Kyst og Fjord

Fordeler mer torsk og hyse

Myndighetene tilbakefører ubenyttede tredjelandskvoter, og fordeler fisken på fartøynivå - med unntak av åpen gruppe.

Det blir mer torsk til norske fiskere.

Foto: Erik Jenssen
 • Tekst:
 • Standard tekst
 • Standard tekst
 • Standard tekst

Nærings- og fiskeridepartementet har besluttet å tilbakeføre ubenyttede tredjelandskvoter av torsk og hyse nord for 62°N til fiskeflåten etter etablerte fordelingsnøkler. Kvoteøkningen utgjør 6 259 tonn torsk og 2 375 tonn hyse, og alle fartøygrupper får økte kvoter, skriver Fiskeridepartementet i en pressemelding.

Norsk disponibel kvote på torsk øker med 1,8 prosent til 356 418 tonn. Siden kvotetillegget fordeles etter etablerte fordelingsnøkler og således ikke innebærer økning i ulike avsetninger, vil økningen utgjøre ca. 2,0 prosent for fiskeflåten.

Fiskeridepartementet viser til ukestatistikken pr. uke 9 som viser at det gjenstår ca. 5 300 tonn torsk av gruppekvoten i åpen gruppe. På tilsvarende tidspunkt i 2017 var det fisket ca. 3 000 tonn mindre i fartøygruppen, og kvoten var overfisket med ca. 5 000 tonn ved årsskiftet.

Fiskeridirektoratet viser til at overreguleringen i gjeldende regulering er langt høyere enn Fiskeridirektoratets anbefaling for 2018. Innstramming i deltakerregulering har ikke gitt stor effekt, og vær og tilgjengelighet har vært svært god i flere uker.

Det er derfor besluttet at kvoteøkningen ikke fordeles på fartøynivå i åpen gruppe, men gruppekvoten øker med 2,1 prosent og bidrar til å saldere forventet overfiske.

På fartøynivå innebærer kvoteøkningen på torsk følgende:

 • Torsketrålere får 24 tonn mer pr. kvotefaktor.
 • Konvensjonelle havfiskefartøy får 6 tonn mer pr. kvotefaktor.
 • Gruppekvotene i lukket gruppe øker med ca. 2 prosent. Et fartøy i lukket gruppe med hjemmelslengde mellom 10-10,9 meter og største lengde under 11 meter får en kvoteøkning på 1 tonn.

Norsk disponibel kvote på hyse øker med ca. 2,4 prosent til 101 605 tonn. På fartøynivå innebærer kvoteøkningen på hyse følgende:

 • Torsketrålere får 10 tonn mer pr. kvotefaktor.
 • Konvensjonelle havfiskefartøy får 3 tonn mer pr. kvotefaktor.
 • Fartøykvotene i lukket gruppe øker med ca. 2 prosent, mens maksimalkvotene fortsatt har høy overregulering.
 • I åpen gruppe er det fritt fiske.

Opprettet 09.03.2018 10:28. Sist oppdatert 09.03.2018 10:28

Kommenter via Facebook

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Stengt inn til videre Lerøy har valgt å stenge fiskemottaket i Tromvik inn til videre på grunn av mangel på råstoff.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

Mindre oppdrettslaks i elvene Rapport slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

200 tonn låsmakrell 200 tonn makrell ble satt i lås i forrige uke. 185 tonn står fortsatt usolgt.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS