Kyst og Fjord

- Flyfrakt er en klimabombe

Flyfrakt av laks til utlandet står for like store klimautslipp som hele den norske innenlands flytrafikken, mener Bellona.

Flyfrakt bejubles av næringa, men er ikke bærekraftig i klimasammenheng, påpeker Bellona.

Foto: DHL
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Miljøstiftelsen Bellona samler i dag flere aktører til et møte i Oslo for å sette fokus på hvordan laksenæringens fotavtrykk er i ferd med å bli enda sterkere i takt med enda mer satsing på flyfrakt i eksporten. Bellona mener laksenæringas satsing på flyfrakt er en dårlig forretningsmodell i en verden som skal halvere klimautslippene mot 2030.

 

Flyfrakt av laks øker den norske laksens samlede klimafotavtrykk med rundt en tredel – eller sagt på en annen måte: Tredobler avtrykket til den fisken som tar luftveien til Asia eller Nord-Amerika.

– Dagens situasjon er uholdbar. I dag står flyfrakt av norsk laks for omtrent like store klimautslipp som all innenriks flytrafikk. Med økende eksport vil utslippene også øke, og jo mer som går til Asia og Amerika, desto større blir utslippene, sier seniorrådgiver Anders Karlsson-Drangsholt i Bellona.

 

FNs klimapanels nye rapport om hvordan vi skal klare å begrense global oppvarming til 1,5 grader, konkluderer med at vi må halvere utslippene innen 2030 og være netto utslippsfrie innen 2050. Det er ikke forenlig med å øke utslippene fra lakseeksport de neste tiårene.

– Selv om vi håper at teknologiutviklingen på skip og fly i fremtiden skal kutte utslippene drastisk, så kreves det nå innsats i alle næringer, også fra oppdrettsnæringen og transportørene. Isteden har oppdrettsnæringen lukket øynene for problemet som klimautslipp fra flyfrakt utgjør, og i realiteten konkludert med at utslippene er en nødvendighet. Det er de ikke – det finnes alternativer, sier Karlsson-Drangsholt.

 

– På kort sikt foreslår Bellona en kombinasjon av flytting av transport fra fly til skip og bevisst arbeid med markedet for å endre preferanser. Markedet for fersk laks i Asia er bygget opp av næringen selv. Det betyr at næringen også kan påvirke og forandre markedet. Her er det noen som forsøker, men næringen som helhet tar ikke tak i problemet, sier havbrukseksperten.

 – Frossen og tint laks kan ha like god kvalitet som fersk. Det finnes også teknologi som forlenger holdbarheten på fersk laks betraktelig. Det åpner for andre transportmetoder, som skip. Da kan fersk fisk kanskje gå på skip til Nord-Amerika, mens frossen fisk sendes til Asia, der den tines før salg i butikk. Det vil redusere utslippene betraktelig på kort sikt, selv om det selvfølgelig vil ta noe tid å «snu skuta», sier Karlsson-Drangsholt.

Opprettet 09.01.2019 07:46. Sist oppdatert 09.01.2019 07:46

Kommenter via Facebook

Finner ikke lodde Ingen fangstbare mengder med lodde på Island.

Rømming i Øst-Lofoten I forbindelse med uvær i helgen, har Fiskeridirektoratet fått melding fra Nordlaks AS om at det har rømt fisk fra deres lokalitet Hallvardøy i Øst-Lofoten.

6 000 laks rømte på trøndelagskysten Tall fra utslakting viser at 6 000 laks rømte fra oppdrettsanlegget «Drevflesa» i Roan kommune tidlig i februar.

21.000 tonn torsk mot kolmule Forventer EU-brudd for byttekvoter.

Oppdrett tar mere plass Motstand mot oppdrett ved Nappstraumen.

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS