Kyst og Fjord

Fikk medhold av departementet

Arve Guttelvik mente han ble urimelig behandlet av Sjøfartsdirektoratet etter fjorårets blåkveitefiske. Nå har han fått delvis medhold fra Nærings- og Fiskeridepartementet. – Avgjørelsen åpner opp for at flere i samme situasjon kan få nedsatt gebyr, hevder Fiskarlagets advokat, Ståle Hellesø.

Arve Guttelvik på «Storstein» ble ilagt ei bot på 74.000 kroner av Sjøfartsdirektoratet.

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Dag Erlandsen

dag@kystogfjord.no

Det var 25. mai i fjor at 14,96 meter lange «Storstein» befant seg godt utafor 35-mila utfor Værøy og Røst, til tross for at fartøyet kun hadde fartøyinstruks for Bankfiske I. Kystvakten tok kontakt, konstaterte at fartøyet ikke hadde papirene i orden, og anmodet dem om å gå lenger inn, noe de umiddelbart gjorde.

Bare fire dager senere hadde fartøyet fått Bankfiske II, med alle muligheter til å gå lengre ut, men da var altså lovbruddet allerede begått.

4. desember i fjor ble Guttelvik ilagt overtredelsesgebyr på 74.000 kroner for brudd på skipssikkerhetsloven. Syv dager senere var vedtaket påklaget. For knappe to uker siden kom svaret: Overtredelsesgebyret var satt ned til 18.500 kroner.

Sommel og forvirring

I forkant av fjorårets sesong ble det bestemt at det skulle innføres en unntaksordning for blåkveiteflåten, for å gjøre det enklere for små kystbåter å få de nødvendige tillatelsene til å kunne gå helt ut til de rike fiskefeltene. Det er en tillatelse de ellers i året ikke får.

Problemet var bare at nyordninga ikke var kommet på plass da blåkveitefisket startet. De godkjente foretakene som skulle stå for utstedelsene, ikke hadde fått informasjon om hvordan dette skulle foregå.

Det ble altså en hektisk start på sesongen, med full forvirring om hva som egentlig gjaldt. At dette var problemetisk, forstod også Sjøfartsdirektoratet:

- Vi har i løpet av siste uka sett at det hersker tvil i næringen om hva som kreves for å kunne gå ut i område hvor det fiskes blåkveite, som dels er utenfor 35 nautiske mil fra grunnlinjen, skrev direktoratet i en mail til Fiskarlaget, og føyde til at man «anmoder godkjente foretak om å gi behandling av slike søknader om ny midlertidig fartøyinstruks høyeste prioritet».

Mailen fra direktoratet var et av flere dokumenter som advokat Ståle Hellesø la ved klagen.

Fikk nedsatt gebyr

I klagebehandlinga påpeker Nærings- og Fiskeridepartementet at Sjøfartsdirektoratet er i sin fulle rett til å utstede overtredelsesgebyr mot denne type regelbrudd, selv om det kan virke urimelig. Allmennpreventive hensyn tilsier at det må reageres med gebyr.

Men departementet legger også til: «Vi har likevel forståelse for at det kan fremstå som lite hensiktsmessig at en blir ilagt gebyr når formålet med innføring av ordningen tilsynelatende var å tillate aktuelle fartøyer å delta i blåkveitefisket, samt å forenkle muligheten til dette».

Det skriver avdelingsdirektør Gaute Sivertsen.

Mer i papiravisa

Opprettet 11.06.2018 07:32. Sist oppdatert 11.06.2018 07:34

Kommenter via Facebook

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Stengt inn til videre Lerøy har valgt å stenge fiskemottaket i Tromvik inn til videre på grunn av mangel på råstoff.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

Mindre oppdrettslaks i elvene Rapport slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS