Kyst og Fjord

Fisk fra norske båter for 115 millioner

Selv i en relativt laber sommeruke som vi nå har lagt bak oss, kom omsetningen til Norges Råfisklag totalt på 128 millioner kroner, herav 115 millioner kroner fra norske båter.

Det har vært omsatt fisk og skalldyr for 500 millioner kroner mer enn på samme tid i fjor.

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Råfisklagets ukeomsetning i uke 27 hadde leveranser fra tre russiske fartøy, en autolinebåt og to trålere, stod for 12,8 mill kroner, hvorav 740 tonn torsk ga en verdi på 11,0 mill kroner. Omsetningen for norske båter kom opp i 115,7 mill kroner, fordelt med 61,4 mill kroner på ferskt råstoff og 53,9 mill kroner på fryst. Ukeomsetninga var ned fra 150,1 mill kroner uka før, hvorav landinger fra russiske båter utgjorde 18,1 mill kroner. Totalen for norske båter var da 132,0 mill kroner, fordelt med 52,8 mill kroner på fersk og 79,1 mill kroner på fryst råstoff. Uke 27 i fjor ga en total på 169,1 mill kroner, hvorav 150,2 mill kroner gjaldt landinger fra norske båter, fordelt med 53,6 fersk og 96,6 fryst. Råfisklagets totalomsetning hittil i år, pr uke 27, er kommet opp i 8,25 milliarder kroner, opp 580 millioner kroner sammenlignet med samme periode i fjor.

Råfisklagets omsetning for norske båter i uke 27 når det gjelder fryst råstoff, totalt 53,9 mill kroner, kom 47,5 mill kroner etter landinger fra 15 trålere, hvorav 12 med ukeomsetning over 100.000 kroner. 1.060 tonn tråltorsk var størst i verdi med 23,9 mill kroner, deretter fulgte 1.460 tonn sei/11,5 mill kroner og 520 tonn trålhyse til verdi 9,4 mill kroner. I tillegg til trålerne var det omsetning av fryst fisk til verdi 4,7 mill kroner fra 2 autolinebåter, også de med i hovedsak torsk. Og en snurrevadbåt stod for 80 tonn fryst torsk til verdi 1,8 mill kroner.

Opprettet 10.07.2018 07:11. Sist oppdatert 10.07.2018 13:33

Kommenter via Facebook

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

Mindre oppdrettslaks i elvene Rapport slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

200 tonn låsmakrell 200 tonn makrell ble satt i lås i forrige uke. 185 tonn står fortsatt usolgt.

Reke toppet statistikken Reka toppet statistikken over frosne sjøprodukter i forrige uke.

Disp på notseien Mattilsynet dispenserer fra kravet om bløgging/sløying av notfanget sei som innfryses rund.

Lavere pris mel og olje - Fortsatt reduksjon i minsteprisene til mel- og olje, melder Sildelaget.

Skjerper inn Norges Råfisklag skjerper kravene til fiskekjøperne.

Ny makrellpris Fra og med 31. mai 2018 gjelder ny minstepris for makrell Gruppe 1.

Ny pris på Nordsjøsild Mandag fikk vi ny samfengt minstepris på nordsjøsild til konsum.

Makrellstopp Fiskeridirektøren har stanset fisket med landnot etter makrell for ikke-merkeregistrerte fartøy.

Opp for klippfisk Det ble eksportert 7 600 tonn klippfisk til en verdi av 373 millioner kroner i mai.

Saltfiskeksporten øker I mai ble det eksportert 4 700 tonn saltfisk til en verdi av 237 millioner kroner.

Kongekrabbe opp Det ble eksportert 73 tonn kongekrabbe til en verdi av 21 millioner kroner i mai.

Reka øker Rekeeksporten økte med 23 tonn eller 3 prosent i mai.

Opp for makrell I mai ble det eksportert 11 000 tonn makrell til en verdi av 149 millioner kroner. 

Ned for sild Det ble eksportert 10 300 tonn sild til en verdi av 109 millioner kroner i mai.

Opp for ørret I mai ble det eksportert 4 300 tonn ørret til en verdi av 316 millioner kroner. 

Fritt seifiske i sør Fiskeridirektøren slipper trålerne løs på seien i Nordsjøen.

Prosjekter om laks og villtorsk Forskningsrådet lyste ut 24 millioner kroner tidligere denne uken til prosjekter som kan løse mangelen på kunnskap om lakseoppdretts eventuelle påvirkning på ville torskebestander.

Øker minstemål Fiskeridirektøren med melding.

Møtte oljenæringen - Vi har en omfattende dialog med oljenæringen og håper dette skal bidra til et smidig og best mulig samarbeid mellom seismikk- og fiskeriinteresser. Det sier generalsekretær Otto Gregussen i Norges Fiskarlag.

Oppløftende prøvefiske ved settefiskanlegg Det ble ikke funnet rømt settefisk i Trøndelag og Møre og Romsdal etter drypprømming-kontroll.

Øker hysekvoten Fiskeridirektøren har besluttet å refordele hyse nord for 62°N for å legge til rette for at norsk totalkvote kan utnyttes fullt ut.

Økt pris for torsk Økning i minsteprisen for torsk og kongekrabbe - nedgang for sei.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS