Kyst og Fjord

Fikk tilbake tillatelse

Fiskeren fra Hordaland misforsto en tidsfrist og mistet derfor tillatelse til å drive makrellfiske. Saken er nå løst etter Fiskarlagets advokat grep fatt i saken.

Sjohav fikk tilbake tillatelsen til å drive makrellfiske.

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

– Dette hadde vi trolig ikke fått til selv og det var derfor avgjørende å få bistand fra Fiskarlaget. Jeg er glad for at saken nå er løst, sier Odd Emil Sjo i Sjohav AS.

Fiskeren fra Kvinnherad søkte i 2015 om utskiftingstillatelse, altså flytting av fiskeretter fra sitt daværende fiskefartøy og over på et nytt. Dette var en generell utskiftningstillatelse som betyr at man søker om å få sette kvoten på «veggen» i inntil to år.

Underveis i prosessen ble det gjort endringer i selskapsstrukturen i rederiet. Det var da misforståelsen oppstod.

Advokatmat

I følge det opprinnelige vedtaket fra Fiskeridirektoratet gikk fristen for å overføre rettigheter ut i mars 2017.

– I forbindelse med selskapsendringene fikk Sjohav AS et brev der de oppfattet at fristen ble forlenget til november 2017, sier advokat Ståle Hellesø i Norges Fiskarlag.

Med bakgrunn i formelt overtrådt frist mistet dermed rederiet sin makrellrettighet i garn- og snøregruppen.

Ros til direktoratet

Hellesø har arbeidet i Fiskarlaget siden 90-tallet og har bistått fiskere med tilsvarende saker tidligere. Han forteller at ikke alle fiskere og rederi har vært klar over at de må søke ved slike endringer.

– I denne saken var rederiet klar over at de måtte søke, men oppfattet at de fikk lengre frist enn hva som var tilfelle. Jeg vil gi både ros og honnør til Fiskeridirektoratet for å ha vist et godt skjønn i denne saken, understreker Ståle Hellesø.

Odd Emil Sjo er av samme oppfatning, han ser at misforståelsen formelt sett kunne kostet rederiet den aktuelle kvoten.

– Jeg er veldig glad for at Ståle Hellesø klarte å synliggjøre saken på en god måte i sin klageanførsel, og som rederi var vi helt avhengig av Fiskarlagets kompetanse for å nå gjennom. Direktoratet kunne stått på sitt, så det står også respekt av saksbehandlingen derfra når de valgte å omgjøre sitt avslag og gi oss vår kvote tilbake, sier en fornøyd fisker.

Opprettet 23.02.2018 14:24. Sist oppdatert 23.02.2018 14:24

Kommenter via Facebook

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

Mindre oppdrettslaks i elvene Rapport slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

200 tonn låsmakrell 200 tonn makrell ble satt i lås i forrige uke. 185 tonn står fortsatt usolgt.

Reke toppet statistikken Reka toppet statistikken over frosne sjøprodukter i forrige uke.

Disp på notseien Mattilsynet dispenserer fra kravet om bløgging/sløying av notfanget sei som innfryses rund.

Lavere pris mel og olje - Fortsatt reduksjon i minsteprisene til mel- og olje, melder Sildelaget.

Skjerper inn Norges Råfisklag skjerper kravene til fiskekjøperne.

Ny makrellpris Fra og med 31. mai 2018 gjelder ny minstepris for makrell Gruppe 1.

Ny pris på Nordsjøsild Mandag fikk vi ny samfengt minstepris på nordsjøsild til konsum.

Makrellstopp Fiskeridirektøren har stanset fisket med landnot etter makrell for ikke-merkeregistrerte fartøy.

Opp for klippfisk Det ble eksportert 7 600 tonn klippfisk til en verdi av 373 millioner kroner i mai.

Saltfiskeksporten øker I mai ble det eksportert 4 700 tonn saltfisk til en verdi av 237 millioner kroner.

Kongekrabbe opp Det ble eksportert 73 tonn kongekrabbe til en verdi av 21 millioner kroner i mai.

Reka øker Rekeeksporten økte med 23 tonn eller 3 prosent i mai.

Opp for makrell I mai ble det eksportert 11 000 tonn makrell til en verdi av 149 millioner kroner. 

Ned for sild Det ble eksportert 10 300 tonn sild til en verdi av 109 millioner kroner i mai.

Opp for ørret I mai ble det eksportert 4 300 tonn ørret til en verdi av 316 millioner kroner. 

Fritt seifiske i sør Fiskeridirektøren slipper trålerne løs på seien i Nordsjøen.

Prosjekter om laks og villtorsk Forskningsrådet lyste ut 24 millioner kroner tidligere denne uken til prosjekter som kan løse mangelen på kunnskap om lakseoppdretts eventuelle påvirkning på ville torskebestander.

Øker minstemål Fiskeridirektøren med melding.

Møtte oljenæringen - Vi har en omfattende dialog med oljenæringen og håper dette skal bidra til et smidig og best mulig samarbeid mellom seismikk- og fiskeriinteresser. Det sier generalsekretær Otto Gregussen i Norges Fiskarlag.

Oppløftende prøvefiske ved settefiskanlegg Det ble ikke funnet rømt settefisk i Trøndelag og Møre og Romsdal etter drypprømming-kontroll.

Øker hysekvoten Fiskeridirektøren har besluttet å refordele hyse nord for 62°N for å legge til rette for at norsk totalkvote kan utnyttes fullt ut.

Økt pris for torsk Økning i minsteprisen for torsk og kongekrabbe - nedgang for sei.

Stenger snurrevad-felt Fiskeridirektøren stenger med øyeblikkelig virkning to områder på Sværholt og Slettnes i Finnmark for fiske med snurrevad.

Økte sildekvoter På bakgrunn av gjennomgått kvoteregnskap for 2017 økes kvotene på fartøynivå i fiske etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2018.

Elever satt pris på Elever fra Vardø videregående skole, Øksnes skole og Husøy skole viste hva fiske og villfanget sjømat betyr for dem, og ble de utvalgte i Norges Råfisklags skolekonkurranse «sjømat og ungdom».

PDF-avis

Levert av Open Concept AS