Kyst og Fjord

Finner mye makrell

En knapp uke før det store internasjonale makrell- og økosystemtoktet er over, kan forskerne slå fast at det er store mengder makrell i det nordlige Norskehavet.

Betydelige, men varierende, fangstrater av makrell er så langt blitt kartlagt.

Foto: Scanfishphoto
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

- Betydelige, men varierende, fangstrater av makrell har så langt blitt kartlagt med «Kings Bay» og «Vendla» i sentrale, nordlige og nordøstlige deler av Norskehavet nord til 71.30°N, skriver Toktlederne Leif Nøttestad og Are Salthaug i sin siste status- og stemningsrapporten, før de avslutter toktet om en knapp ukes  tid. Nøttestad er også internasjonal koordinator og følger opp innsatsen til båtene fra Island, Færøyene, Grønland og Danmark som også deltar i makrellkartleggingen. 

Stor variasjon
I rapporten som vi presenterer i sin helhet her, skriver de to forskerne at: det er lavere fangstrater av makrell i kystnære områder i Troms og Finnmark sammenlignet med ute i åpne havområder. Dette er tilsvarende makrellfordeling som kartlagt under første del av toktet fra kysten av Hordaland og nordover.

Sild
Både akustiske registreringer med ekkolodd og sonar og fangstratene i trålen av sild er så langt relativt lave i de sentrale, nordlige og nordvestlige delene av Norskehavet. Unntaket i den norske kartleggingen er del norsk vårgytende sild i som ble observert av «Vendla» ved kanten utenfor kysten av Nord-Troms og Vest-Finnmark. Prøver fra trålfangster viser snittstørrelse på om lag 30 cm, men også en del mindre sild i overkant av 20 cm.

Lakseforskning blant drivende isfjell
«Kings Bay» har nå gjennomført vitenskapelige undersøkelser (25-26 juli 2018) nær iskanten på Øst-Grønland (71-72°N; 19°W) med drivende isfjell.  

Et omfattende lakseprosjekt, SeaSalar, hvor Havforskningsinstituttet også deltar, skal blant annet bidra med innsamling av oseanografiske målinger og vannprøver i ulike vannmasser i det nordøstlige Atlanterhavet. En av målsettingene er å undersøke om forskjeller i vannkjemi i ulike vannmasser kan spores som avsetninger i skjell fra Atlantisk laks. 

Rognkjeks
Hvert eneste år får vi innslag av rognkjeks i bortimot hvert eneste tilfeldig forhåndsoppsatte trålhal i overflaten innenfor det formidable dekningsområdet på makrell-økosystemtoktet om sommeren.

Hval
Det har så langt blitt utført en god del hvalobservasjoner, og da spesielt nord/nordøst av Island, de nordvestlige havområdene rundt Jan Mayen og vestover mot kysten av øst Grønland. Det har blitt observert en gruppe blåhval, verdens desidert største skapning, som jaktet krill mellom Jan Mayen og Grønland. 

Videre har det blitt observert flere mindre grupper med knølhval som beitet på loddestimer like øst av Jan Mayen. I tillegg har vi så langt observert hvalarter som finnhval, vågehval og spermhval. Av delfinarter har vi observert en del grupper med spekkhoggere som jakter på makrellen, i tillegg til noen springere.

Temperatur og plankton
Når det gjelder en mer overordnet storskala oversikt over planktonkonsentrasjonene i de kartlagte kyst- og havområdene, vil ikke de kvantitative resultatene foreligge før etter toktslutt. Dette er på grunn av at tørrvekten fra planktonprøvene på hver stasjon må veies helt nøyaktig med finvekter på land. Dybdeprofildataene på temperatur, saltholdighet, oksygen og fluorosens blir sammenstilt og resultatene kvalitetssikret før publisering. 

Opprettet 01.08.2018 08:04. Sist oppdatert 01.08.2018 08:04

Kommenter via Facebook

Finner ikke lodde Ingen fangstbare mengder med lodde på Island.

Rømming i Øst-Lofoten I forbindelse med uvær i helgen, har Fiskeridirektoratet fått melding fra Nordlaks AS om at det har rømt fisk fra deres lokalitet Hallvardøy i Øst-Lofoten.

6 000 laks rømte på trøndelagskysten Tall fra utslakting viser at 6 000 laks rømte fra oppdrettsanlegget «Drevflesa» i Roan kommune tidlig i februar.

21.000 tonn torsk mot kolmule Forventer EU-brudd for byttekvoter.

Oppdrett tar mere plass Motstand mot oppdrett ved Nappstraumen.

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS