Kyst og Fjord

Finner mye makrell

En knapp uke før det store internasjonale makrell- og økosystemtoktet er over, kan forskerne slå fast at det er store mengder makrell i det nordlige Norskehavet.

Betydelige, men varierende, fangstrater av makrell er så langt blitt kartlagt.

Foto: Scanfishphoto
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

- Betydelige, men varierende, fangstrater av makrell har så langt blitt kartlagt med «Kings Bay» og «Vendla» i sentrale, nordlige og nordøstlige deler av Norskehavet nord til 71.30°N, skriver Toktlederne Leif Nøttestad og Are Salthaug i sin siste status- og stemningsrapporten, før de avslutter toktet om en knapp ukes  tid. Nøttestad er også internasjonal koordinator og følger opp innsatsen til båtene fra Island, Færøyene, Grønland og Danmark som også deltar i makrellkartleggingen. 

Stor variasjon
I rapporten som vi presenterer i sin helhet her, skriver de to forskerne at: det er lavere fangstrater av makrell i kystnære områder i Troms og Finnmark sammenlignet med ute i åpne havområder. Dette er tilsvarende makrellfordeling som kartlagt under første del av toktet fra kysten av Hordaland og nordover.

Sild
Både akustiske registreringer med ekkolodd og sonar og fangstratene i trålen av sild er så langt relativt lave i de sentrale, nordlige og nordvestlige delene av Norskehavet. Unntaket i den norske kartleggingen er del norsk vårgytende sild i som ble observert av «Vendla» ved kanten utenfor kysten av Nord-Troms og Vest-Finnmark. Prøver fra trålfangster viser snittstørrelse på om lag 30 cm, men også en del mindre sild i overkant av 20 cm.

Lakseforskning blant drivende isfjell
«Kings Bay» har nå gjennomført vitenskapelige undersøkelser (25-26 juli 2018) nær iskanten på Øst-Grønland (71-72°N; 19°W) med drivende isfjell.  

Et omfattende lakseprosjekt, SeaSalar, hvor Havforskningsinstituttet også deltar, skal blant annet bidra med innsamling av oseanografiske målinger og vannprøver i ulike vannmasser i det nordøstlige Atlanterhavet. En av målsettingene er å undersøke om forskjeller i vannkjemi i ulike vannmasser kan spores som avsetninger i skjell fra Atlantisk laks. 

Rognkjeks
Hvert eneste år får vi innslag av rognkjeks i bortimot hvert eneste tilfeldig forhåndsoppsatte trålhal i overflaten innenfor det formidable dekningsområdet på makrell-økosystemtoktet om sommeren.

Hval
Det har så langt blitt utført en god del hvalobservasjoner, og da spesielt nord/nordøst av Island, de nordvestlige havområdene rundt Jan Mayen og vestover mot kysten av øst Grønland. Det har blitt observert en gruppe blåhval, verdens desidert største skapning, som jaktet krill mellom Jan Mayen og Grønland. 

Videre har det blitt observert flere mindre grupper med knølhval som beitet på loddestimer like øst av Jan Mayen. I tillegg har vi så langt observert hvalarter som finnhval, vågehval og spermhval. Av delfinarter har vi observert en del grupper med spekkhoggere som jakter på makrellen, i tillegg til noen springere.

Temperatur og plankton
Når det gjelder en mer overordnet storskala oversikt over planktonkonsentrasjonene i de kartlagte kyst- og havområdene, vil ikke de kvantitative resultatene foreligge før etter toktslutt. Dette er på grunn av at tørrvekten fra planktonprøvene på hver stasjon må veies helt nøyaktig med finvekter på land. Dybdeprofildataene på temperatur, saltholdighet, oksygen og fluorosens blir sammenstilt og resultatene kvalitetssikret før publisering. 

Opprettet 01.08.2018 08:04. Sist oppdatert 01.08.2018 08:04

Kommenter via Facebook

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

Mindre oppdrettslaks i elvene Rapport slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

200 tonn låsmakrell 200 tonn makrell ble satt i lås i forrige uke. 185 tonn står fortsatt usolgt.

Reke toppet statistikken Reka toppet statistikken over frosne sjøprodukter i forrige uke.

Disp på notseien Mattilsynet dispenserer fra kravet om bløgging/sløying av notfanget sei som innfryses rund.

Lavere pris mel og olje - Fortsatt reduksjon i minsteprisene til mel- og olje, melder Sildelaget.

Skjerper inn Norges Råfisklag skjerper kravene til fiskekjøperne.

Ny makrellpris Fra og med 31. mai 2018 gjelder ny minstepris for makrell Gruppe 1.

Ny pris på Nordsjøsild Mandag fikk vi ny samfengt minstepris på nordsjøsild til konsum.

Makrellstopp Fiskeridirektøren har stanset fisket med landnot etter makrell for ikke-merkeregistrerte fartøy.

Opp for klippfisk Det ble eksportert 7 600 tonn klippfisk til en verdi av 373 millioner kroner i mai.

Saltfiskeksporten øker I mai ble det eksportert 4 700 tonn saltfisk til en verdi av 237 millioner kroner.

Kongekrabbe opp Det ble eksportert 73 tonn kongekrabbe til en verdi av 21 millioner kroner i mai.

Reka øker Rekeeksporten økte med 23 tonn eller 3 prosent i mai.

Opp for makrell I mai ble det eksportert 11 000 tonn makrell til en verdi av 149 millioner kroner. 

Ned for sild Det ble eksportert 10 300 tonn sild til en verdi av 109 millioner kroner i mai.

Opp for ørret I mai ble det eksportert 4 300 tonn ørret til en verdi av 316 millioner kroner. 

Fritt seifiske i sør Fiskeridirektøren slipper trålerne løs på seien i Nordsjøen.

Prosjekter om laks og villtorsk Forskningsrådet lyste ut 24 millioner kroner tidligere denne uken til prosjekter som kan løse mangelen på kunnskap om lakseoppdretts eventuelle påvirkning på ville torskebestander.

Øker minstemål Fiskeridirektøren med melding.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS