Kyst og Fjord

Flere kontroller

I vinter har Fiskeridirektoratet hatt utvidet kontroll med torskefiskeriene i de nordlige regionene.

«Rind» gjennomførte 40 kontroller under torskefisket i Lofoten og Vesterålen i vinter.

Foto: Fiskeridirektoratet
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

På sjø og land har vi avdekket til sammen 81 brudd på regelverket. Bedre kommunikasjon mellom næringen og direktoratet har også vært et mål under kontrollene, melder direktoratet på sine nettsider.

I region Nord, som omfatter Troms og Finnmark, er det i perioden den utvidete kontrollen foregikk registrert 37 brudd på regelverket. Fiskeridirektoratets Sjøtjeneste har foretatt 40 ulike kontroller på fiskefeltene i Lofoten og Vesterålen og 18 av disse har ført til en eller annen form for reaksjon fra direktoratet.

Region Nordland har avdekket 26 brudd på regelverket der seks forhold resulterte i advarsler på stedet, mens 20 saker kan enten bli politianmeldt eller resultere i overtredelsesgebyr ilagt av Fiskeridirektoratet.

Mangelfull rapportering og brudd på landingsforskriften

De fleste av avvikene dreier seg om mangelfull fangstrapportering, brudd på landingsforskriften om veiing og adskillelse av fangst og manglende signering av sluttsedler. Kontrollene har også avdekket feil bruk av omregningsfaktor og brudd på journalplikten.

I noen tilfeller ble det avdekket at en annen enn eier sto om bord i fartøyer som fisket i åpen gruppe. Dette er brudd på deltakervilkårene og vil bli nærmere fulgt opp.

– Resultatene viser hvor viktig Fiskeridirektoratets tilstedeværelse og risikobaserte kontroll er. Det begås dessverre fortsatt lovbrudd, men vi fortsetter arbeidet for å ta dem som ødelegger for det store flertallet av lovlydige i fiskerinæringen, sier fiskeridirektør Liv Holmefjord.

Bruker analyse og ny teknologi

Den utvidete kontrollen har først og fremst vært gjennomført i Lofoten, Vesterålen og Finnmark. Inspektørene i Fiskeridirektoratet har vært til stede på fiskefeltene og på landanleggene.

– Vi er ikke spesielt ute etter å ta flest mulig, men at vi er synlige på havet og ved anleggene på land har nok ført til at vi har avdekket flere regelbrudd enn vi vanligvis gjør ved kontroll. Samtidig har økt synlighet på både hav og land forebyggende og preventiv effekt. Men det er viktig for meg å presisere at tilstedeværelse ikke er den eneste metoden Fiskeridirektoratet bruker for å jobbe mot fiskerikriminalitet. Direktoratet analyserer data, vurderer hvor risikoen for lovbrudd er størst og tar i bruk ny teknologi for å utøve en moderne ressurskontroll, sier Holmefjord.

God kommunikasjon

Å kommunisere med fiskerne og landanleggene har vært viktig i den utvidete kontrollen. En tydelig, men god tone vil kunne virke forebyggende. I mange tilfeller fungerer inspektørene fra Fiskeridirektoratet som rådgivere og meglere ved for eksempel redskapskonflikter.

– Tilbakemeldingene fra Fiskeridirektoratets Sjøtjeneste, region Nordland og region Nord er entydige på at god dialog er konfliktdempende. Dermed bidrar vi til større forståelse for regelverket og at vi i en del tilfeller hjelper til med å løse potensielle og reelle konflikter mellom ulike redskapsgrupper, spesielt i Lofoten der tettheten mellom de ulike redskapene er stor når aktiviteten er på det høyeste, sier Holmefjord.

Opprettet 19.04.2018 10:55. Sist oppdatert 19.04.2018 10:55

Kommenter via Facebook

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS