Kyst og Fjord

Fikk tilbake tillatelse

Fiskeren fra Hordaland misforsto en tidsfrist og mistet derfor tillatelse til å drive makrellfiske. Saken er nå løst etter Fiskarlagets advokat grep fatt i saken.

Sjohav fikk tilbake tillatelsen til å drive makrellfiske.

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

– Dette hadde vi trolig ikke fått til selv og det var derfor avgjørende å få bistand fra Fiskarlaget. Jeg er glad for at saken nå er løst, sier Odd Emil Sjo i Sjohav AS.

Fiskeren fra Kvinnherad søkte i 2015 om utskiftingstillatelse, altså flytting av fiskeretter fra sitt daværende fiskefartøy og over på et nytt. Dette var en generell utskiftningstillatelse som betyr at man søker om å få sette kvoten på «veggen» i inntil to år.

Underveis i prosessen ble det gjort endringer i selskapsstrukturen i rederiet. Det var da misforståelsen oppstod.

Advokatmat

I følge det opprinnelige vedtaket fra Fiskeridirektoratet gikk fristen for å overføre rettigheter ut i mars 2017.

– I forbindelse med selskapsendringene fikk Sjohav AS et brev der de oppfattet at fristen ble forlenget til november 2017, sier advokat Ståle Hellesø i Norges Fiskarlag.

Med bakgrunn i formelt overtrådt frist mistet dermed rederiet sin makrellrettighet i garn- og snøregruppen.

Ros til direktoratet

Hellesø har arbeidet i Fiskarlaget siden 90-tallet og har bistått fiskere med tilsvarende saker tidligere. Han forteller at ikke alle fiskere og rederi har vært klar over at de må søke ved slike endringer.

– I denne saken var rederiet klar over at de måtte søke, men oppfattet at de fikk lengre frist enn hva som var tilfelle. Jeg vil gi både ros og honnør til Fiskeridirektoratet for å ha vist et godt skjønn i denne saken, understreker Ståle Hellesø.

Odd Emil Sjo er av samme oppfatning, han ser at misforståelsen formelt sett kunne kostet rederiet den aktuelle kvoten.

– Jeg er veldig glad for at Ståle Hellesø klarte å synliggjøre saken på en god måte i sin klageanførsel, og som rederi var vi helt avhengig av Fiskarlagets kompetanse for å nå gjennom. Direktoratet kunne stått på sitt, så det står også respekt av saksbehandlingen derfra når de valgte å omgjøre sitt avslag og gi oss vår kvote tilbake, sier en fornøyd fisker.

Opprettet 23.02.2018 14:24. Sist oppdatert 23.02.2018 14:24

Kommenter via Facebook

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Stengt inn til videre Lerøy har valgt å stenge fiskemottaket i Tromvik inn til videre på grunn av mangel på råstoff.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

Mindre oppdrettslaks i elvene Rapport slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

200 tonn låsmakrell 200 tonn makrell ble satt i lås i forrige uke. 185 tonn står fortsatt usolgt.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS