Kyst og Fjord

Fiskarlaget samles i sør

Norges Fiskarlags medlemslag fra Trøndelag og sørover har kommet til enighet om å slå seg sammen til en ny enhet under navnet Sør-Norges Fiskarlag. 

Allerede i fjor ble det avtalt  at man skulle jobbe for en sammenslåing i sør.

Foto: Jan-Erik Indrestrand
 • Tekst:
 • Standard tekst
 • Standard tekst
 • Standard tekst

På landsmøtet i Norges Fiskarlag i november i fjor ble gjort vedtak om å gå for en ny administrativ inndeling av de regionale leddene i organisasjonen. Målsetningen er en mer effektiv og fremtidsrettet organisering. Landsmøtet gikk for en modell som innebærer en tredeling av det regionale nivået, med Sør-Norges og Nord-Norges Fiskarlag, samt Fiskebåt.

fredag ble det inngått en avtale mellom de fem medlemslagene fra Midt-Norge og sørover, samt Sør-Norges Notfiskarlag, skriver Norges Fiskarlag.

- God avklaring

Generalsekretær Otto Gregussen er fornøyd med fremdriften i saken.

- Ja, dette er en god avklaring, og det er flott at lagene har blitt enige om stegene videre, sier han.

Om vegen videre sier Gregussen at avtalen lagene har inngått innebærer at de enkelte medlemsenhetene må behandle og godkjenne avtalen på sine årsmøter før en endelig sammenslåing kan tre i kraft, etter planen fra 1. januar 2020.

Ny arbeidsdeling

Den inngåtte avtalen regulerer sammenslåing av Fiskerlaget Sør, Fiskarlaget Vest, Sogn og Fjordane Fiskarlag, Møre og Romsdal Fiskarlag og Fiskarlaget Midt-Norge, samt gruppeorganisasjonen Sør-Norges Notfiskarlag. Alle lagene er enige om å danne Sør-Norges Fiskarlag.

Det er enighet om å beholde de nåværende kontorstedene i Oslo, Bergen, Måløy, Ålesund og Trondheim og at hvert kontor får sine egne arbeidsområder:

Oslo:

 • Reke
 • Torsk sør
 • Utdanning
 • Ansvar for lokallagene og lokale saker fra Rogaland til svenskegrensen.

Bergen:

 • Pelagisk
 • Kystsone/oppdrett plan
 • Kontakt mot Sjøfartsdirektoratet
 • Ansvar for lokallagene i Hordaland og Rogaland

Måløy:

 • Konvensjonell Nordsjøen og EU-sonen
 • Ansvar for lokallagene og lokale saker i Sogn og Fjordane

Ålesund:

 • Kvitfisk
 • Næringsøkonomiske spørsmål(struktur/konsesjon/deltakelse etc)
 • Olje/seismikk
 • Kvalitet
 • Ansvar for lokallagene og lokale saker i Møre og Romsdal

Trondheim:

 • Kyst under 15 meter
 • Ansvar for lokallagene og lokale saker i Midt-Norge
Praktiske avklaringer

Det er i avtalen også gjort praktiske avklaringer om styresammensetning, årsmøte og landsmøterepresentasjon.

Nåværende daglig leder i Fiskarlaget Vest Britt Sæle Instebø er konstituert som daglig leder. Avtalen legger opp til at de tre første årene regnes som en innkjøringsperiode og at sammenslåingen deretter skal evalueres.

Opprettet 10.09.2018 15:29. Sist oppdatert 10.09.2018 15:29

Kommenter via Facebook

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS