Kyst og Fjord

Fiskarlaget nord trekker i bremsen

Fiskarlaget Nord setter nå prosessen med å danne Nord-Norges Fiskarlag på vent. - Vi har mange saker  vi anser som viktigere, og vil derfor avvente en sammenslåing.

Daglig leder i Fiskarlaget Nord Jon-Erik Henriksen sier Fiskarlaget Nord vil prioritere andre saker. 

Foto: Arkiv
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Daglig leder Jon-Erik Henriksen sier at styret i Fiskarlaget Nord har kommet fram til at det er mange saker som er langt viktigere å bruke ressursene på, enn å jobbe mot en fusjon av de to nordligste fiskarlagsavdelingehne.

Styret i Fiskarlaget Nord behandlet saken onsdag.

- Med utgangspunkt i status i forhandlingene, finner ikke styret i Fiskarlaget Nord at det er grunnlag for å konkludere med at en sammenslåing er så nærliggende at felles årsmøter bør arrangeres. Det legges fra Fiskarlaget Nord følgelig opp til at årsmøter i Fiskarlaget Nord og Nordland Fylkes Fiskarlag arrangeres separat og på ordinær måte, heter det i pressemeldingen som ble sendt ut i etterkant av møtet.

Men her framgår det også at styret ikke er avvisende til videre dialog med Nordland Fylkes Fiskarlag, men mener det er naturlig at en eventuell videre prosess tas opp etter de respektive årsmøter i 2019, der begge lagene får anledning til å gjøre nødvendige avklaringer.

- Styret i Fiskarlaget Nord ser det som riktigst og nå prioritere å følge opp medlemmenes interesser på andre områder. Det vises spesielt til de avgjørende viktige prosesser knyttet til oppfølgingen av Eidesen-utvalgets innstilling og den ventede stortingsmeldingen om et nytt kvotesystem.

Opprettet 16.01.2019 19:47. Sist oppdatert 17.01.2019 08:03

Kommenter via Facebook

6 000 laks rømte på trøndelagskysten Tall fra utslakting viser at 6 000 laks rømte fra oppdrettsanlegget «Drevflesa» i Roan kommune tidlig i februar.

21.000 tonn torsk mot kolmule Forventer EU-brudd for byttekvoter.

Oppdrett tar mere plass Motstand mot oppdrett ved Nappstraumen.

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS