×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Fiskarlaget vil ha utredning fra forskningsfondet

Landsstyret i Norges Fiskarlag ber Fiskeri- og havbruksnæringsens forskningsfinansiering (FHF) om å utrede kapasitetsutvikling og konkurranseforhold i fiskeflåten. Saken er en oppfølging av havdelingsutvalgets arbeid.

Landsstyret i Norges Fiskarlag vil følge opp havdelingsutvalgets arbeide med et utredningsprosjekt i næringen. Foto: Arkiv

Landsstyret foreslår at det tas initiativ overfor FHF for å få en grundig utredning av saken.

Styret beskriver i ei pressemelding de sentrale utredningsbehovene knyttet opp mot å få:

– En beskrivelse av kapasitetsutvikling i fiskeflåten i begge sektorer. 

– En analyse av hvorvidt flåteutvikling og praksis på fiskefelt har endret konkurranseforholdene mellom fartøygruppene.

– En analyse av hvorvidt reguleringer i fiskeriene bidrar endrede konkurranseforhold mellom grupper av fartøy i torskesektoren og sildesektoren.

Det pekes på at man i deler av organisasjonen er opptatt av at konkurranse på fiskefelt og i markedet handler om mer enn orden og oppførsel på fiskefeltet.Samt – på behov for et bedre grunnlag for å diskutere de problemstillinger som Landsstyret har adressert. Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF) anses som en naturlig forankring for arbeidet.

Landsstyret skisserer følgende forslag til beskrivelse av oppdrag:

Utarbeide en omfattende dokumentasjon av kapasitetsutvikling, driftsøkonomi og pris på kvoterettigheter for følgende fartøygrupper i lukket gruppe i kystfiskeriene.

– Kystfartøy i pelagiske fiskerier

– Kystfartøy i torskefiskeriene

– Kystrekeflåten

– Fartøy med fangstrettigheter i fisket etter kongekrabbe

– Fisket etter leppefisk

Kombinasjonsfartøy

Det bør vurderes hvordan flåteutviklingen og utviklingen i rammebetingelser har påvirket konkurransesituasjonen mellom fartøygruppene og i forhold til andre grupper i norske fiskerier.               

Følgende forhold bør vurderes:

– Adgang til og orden på fangstfelt

– Vilkår for tilgang til marked

– Utvikling i eierskap

– Utvikling i kvotekjøp og kvotepriser

– Tilgang til teknologi

– Driftsøkonomi

– Alder på fartøy

Det bør gjøres en analyse av hva som har vært driverne for denne utviklingen.

– Konsekvensene av bortfall av fiskeriavtalen

– Politikkutforming beskrevet i stortingsmeldinger og løpende endringer

– Strukturutvikling–

– Spesielle ordninger i fiskerireguleringene

Avgrensinger

– Utviklingen bør beskrives tilbake til begynnelsen av strukturtiltak for fiskeflåten             

– Data må splittes på geografi

Prosjektet bør ha en bredt sammensatt styringsgruppe med representanter fra flåte og industri.»

På forsiden nå