×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Fiskebåt ber om at ordning for kvoteoverføring videreføres

Fiskebåt ber Nærings- og fiskeridepartementet om at ordningen med å kunne overføre 10 prosent av kvoten til neste år videreføres i 2021. Fiskebåt mener ordningen gir mer effektivt fiske og er positiv for markedet.

Fiskebåt ber om at ordningen med kvoteoverføring videreføres i 2021. Foto: Odd Kristian Dahl/Fiskebåt

Det melder de på egne nettsider. Som følge av usikkerhet rundt koronapandemien ble det i 2020 innført en midlertidig ordning med at flåten kunne overføre inntil 10 prosent av torskekvoten til 2021. Ordningen omfattet fartøy med torsketråltillatelse, seitråltillatelse, konvensjonelle havfiskefartøy og fartøy i lukket gruppe uten overregulering.

Større fleksibilitet
Dette ble godt mottatt i fiskeflåten og førte til at de større fartøyene fikk større fleksibilitet ved avslutningen av fisket før årsskiftet, heter det i brevet til departementet. For fartøyene er det ofte utfordrende få ut siste rest av kvotene på slutten av sesongen, noe som fører til at fartøyene ofte må skifte fiskefelt for å få den rette sammensettingen av fangsten.

Uoversiktlig marked
Markedssituasjonen for 2021 er også uoversiktlig som følge av den stadig pågående koronapandemien. Fiskebåt mener derfor at det vil være positivt for markedet om noe av årets torskekvote overføres til 2022. Det vil dermed være fornuftig å videreføre den midlertidige ordningen med kvoteoverføringen av nordøstarktisk torsk i 2021. Dette er også i tråd med stortinget sitt tidligere vedtak der de ber regjeringen om å legge til rette for at fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62 grader nord, skal ha kvotefleksibilitet på fartøynivå, på samme måte som i pelagiske fiskerier.

Trenger tidlig avklaring
Fiskebåt er kjent med at Fiskeridirektoratet ikke er beredt til å innføre full kvotefleksibilitet på fartøynivå i torskesektoren før arbeidet med nytt fartøykvoteregister er avsluttet. Fiskebåt frykter at dette heller ikke blir klart i løpet av inneværende år, og mener derfor en allerede nå kan signalisere at ordningen også vil gjelde ved årsskiftet 2021/2022.

På forsiden nå