×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Fiskarlagskonflikten: – Det er overhodet ikke forenlig med prosedyrer i Norges Fiskarlag

Debatt

– Jeg kan heller ikke se at det skal få konsekvenser for hverken Jon Erik Henriksen, eller Fiskarlaget Nord, Henriksen har kun gjort jobben sin, gjennom å bistå medlemmer, tordner Per-Roger Vikten i dette leserbrevet.

Jan Fredriksen, styreleder i Nordland Fylkes Fiskarlag reagerer kraftig på at ansatte i Norges Fiskarlag har hjulpet til med å skrive formelle brev til ledelsen i Nordland Fylkes Fiskarlag, blant annet brevet jeg, og 29 andre skrev et brev til Nordland Fylkes Fiskarlag der vi ba om at det måtte startes forhandlinger med Fiskarlaget Nord om en sammenslåing med Nordland Fylkes Fiskarlag (NNF)......................
Jan Fredriksen, som styreleder i NFF bør huske på at han representerer ALLE medlemmene i NNF, ikke bare de som er enige med ham i saker.

Jeg skal her ta for meg vedtaket som NFF gjorde i et styremøte i dag:

«Styret i Nordland Fylkes Fiskarlag viser til henvendelse fra Fiskarlaget Nord der det signaliseres vilje til å gjenoppta forhandlingene med Nordland Fylkes Fiskarlag om sammenslåing av disse to medlemslaga i Norges Fiskarlag. Som bakgrunn for henvendelsen viser Fiskarlaget Nord til den henvendelsen som 30 fiskere gjorde til Nordland Fylkes Fiskarlag datert 10. febr. 2021. Styret vil bemerke at 6 av disse fiskerne ikke er medlemmer i Norges Fiskarlag.»

– Vil bare poengtere at det stemmer at 6 av de som underskrev ikke var medlemmer, men 24 av underskriverne er medlemmer av Norges Fiskarlag, det er faktisk 80% av de som skrev under!

«Sistnevnte henvendelse fra 30 fiskere har tidligere vært drøftet av styret i Nordland Fylkes Fiskarlag uten at nødvendige avklaringer har funnet sted. I mellomtiden konstaterer styret at tre av styremedlemmene i tre ulike skriv til Nordland Fylkes Fiskarlag har kommentert saksbehandlingen og også truet med å synliggjøre disse protestene gjennom media.

Disse tre skrivene er beviselig ført i pennen av daglig leder i Fiskarlaget Nord, Jon Erik Henriksen. Styret reagerer kraftig på en slik innblanding fra Fiskarlaget Nord sin side i interne anliggender og mener det må få konsekvenser for Fiskarlaget Nord.»

-Slik jeg har forstått det ble det gjort et styrevedtak 13.februar 2021, der det med 4 mot 3 stemmer ble vedtatt at saken skulle ut på høring, med behandling i styremøte i mai måned.

Når det gjelder de tre henvendelsene til styret fra tre styremedlemmer, og at disse skal være «ført i pennen» av daglig leder i Fiskarlaget Nord, Jon Erik Henriksen, kan ikke jeg se at det skal være galt, eller ulovlig på noen måte. Jon Erik Henriksen er ansatt i Norges Fiskarlag, og når medlemmer av Norges Fiskarlag ber om hjelp fra noen av «sine» ansatte, skulle det bare mangle at ikke de fikk den hjelpen som blir etterspurt. Jeg tviler for øvrig at assisterende daglig leder, eller styreleder i Nordland Fylkes Fiskarlag ville hjulpet til med et slikt skriv.

Jeg kan heller ikke se at det skal få konsekvenser for hverken Jon Erik Henriksen, eller Fiskarlaget Nord, Henriksen har kun gjort jobben sin, gjennom å bistå medlemmer!

«Styret er innstilt på å gjennomføre en prosess for å evt. få et grunnlag for å gjenoppta forhandlingene med Fiskarlaget Nord. En slik prosess må bestå av en høringsrunde blant lokale fiskarlag så snart vinterfisket er avsluttet med en påfølgende behandling i styret i forkant av årsmøtet som planlegges avholdt i september.»

Dette er i realiteten en trenering av henvendelsen fra de 30 «opprørerne», i håp om at «luften skal være gått ut av ballongen» til da.

«Med bakgrunn i tidligere vedtak i årsmøtet i Nordland Fylkes Fiskarlag, og behandlingen av saken på årsmøtet i 2019 er styret av den oppfatning at dette er en sak som ikke styret kan behandle alene, men som årsmøtet må ta en beslutning på.

Styret ber på denne bakgrunn om at administrasjonen forbereder saken for en organisasjonsmessig behandling med sluttbehandling på førstkommende årsmøte.»

Denne saken kunne altså ikke styret behandle alene, men styret avgjorde alene at de ikke skulle forhandle mer med Fiskarlaget Nord, etter at et årsmøte vedtok slike forhandlinger, og la deretter frem forslag til vedtak på et årsmøte om at videre forhandlinger var nyttesløse.

Avslutningsvis vil jeg si at jeg håper ikke at saksbehandlingen som er gjort i denne saken skal være retningsgivende for videre saksbehandlinger i Nordland Fylkes Fiskarlag, der styreleder etter at vedtak i et beslutningsdyktig styre er gjort, hiver seg rundt for å omarbeide vedtak.

Det er overhodet ikke forenlig med prosedyrer i Norges Fiskarlag, eller demokratiske spilleregler i organisasjonsliv eller samfunnet for øvrig.

På forsiden nå