Kyst og Fjord

Fiskarlaget sier ja til snurre-felt

Kystfiskarlaget og Fiskarlaget er på kollisjonskurs om avsetning av to egne snurrevadfelt i Lofoten.

Igjen er det ulike syn på arealbruken under Lofotfisket. 

Foto: Jonas Aasegg Johannessen
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

I går meldte Kyst og Fjord at Kystfiskarlaget sier nei til forslaget om å avsette to felt på Lofothavet for snurrevad. I dag melder Fiskarlaget at Arbeidsutvalget behandlet saken 8. mars, og fattet et slikt vedtak:

«Norges Fiskarlag viser til høringsbrev fra Fiskeridirektoratet Region Nordland datert 6.3.2018 hvor det er tatt opp spørsmål om å etablere to særskilte snurrevadfelt i Lofoten (Røst og Moholmen). Norges Fiskarlag vil innledningsvis gi uttrykk for at organisasjonen finner det beklagelig at fartøy som drifter med faststående bruk (garn/line) og fartøy som drifter med snurrevad ikke er i stand til å finne tilfredsstillende samarbeidsløsninger mht. tilgang på fiskefelt/areal i forbindelse med torskefisket i Lofoten.

Ut fra at samarbeidet mellom redskapsgruppene ikke fungerer tilfredsstillende, og av hensyn til at snurrevadflåten skal kunne få tilgang på tilstrekkelig areal i Lofoten for å utøve sitt torskefiske resten av sesongen, ser ikke Norges Fiskarlag annen mulighet enn at det etableres særskilte områder forbeholdt fiske med snurrevad. Fiskarlaget tilrår derfor at det snarest etableres to særskilte snurrevadområder (Moholmen og Røst), slik Nordland Fylkes Fiskarlag har anbefalt i vedtak av 5.3.2018. Fiskarlaget anbefaler at Moholmen-området avgrenses etter de samme posisjonskoordinater som Nordland har foreslått, mens Røst-området avgrenses slik en gruppe av snurrevadfartøy har fremmet i e-post av 3.3.2018. Dette betyr at områdende tilrås avgrenset som følger:

Området ved Moholmen foreslås avgrenset av følgende posisjoner:

Pos 1: N 68° 08,77 Ø 14° 31,00

Pos 2: N 68° 06,60 Ø 14° 31,00

Pos 3: N 68° 08,77 Ø 14° 18,00

Pos 4: N 68° 06,00 Ø 14° 18,00

Pos 5: N 68° 06,40 Ø 14° 24,00

Pos 6: N 68° 08,44 Ø 14° 23,50

Deretter til posisjon 1

Området ved Røst foreslås avgrenset av følgende posisjoner:

Pos 1: N 67° 27,85 Ø 12° 12,2

Pos 2: N 67° 28,75 Ø 12° 17,3

Pos 3: N 67° 30,00 Ø 12° 19,0

Pos 4: N 67° 29,50 Ø 12° 22,0

Pos 5: N 67° 27,00 Ø 12° 17,0

Deretter til posisjon 1

 

Fiskarlaget tilrår at foreslåtte snurrevadområder har varighet fram til 1. april, som samsvarer med tidspunktene for områdereguleringene gitt i forskrift av 21.12.2017 om «lokal regulering av Lofotfisket»

Norges Fiskarlag vil også gjenta at de lokale reguleringstiltakene som innføres for Lofoten må gis en grundig evaluering etter inneværende års sesong, for derved å vurdere om tiltakene har virket etter sin hensikt.»

Opprettet 09.03.2018 10:38. Sist oppdatert 09.03.2018 10:38

Kommenter via Facebook

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Stengt inn til videre Lerøy har valgt å stenge fiskemottaket i Tromvik inn til videre på grunn av mangel på råstoff.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

Mindre oppdrettslaks i elvene Rapport slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

200 tonn låsmakrell 200 tonn makrell ble satt i lås i forrige uke. 185 tonn står fortsatt usolgt.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS