Kyst og Fjord

Flere kontroller

I vinter har Fiskeridirektoratet hatt utvidet kontroll med torskefiskeriene i de nordlige regionene.

«Rind» gjennomførte 40 kontroller under torskefisket i Lofoten og Vesterålen i vinter.

Foto: Fiskeridirektoratet
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

På sjø og land har vi avdekket til sammen 81 brudd på regelverket. Bedre kommunikasjon mellom næringen og direktoratet har også vært et mål under kontrollene, melder direktoratet på sine nettsider.

I region Nord, som omfatter Troms og Finnmark, er det i perioden den utvidete kontrollen foregikk registrert 37 brudd på regelverket. Fiskeridirektoratets Sjøtjeneste har foretatt 40 ulike kontroller på fiskefeltene i Lofoten og Vesterålen og 18 av disse har ført til en eller annen form for reaksjon fra direktoratet.

Region Nordland har avdekket 26 brudd på regelverket der seks forhold resulterte i advarsler på stedet, mens 20 saker kan enten bli politianmeldt eller resultere i overtredelsesgebyr ilagt av Fiskeridirektoratet.

Mangelfull rapportering og brudd på landingsforskriften

De fleste av avvikene dreier seg om mangelfull fangstrapportering, brudd på landingsforskriften om veiing og adskillelse av fangst og manglende signering av sluttsedler. Kontrollene har også avdekket feil bruk av omregningsfaktor og brudd på journalplikten.

I noen tilfeller ble det avdekket at en annen enn eier sto om bord i fartøyer som fisket i åpen gruppe. Dette er brudd på deltakervilkårene og vil bli nærmere fulgt opp.

– Resultatene viser hvor viktig Fiskeridirektoratets tilstedeværelse og risikobaserte kontroll er. Det begås dessverre fortsatt lovbrudd, men vi fortsetter arbeidet for å ta dem som ødelegger for det store flertallet av lovlydige i fiskerinæringen, sier fiskeridirektør Liv Holmefjord.

Bruker analyse og ny teknologi

Den utvidete kontrollen har først og fremst vært gjennomført i Lofoten, Vesterålen og Finnmark. Inspektørene i Fiskeridirektoratet har vært til stede på fiskefeltene og på landanleggene.

– Vi er ikke spesielt ute etter å ta flest mulig, men at vi er synlige på havet og ved anleggene på land har nok ført til at vi har avdekket flere regelbrudd enn vi vanligvis gjør ved kontroll. Samtidig har økt synlighet på både hav og land forebyggende og preventiv effekt. Men det er viktig for meg å presisere at tilstedeværelse ikke er den eneste metoden Fiskeridirektoratet bruker for å jobbe mot fiskerikriminalitet. Direktoratet analyserer data, vurderer hvor risikoen for lovbrudd er størst og tar i bruk ny teknologi for å utøve en moderne ressurskontroll, sier Holmefjord.

God kommunikasjon

Å kommunisere med fiskerne og landanleggene har vært viktig i den utvidete kontrollen. En tydelig, men god tone vil kunne virke forebyggende. I mange tilfeller fungerer inspektørene fra Fiskeridirektoratet som rådgivere og meglere ved for eksempel redskapskonflikter.

– Tilbakemeldingene fra Fiskeridirektoratets Sjøtjeneste, region Nordland og region Nord er entydige på at god dialog er konfliktdempende. Dermed bidrar vi til større forståelse for regelverket og at vi i en del tilfeller hjelper til med å løse potensielle og reelle konflikter mellom ulike redskapsgrupper, spesielt i Lofoten der tettheten mellom de ulike redskapene er stor når aktiviteten er på det høyeste, sier Holmefjord.

Opprettet 19.04.2018 10:55. Sist oppdatert 19.04.2018 10:55

Kommenter via Facebook

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

Mindre oppdrettslaks i elvene Rapport slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

200 tonn låsmakrell 200 tonn makrell ble satt i lås i forrige uke. 185 tonn står fortsatt usolgt.

Reke toppet statistikken Reka toppet statistikken over frosne sjøprodukter i forrige uke.

Disp på notseien Mattilsynet dispenserer fra kravet om bløgging/sløying av notfanget sei som innfryses rund.

Lavere pris mel og olje - Fortsatt reduksjon i minsteprisene til mel- og olje, melder Sildelaget.

Skjerper inn Norges Råfisklag skjerper kravene til fiskekjøperne.

Ny makrellpris Fra og med 31. mai 2018 gjelder ny minstepris for makrell Gruppe 1.

Ny pris på Nordsjøsild Mandag fikk vi ny samfengt minstepris på nordsjøsild til konsum.

Makrellstopp Fiskeridirektøren har stanset fisket med landnot etter makrell for ikke-merkeregistrerte fartøy.

Opp for klippfisk Det ble eksportert 7 600 tonn klippfisk til en verdi av 373 millioner kroner i mai.

Saltfiskeksporten øker I mai ble det eksportert 4 700 tonn saltfisk til en verdi av 237 millioner kroner.

Kongekrabbe opp Det ble eksportert 73 tonn kongekrabbe til en verdi av 21 millioner kroner i mai.

Reka øker Rekeeksporten økte med 23 tonn eller 3 prosent i mai.

Opp for makrell I mai ble det eksportert 11 000 tonn makrell til en verdi av 149 millioner kroner. 

Ned for sild Det ble eksportert 10 300 tonn sild til en verdi av 109 millioner kroner i mai.

Opp for ørret I mai ble det eksportert 4 300 tonn ørret til en verdi av 316 millioner kroner. 

Fritt seifiske i sør Fiskeridirektøren slipper trålerne løs på seien i Nordsjøen.

Prosjekter om laks og villtorsk Forskningsrådet lyste ut 24 millioner kroner tidligere denne uken til prosjekter som kan løse mangelen på kunnskap om lakseoppdretts eventuelle påvirkning på ville torskebestander.

Øker minstemål Fiskeridirektøren med melding.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS