Kyst og Fjord

- Finner bakveien til norske kvoter

Utenlandske investorer vil snart ha en åpen bakvei til norske fiskekvoter. Det mener leder i Norges Kystfiskarlag, Arne Pedersen. Bakgrunnen er struktureringsforslaget for flåten under 11 meter.

Betenkt: Arne Pedersen frykter at strukturering av flåten under 11 meter utilsiktet skal gi utenlandsk kapital tilgang til norske fiskekvoter.

Foto: Dag Erlandsen
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Dag Erlandsen

dag@kystogfjord.no

- Deltakerloven og fiskerigrenseloven skal sikre at norske fiskeressurser forblir på norske hender, og ikke ender opp hos eiere i Kina, Singapore eller USA. Norske myndigheter har allerede åpnet for utenlandsk eierskap i den minste flåten, og dersom det nå også innføres evigvarende strukturkvoter under 11 meter, mener jeg vi har åpnet ytterligere og er på full fart mot fri internasjonal tilgang til norske fiskeressurser, sier Pedersen til Kyst og Fjord.

- Svært betenkelig, og så langt jeg kan se er ikke spørsmålet behandlet i høringsdokumentet som er sendt ut.

Som kjent har fiskeriminister Per Sandberg lansert flere ulike veier å gå i framtidas kvotesystem, der strukturering utgjør et viktig virkemiddel. Gjennom tilgangen til båter under 15 meter vil også utenlandsk kapital ha tilgang til disse evigvarende kvotene, påpeker Pedersen.

EØS-avtalen
Da EØS-avtalen ble fremforhandlet først på 90-tallet, var det viktig for norske myndigheter å holde fiskerinæringa utenfor EU-prinsippet om fri flyt av kapital, arbeidskraft, varer og tjenester. Det fikk man gjennomslag for, og dermed ble de norske særlovene stående.

Men fortsettelsen har ikke vært uten press. Mest kjent er spørsmålet om hvorvidt et norsk fiskefartøy kunne ha norsk mannskap. EU hevdet at dette spørsmålet ikke handlet om fiskeri, men om sysselsetting, og at prinsippet om «fri flyt av arbeidskraft» hadde forrang. Norge tapte, og innførte i stedet et bostedskrav, der det heter at «minst 50 prosent av mannskapet på norske fiskebåter og fartøyfører må være bosatt i norsk kystkommune eller nabokommune til slik kystkommune». Også dette ble påklaget av EU, men i 2012 fant EFTAs overvåkingsorgan ESA at det ikke var grunnlag for å gå videre med klagen.

Når det gjaldt eierskap til kvoter, stod imidlertid unntaket fast, inntil islandske fiskere fikk eie norske båter under 15 meter. I 2016 hevdet Kystfiskarlaget at tallet 15 meter var satt helt tilfeldig, at Fiskeridepartementet hadde sovet i timen og at 500 millioner europeere utilsiktet var blitt deleiere av de norske fiskekvotene.

Saka er komplisert og handler om deltakerloven, EØS-avtalen, utlendingsloven, sjøloven og fiskeforbudsloven, for å nevne noe. Sentralt i problemstillinga er at norske statsborgeres unike rettigheter gradvis er blitt svekket som følge av EØS-avtalen, som skal sikre alle borgere innenfor unionen like rettigheter.

- Meningsløst
- For oss er det helt meningsløst å åpne opp for en slik ordning, uten å ta diskusjonen rundt utenlandsk eierskap i norske fiskeressurser. Tross EØS-unntaket kan utenlandske eiere komme inn bakveien og få tilgang til selve arvesølvet, og ifølge Per Sandberg kan ikke norske myndigheter gjøre noe med spørsmålet, på grunn av EØS-avtalen. Når EØS-avtalen er så til de grader fredet, må man være ekstra påpasselig når det åpnes nye tilganger. Det har ikke myndighetene gjort før, og alt tyder på at man ikke har tenkt å gjøre det denne gangen heller.

Opprettet 08.05.2018 13:14. Sist oppdatert 09.05.2018 07:53

Kommenter via Facebook

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS