×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Føringstilskuddet og Råfisklagets praksis

Råfisklags-direktøren svarer i dette innlegget på kritikken som har fremkommet mot føringstilskuddsordningen.

Debatt

Direktør i Råfisklaget, Svein Ove Haugland. Foto: Erik Jenssen

I kjølvannet av at regjeringen har foreslått å flytte finansieringen av føringstilskuddet fra statsbudsjettet til salgslagenes bruk av inndratte midler, har enkeltaktører benyttet anledningen til å kritisere myndighetenes og Råfisklagets praksis rundt føringsordningen. Vi vil derfor redegjøre for hva som er bakgrunnen for Råfisklaget praksis på dette området.

  1. Alle våre føringsordninger er godkjent av myndighetene ved Nærings- og fiskeridepartementet (NFD). I tillegg er de hørt hos fiskekjøpernes organisasjoner før de iverksettes. De er offentliggjort via vår web-tjeneste og alle som tilfredsstiller kriteriene kan søke om føringstilskudd på like vilkår.
  2. Føringstilskudd gis som hovedregel til den bedriften som skal førstehåndskjøpe fisken, det vil si å sikre avtaket på den aktuelle mottaksstasjonen. Føringstilskuddet brukes til delvis dekning av kostnadene med å transportere fisken inn til produksjonsanlegget. 
     
  3. Hvis søkere ikke er fornøyd med de ordningene Råfisklaget etablerer eller hvordan disse praktiseres, så er NFD klageinstans for dette. De senere år har dette skjedd i flere tilfeller: En bedrift klarte å etablere en egen føringsordning som ikke var med i opprinnelig forslag fra oss. En annen bedrift fikk gjennomslag for at det ikke skulle betales føringstilskudd til en mottaksstasjon de mente lå urimelig nært deres produksjonsanlegg. Dette har vi selvsagt innrettet oss etter. I andre tilfeller har Råfisklaget fått medhold.
  4. Føringsstøtte til mobile mottak er problematisk når de mobile mottakene kommer i konkurranse med de faste anleggene som har investert i anlegg for å ta imot fisk eller krabbe, og hvor det kreves et minimum av kvantum for å sikre driften. Det ytes tilskudd til ordninger med mobile mottak der dette ikke oppfattes som et problem, så som for kongsnegl og for ferske råreker som transporteres til pillefabrikk.

Føringsordningene er viktige for regioner med liten ordinær mottakskapasitet, og de er viktig både for fiskerisamfunn, produksjonsbedrifter og for fiskeflåte. Norges Råfisklag har derfor argumentert for at disse ordningene bør videreføres og vil selvsagt søke å bidra til det.

Det er sikkert mange syn på føringsordningene, og det er selvsagt legitimt å kritisere ordningene ut fra hvilket næringspolitisk ståsted man har. Kritikk som bygger på samfunns- og næringsmessige perspektiv vil bli tillagt større vekt enn kritikk basert på interessene til enkeltaktører.

På forsiden nå