Kyst og Fjord

Fiskarlaget sier ja til snurre-felt

Kystfiskarlaget og Fiskarlaget er på kollisjonskurs om avsetning av to egne snurrevadfelt i Lofoten.

Igjen er det ulike syn på arealbruken under Lofotfisket. 

Foto: Jonas Aasegg Johannessen
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

I går meldte Kyst og Fjord at Kystfiskarlaget sier nei til forslaget om å avsette to felt på Lofothavet for snurrevad. I dag melder Fiskarlaget at Arbeidsutvalget behandlet saken 8. mars, og fattet et slikt vedtak:

«Norges Fiskarlag viser til høringsbrev fra Fiskeridirektoratet Region Nordland datert 6.3.2018 hvor det er tatt opp spørsmål om å etablere to særskilte snurrevadfelt i Lofoten (Røst og Moholmen). Norges Fiskarlag vil innledningsvis gi uttrykk for at organisasjonen finner det beklagelig at fartøy som drifter med faststående bruk (garn/line) og fartøy som drifter med snurrevad ikke er i stand til å finne tilfredsstillende samarbeidsløsninger mht. tilgang på fiskefelt/areal i forbindelse med torskefisket i Lofoten.

Ut fra at samarbeidet mellom redskapsgruppene ikke fungerer tilfredsstillende, og av hensyn til at snurrevadflåten skal kunne få tilgang på tilstrekkelig areal i Lofoten for å utøve sitt torskefiske resten av sesongen, ser ikke Norges Fiskarlag annen mulighet enn at det etableres særskilte områder forbeholdt fiske med snurrevad. Fiskarlaget tilrår derfor at det snarest etableres to særskilte snurrevadområder (Moholmen og Røst), slik Nordland Fylkes Fiskarlag har anbefalt i vedtak av 5.3.2018. Fiskarlaget anbefaler at Moholmen-området avgrenses etter de samme posisjonskoordinater som Nordland har foreslått, mens Røst-området avgrenses slik en gruppe av snurrevadfartøy har fremmet i e-post av 3.3.2018. Dette betyr at områdende tilrås avgrenset som følger:

Området ved Moholmen foreslås avgrenset av følgende posisjoner:

Pos 1: N 68° 08,77 Ø 14° 31,00

Pos 2: N 68° 06,60 Ø 14° 31,00

Pos 3: N 68° 08,77 Ø 14° 18,00

Pos 4: N 68° 06,00 Ø 14° 18,00

Pos 5: N 68° 06,40 Ø 14° 24,00

Pos 6: N 68° 08,44 Ø 14° 23,50

Deretter til posisjon 1

Området ved Røst foreslås avgrenset av følgende posisjoner:

Pos 1: N 67° 27,85 Ø 12° 12,2

Pos 2: N 67° 28,75 Ø 12° 17,3

Pos 3: N 67° 30,00 Ø 12° 19,0

Pos 4: N 67° 29,50 Ø 12° 22,0

Pos 5: N 67° 27,00 Ø 12° 17,0

Deretter til posisjon 1

 

Fiskarlaget tilrår at foreslåtte snurrevadområder har varighet fram til 1. april, som samsvarer med tidspunktene for områdereguleringene gitt i forskrift av 21.12.2017 om «lokal regulering av Lofotfisket»

Norges Fiskarlag vil også gjenta at de lokale reguleringstiltakene som innføres for Lofoten må gis en grundig evaluering etter inneværende års sesong, for derved å vurdere om tiltakene har virket etter sin hensikt.»

Opprettet 09.03.2018 10:38. Sist oppdatert 09.03.2018 10:38

Kommenter via Facebook

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

Mindre oppdrettslaks i elvene Rapport slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

200 tonn låsmakrell 200 tonn makrell ble satt i lås i forrige uke. 185 tonn står fortsatt usolgt.

Reke toppet statistikken Reka toppet statistikken over frosne sjøprodukter i forrige uke.

Disp på notseien Mattilsynet dispenserer fra kravet om bløgging/sløying av notfanget sei som innfryses rund.

Lavere pris mel og olje - Fortsatt reduksjon i minsteprisene til mel- og olje, melder Sildelaget.

Skjerper inn Norges Råfisklag skjerper kravene til fiskekjøperne.

Ny makrellpris Fra og med 31. mai 2018 gjelder ny minstepris for makrell Gruppe 1.

Ny pris på Nordsjøsild Mandag fikk vi ny samfengt minstepris på nordsjøsild til konsum.

Makrellstopp Fiskeridirektøren har stanset fisket med landnot etter makrell for ikke-merkeregistrerte fartøy.

Opp for klippfisk Det ble eksportert 7 600 tonn klippfisk til en verdi av 373 millioner kroner i mai.

Saltfiskeksporten øker I mai ble det eksportert 4 700 tonn saltfisk til en verdi av 237 millioner kroner.

Kongekrabbe opp Det ble eksportert 73 tonn kongekrabbe til en verdi av 21 millioner kroner i mai.

Reka øker Rekeeksporten økte med 23 tonn eller 3 prosent i mai.

Opp for makrell I mai ble det eksportert 11 000 tonn makrell til en verdi av 149 millioner kroner. 

Ned for sild Det ble eksportert 10 300 tonn sild til en verdi av 109 millioner kroner i mai.

Opp for ørret I mai ble det eksportert 4 300 tonn ørret til en verdi av 316 millioner kroner. 

Fritt seifiske i sør Fiskeridirektøren slipper trålerne løs på seien i Nordsjøen.

Prosjekter om laks og villtorsk Forskningsrådet lyste ut 24 millioner kroner tidligere denne uken til prosjekter som kan løse mangelen på kunnskap om lakseoppdretts eventuelle påvirkning på ville torskebestander.

Øker minstemål Fiskeridirektøren med melding.

Møtte oljenæringen - Vi har en omfattende dialog med oljenæringen og håper dette skal bidra til et smidig og best mulig samarbeid mellom seismikk- og fiskeriinteresser. Det sier generalsekretær Otto Gregussen i Norges Fiskarlag.

Oppløftende prøvefiske ved settefiskanlegg Det ble ikke funnet rømt settefisk i Trøndelag og Møre og Romsdal etter drypprømming-kontroll.

Øker hysekvoten Fiskeridirektøren har besluttet å refordele hyse nord for 62°N for å legge til rette for at norsk totalkvote kan utnyttes fullt ut.

Økt pris for torsk Økning i minsteprisen for torsk og kongekrabbe - nedgang for sei.

Stenger snurrevad-felt Fiskeridirektøren stenger med øyeblikkelig virkning to områder på Sværholt og Slettnes i Finnmark for fiske med snurrevad.

Økte sildekvoter På bakgrunn av gjennomgått kvoteregnskap for 2017 økes kvotene på fartøynivå i fiske etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2018.

Elever satt pris på Elever fra Vardø videregående skole, Øksnes skole og Husøy skole viste hva fiske og villfanget sjømat betyr for dem, og ble de utvalgte i Norges Råfisklags skolekonkurranse «sjømat og ungdom».

PDF-avis

Levert av Open Concept AS