Kyst og Fjord

- Finner bakveien til norske kvoter

Utenlandske investorer vil snart ha en åpen bakvei til norske fiskekvoter. Det mener leder i Norges Kystfiskarlag, Arne Pedersen. Bakgrunnen er struktureringsforslaget for flåten under 11 meter.

Betenkt: Arne Pedersen frykter at strukturering av flåten under 11 meter utilsiktet skal gi utenlandsk kapital tilgang til norske fiskekvoter.

Foto: Dag Erlandsen
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Dag Erlandsen

dag@kystogfjord.no

- Deltakerloven og fiskerigrenseloven skal sikre at norske fiskeressurser forblir på norske hender, og ikke ender opp hos eiere i Kina, Singapore eller USA. Norske myndigheter har allerede åpnet for utenlandsk eierskap i den minste flåten, og dersom det nå også innføres evigvarende strukturkvoter under 11 meter, mener jeg vi har åpnet ytterligere og er på full fart mot fri internasjonal tilgang til norske fiskeressurser, sier Pedersen til Kyst og Fjord.

- Svært betenkelig, og så langt jeg kan se er ikke spørsmålet behandlet i høringsdokumentet som er sendt ut.

Som kjent har fiskeriminister Per Sandberg lansert flere ulike veier å gå i framtidas kvotesystem, der strukturering utgjør et viktig virkemiddel. Gjennom tilgangen til båter under 15 meter vil også utenlandsk kapital ha tilgang til disse evigvarende kvotene, påpeker Pedersen.

EØS-avtalen
Da EØS-avtalen ble fremforhandlet først på 90-tallet, var det viktig for norske myndigheter å holde fiskerinæringa utenfor EU-prinsippet om fri flyt av kapital, arbeidskraft, varer og tjenester. Det fikk man gjennomslag for, og dermed ble de norske særlovene stående.

Men fortsettelsen har ikke vært uten press. Mest kjent er spørsmålet om hvorvidt et norsk fiskefartøy kunne ha norsk mannskap. EU hevdet at dette spørsmålet ikke handlet om fiskeri, men om sysselsetting, og at prinsippet om «fri flyt av arbeidskraft» hadde forrang. Norge tapte, og innførte i stedet et bostedskrav, der det heter at «minst 50 prosent av mannskapet på norske fiskebåter og fartøyfører må være bosatt i norsk kystkommune eller nabokommune til slik kystkommune». Også dette ble påklaget av EU, men i 2012 fant EFTAs overvåkingsorgan ESA at det ikke var grunnlag for å gå videre med klagen.

Når det gjaldt eierskap til kvoter, stod imidlertid unntaket fast, inntil islandske fiskere fikk eie norske båter under 15 meter. I 2016 hevdet Kystfiskarlaget at tallet 15 meter var satt helt tilfeldig, at Fiskeridepartementet hadde sovet i timen og at 500 millioner europeere utilsiktet var blitt deleiere av de norske fiskekvotene.

Saka er komplisert og handler om deltakerloven, EØS-avtalen, utlendingsloven, sjøloven og fiskeforbudsloven, for å nevne noe. Sentralt i problemstillinga er at norske statsborgeres unike rettigheter gradvis er blitt svekket som følge av EØS-avtalen, som skal sikre alle borgere innenfor unionen like rettigheter.

- Meningsløst
- For oss er det helt meningsløst å åpne opp for en slik ordning, uten å ta diskusjonen rundt utenlandsk eierskap i norske fiskeressurser. Tross EØS-unntaket kan utenlandske eiere komme inn bakveien og få tilgang til selve arvesølvet, og ifølge Per Sandberg kan ikke norske myndigheter gjøre noe med spørsmålet, på grunn av EØS-avtalen. Når EØS-avtalen er så til de grader fredet, må man være ekstra påpasselig når det åpnes nye tilganger. Det har ikke myndighetene gjort før, og alt tyder på at man ikke har tenkt å gjøre det denne gangen heller.

Opprettet 08.05.2018 13:14. Sist oppdatert 09.05.2018 07:53

Kommenter via Facebook

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

Mindre oppdrettslaks i elvene Rapport slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

200 tonn låsmakrell 200 tonn makrell ble satt i lås i forrige uke. 185 tonn står fortsatt usolgt.

Reke toppet statistikken Reka toppet statistikken over frosne sjøprodukter i forrige uke.

Disp på notseien Mattilsynet dispenserer fra kravet om bløgging/sløying av notfanget sei som innfryses rund.

Lavere pris mel og olje - Fortsatt reduksjon i minsteprisene til mel- og olje, melder Sildelaget.

Skjerper inn Norges Råfisklag skjerper kravene til fiskekjøperne.

Ny makrellpris Fra og med 31. mai 2018 gjelder ny minstepris for makrell Gruppe 1.

Ny pris på Nordsjøsild Mandag fikk vi ny samfengt minstepris på nordsjøsild til konsum.

Makrellstopp Fiskeridirektøren har stanset fisket med landnot etter makrell for ikke-merkeregistrerte fartøy.

Opp for klippfisk Det ble eksportert 7 600 tonn klippfisk til en verdi av 373 millioner kroner i mai.

Saltfiskeksporten øker I mai ble det eksportert 4 700 tonn saltfisk til en verdi av 237 millioner kroner.

Kongekrabbe opp Det ble eksportert 73 tonn kongekrabbe til en verdi av 21 millioner kroner i mai.

Reka øker Rekeeksporten økte med 23 tonn eller 3 prosent i mai.

Opp for makrell I mai ble det eksportert 11 000 tonn makrell til en verdi av 149 millioner kroner. 

Ned for sild Det ble eksportert 10 300 tonn sild til en verdi av 109 millioner kroner i mai.

Opp for ørret I mai ble det eksportert 4 300 tonn ørret til en verdi av 316 millioner kroner. 

Fritt seifiske i sør Fiskeridirektøren slipper trålerne løs på seien i Nordsjøen.

Prosjekter om laks og villtorsk Forskningsrådet lyste ut 24 millioner kroner tidligere denne uken til prosjekter som kan løse mangelen på kunnskap om lakseoppdretts eventuelle påvirkning på ville torskebestander.

Øker minstemål Fiskeridirektøren med melding.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS