Kyst og Fjord

Fiskarlaget støtter ikke lovendring

Mener det skal drives fiskeindustri basert på de rettigheter som er tildelt.

Otto Gregussen og Audun MAråk representerer Norges Fiskarlag i høringen i Stortinget

Foto: Jan-Erik Indrestrand
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Høringen i Stortinget holdes etter at stortingsrepresentantene Torgeir Knag Fylkesnes, Mona Fagerås og Audun Lysbakken har fremmet et forslag om: «Å sikre verdiskaping og sysselsetting i kystsamfunna gjennom heimfall av fiskerettar til kysten.

Norges Fiskarlag deltar med to representanter i den åpne høringen, generalsekretær Otto Gregussen og administrerende direktør Audun Maråk i Fiskebåt.

Gregussen sier at Norges Fiskarlag deler Regjeringens syn på de uheldige og negative sidene ved pliktsystemet, og støtter ønsket om å endre disse.

Norges Fiskarlags syn i saken er at forutsetningen for at fiskeindustribedrifter skal eie trålere etter dispensasjon fra deltakerloven, er at det drives fiskeindustri basert på de rettigheter som er tildelt.

Pliktsaken

Det var forøvrig slik at Regjeringen valgte å trekke tilbake et tidligere forslag om hvordan disse pliktene kunne avvikles. Nå legges det opp til at dette spørsmålet skal behandles på nytt i sammenheng med NOU:2016:26 «Et framtidsrettet kvotesystem» i løpet av vårsesjonen i Stortinget.

Den såkalte pliktkommisjonen kom med sin rapport 12. oktober 2016, og påpekte der at en eventuell omgjøring av pliktsystemet vil måtte ta hensyn til alle de intensjoner som opprinnelig lå bak å gi slike plikter til de aktuelle trålerne som er underlagt pliktsystemet.

Stabile forutsetninger

Otto Gregussen vil i høringen peke på at et samlet politisk miljø ønsker at det skal skapes størst mulige verdier i Norge basert på de fiskeressursene Norge rår over. Han er tydelig på at forutsetningen for dette er stabile og forutsigbare rammebetingelser.

-Jeg vil overfor komiteen peke på at Norges Fiskarlag forutsetter at de som i dag disponerer torsketrålkvoter med vilkår, og ervervet disse rettigheter til en vesentlig lavere pris enn trålere uten slike vilkår, tilpasser seg disse og forholder seg i sin planlegging til at vilkårene skal følges. Vi forutsetter på samme måte at de som disponerer disse kvotene skal kunne stole på at det ikke vil komme endringer i muligheten til å utnytte disse med mindre vilkårene for tillatelsene er brutt, sier han.

Opprettet 31.01.2019 13:08. Sist oppdatert 31.01.2019 14:24

Kommenter via Facebook

6 000 laks rømte på trøndelagskysten Tall fra utslakting viser at 6 000 laks rømte fra oppdrettsanlegget «Drevflesa» i Roan kommune tidlig i februar.

21.000 tonn torsk mot kolmule Forventer EU-brudd for byttekvoter.

Oppdrett tar mere plass Motstand mot oppdrett ved Nappstraumen.

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS