Kyst og Fjord

Fiskarlaget sier ja til snurre-felt

Kystfiskarlaget og Fiskarlaget er på kollisjonskurs om avsetning av to egne snurrevadfelt i Lofoten.

Igjen er det ulike syn på arealbruken under Lofotfisket. 

Foto: Jonas Aasegg Johannessen
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

I går meldte Kyst og Fjord at Kystfiskarlaget sier nei til forslaget om å avsette to felt på Lofothavet for snurrevad. I dag melder Fiskarlaget at Arbeidsutvalget behandlet saken 8. mars, og fattet et slikt vedtak:

«Norges Fiskarlag viser til høringsbrev fra Fiskeridirektoratet Region Nordland datert 6.3.2018 hvor det er tatt opp spørsmål om å etablere to særskilte snurrevadfelt i Lofoten (Røst og Moholmen). Norges Fiskarlag vil innledningsvis gi uttrykk for at organisasjonen finner det beklagelig at fartøy som drifter med faststående bruk (garn/line) og fartøy som drifter med snurrevad ikke er i stand til å finne tilfredsstillende samarbeidsløsninger mht. tilgang på fiskefelt/areal i forbindelse med torskefisket i Lofoten.

Ut fra at samarbeidet mellom redskapsgruppene ikke fungerer tilfredsstillende, og av hensyn til at snurrevadflåten skal kunne få tilgang på tilstrekkelig areal i Lofoten for å utøve sitt torskefiske resten av sesongen, ser ikke Norges Fiskarlag annen mulighet enn at det etableres særskilte områder forbeholdt fiske med snurrevad. Fiskarlaget tilrår derfor at det snarest etableres to særskilte snurrevadområder (Moholmen og Røst), slik Nordland Fylkes Fiskarlag har anbefalt i vedtak av 5.3.2018. Fiskarlaget anbefaler at Moholmen-området avgrenses etter de samme posisjonskoordinater som Nordland har foreslått, mens Røst-området avgrenses slik en gruppe av snurrevadfartøy har fremmet i e-post av 3.3.2018. Dette betyr at områdende tilrås avgrenset som følger:

Området ved Moholmen foreslås avgrenset av følgende posisjoner:

Pos 1: N 68° 08,77 Ø 14° 31,00

Pos 2: N 68° 06,60 Ø 14° 31,00

Pos 3: N 68° 08,77 Ø 14° 18,00

Pos 4: N 68° 06,00 Ø 14° 18,00

Pos 5: N 68° 06,40 Ø 14° 24,00

Pos 6: N 68° 08,44 Ø 14° 23,50

Deretter til posisjon 1

Området ved Røst foreslås avgrenset av følgende posisjoner:

Pos 1: N 67° 27,85 Ø 12° 12,2

Pos 2: N 67° 28,75 Ø 12° 17,3

Pos 3: N 67° 30,00 Ø 12° 19,0

Pos 4: N 67° 29,50 Ø 12° 22,0

Pos 5: N 67° 27,00 Ø 12° 17,0

Deretter til posisjon 1

 

Fiskarlaget tilrår at foreslåtte snurrevadområder har varighet fram til 1. april, som samsvarer med tidspunktene for områdereguleringene gitt i forskrift av 21.12.2017 om «lokal regulering av Lofotfisket»

Norges Fiskarlag vil også gjenta at de lokale reguleringstiltakene som innføres for Lofoten må gis en grundig evaluering etter inneværende års sesong, for derved å vurdere om tiltakene har virket etter sin hensikt.»

Opprettet 09.03.2018 10:38. Sist oppdatert 09.03.2018 10:38

Kommenter via Facebook

Fisker funnet omkommet En mann i 60-årene ble funnet omkommet i sjøen i Hamarøy tirsdag kveld.

Tente varde mot oljevirksomhet De markerte for syvende gang mot petroleumsaktivitet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

Øker seikvotene Trålerne nord for 62° får ti prosent mer seikvote.

Brosjyre for kaisalg Nå er det utarbeidet ny brosjyre for fiskere som driver med kaisalg.

Krabbemottak på Å Magnus Lillebø og Asbjørn Rasmussen har startet krabbemottak på Å i Lofoten.

Flytter rederiet Nergård-konsernet flytter rederiet fra Harstad til Tromsø og samler alt under ett tak.

Ferskfiskordninga Ferskfiskordninga om høsten må videreføres. Det krever Båtsfjord Arbeiderparti.

Bifangst av makrellstørje Det er svært viktig at bifangst av makrellstørje blir registrert, skriver Fiskeridirektoratet.

Søknad for selfangst Nå nærmer vi oss søknadsfristen for å delta på årets selvfangst.

Ola flyr videre Ringnotreder Ola Olsen (57) flyr videre, tross konkursen i FlyViking. Neste flyselskap heter NextMove.

Torskeprisen ned Her er de dynamiske minsteprisene fra og med 26. februar:

Savnet 3.500 laks I desember rømte 3500 oppdrettslaks fra Troms fylkeskommune sin undervisningstillatelse-merd i Bergsfjorden på Senja.

Større tro på fisk Nordmenn flest har større tro på at fiskeri og sjømat skal bære landet inn i framtiden enn oljen. 

Endring for rekefelt Innført endring av grensene for området på Reisafjorden i Troms som er stengt for fiske etter reke med trål.

Økte makrellpriser Sildealgslaget setter opp minsteprisen på makrell til konsum.

Økte priser på NVG-sild Prisene på NVG-sild settes opp fra og med mandag.

Preget av dårlig vær Kuling- og stormbyge langs kysten i nord, holdt fiskerne i land det meste av forrige uke. Det resulterte i et labert resultat, da tallene skulle summeres opp.

Fikk lysestake på lina Kjent fisker fra Lofoten med uvanlig fangst.

Laks, torsk og makrell var viktigst Laks er den viktigste arten for norsk sjømateksport med over 68 prosent av den totale eksportverdien og 38 prosent av volumet.

Oppretter nytt investeringsfond Broodstock Capital har hentet 200 millioner kroner til et nytt investeringsfond for sjømatsektoren. Det skal kun investere i små og mellomstore bedrifter.

Uerkvoten opp Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt en totalkvote på 19 514 tonn uer i Norges økonomiske sone nord for N 65°20`, i fiskerisone ved Jan Mayen og i internasjonalt farvatn.

Fikk tilskudd til flytebrygge Etter lengtet behov for bygd i vekst, blir nå dekket.

Regulering av kolmule er klar I kyststatsforhandlingene om kolmule ble det den 7. desember inngått en avtale om ei totalkvote (TAC) på 1.387.872 tonn, noe som er i tråd med tilrådningen frå ICES.

Knappe 7000 tonn torsk For Nordsjøen og Skagerrak er det fastsatt en norsk kvote på 6 955 tonn i neste år reguleringer.

Bygger nytt kaianlegg NorSea Group Polarbase skal sammen med Hammerfest Havn KF bygge ny kai ved Polarbase til 60 millioner kroner.

Bygger nytt kaianlegg NorSea Group Polarbase skal sammen med Hammerfest Havn KF bygge ny kai ved Polarbase til 60 millioner kroner.

Røykla hele havna Hele havna i Honningsvåg ble røyklagt da en sjark begynte å brenne i natt.

Utseiling for havbrisling I forhold til kvotestørrelsen blir det kun anledning for ett fartøy å ta utseiling til fiske etter havbrisling.

Økte seikvoter i nord  Fiskeridirektøren har besluttet å øke torske- og seitrålernes maksimalkvoter i fisket etter sei nord for 62°N med 20 prosent.

Åpner nye fjordlinjer Fiskeridirektoratet har besluttet å åpne ytterligere et område innenfor fjordlinjen i Kvænangen - Reisafjorden - for fiske etter norsk vårgytende sild med not uavhengig av fartøylengde.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS