som innfryses rund.

Lavere pris mel og olje - Fortsatt reduksjon i minsteprisene til mel- og olje, melder Sildelaget.

Skjerper inn Norges Råfisklag skjerper kravene til fiskekjøperne.

Ny makrellpris Fra og med 31. mai 2018 gjelder ny minstepris for makrell Gruppe 1.

Ny pris på Nordsjøsild Mandag fikk vi ny samfengt minstepris på nordsjøsild til konsum.

Makrellstopp Fiskeridirektøren har stanset fisket med landnot etter makrell for ikke-merkeregistrerte fartøy.

Opp for klippfisk Det ble eksportert 7 600 tonn klippfisk til en verdi av 373 millioner kroner i mai.

Saltfiskeksporten øker I mai ble det eksportert 4 700 tonn saltfisk til en verdi av 237 millioner kroner.

Kongekrabbe opp Det ble eksportert 73 tonn kongekrabbe til en verdi av 21 millioner kroner i mai.

Reka øker Rekeeksporten økte med 23 tonn eller 3 prosent i mai.

Opp for makrell I mai ble det eksportert 11 000 tonn makrell til en verdi av 149 millioner kroner. 

Ned for sild Det ble eksportert 10 300 tonn sild til en verdi av 109 millioner kroner i mai.

Opp for ørret I mai ble det eksportert 4 300 tonn ørret til en verdi av 316 millioner kroner. 

Fritt seifiske i sør Fiskeridirektøren slipper trålerne løs på seien i Nordsjøen.

Prosjekter om laks og villtorsk Forskningsrådet lyste ut 24 millioner kroner tidligere denne uken til prosjekter som kan løse mangelen på kunnskap om lakseoppdretts eventuelle påvirkning på ville torskebestander.

Øker minstemål Fiskeridirektøren med melding.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS