Kyst og Fjord

Fordeler mer torsk og hyse

Myndighetene tilbakefører ubenyttede tredjelandskvoter, og fordeler fisken på fartøynivå - med unntak av åpen gruppe.

Det blir mer torsk til norske fiskere.

Foto: Erik Jenssen
 • Tekst:
 • Standard tekst
 • Standard tekst
 • Standard tekst

Nærings- og fiskeridepartementet har besluttet å tilbakeføre ubenyttede tredjelandskvoter av torsk og hyse nord for 62°N til fiskeflåten etter etablerte fordelingsnøkler. Kvoteøkningen utgjør 6 259 tonn torsk og 2 375 tonn hyse, og alle fartøygrupper får økte kvoter, skriver Fiskeridepartementet i en pressemelding.

Norsk disponibel kvote på torsk øker med 1,8 prosent til 356 418 tonn. Siden kvotetillegget fordeles etter etablerte fordelingsnøkler og således ikke innebærer økning i ulike avsetninger, vil økningen utgjøre ca. 2,0 prosent for fiskeflåten.

Fiskeridepartementet viser til ukestatistikken pr. uke 9 som viser at det gjenstår ca. 5 300 tonn torsk av gruppekvoten i åpen gruppe. På tilsvarende tidspunkt i 2017 var det fisket ca. 3 000 tonn mindre i fartøygruppen, og kvoten var overfisket med ca. 5 000 tonn ved årsskiftet.

Fiskeridirektoratet viser til at overreguleringen i gjeldende regulering er langt høyere enn Fiskeridirektoratets anbefaling for 2018. Innstramming i deltakerregulering har ikke gitt stor effekt, og vær og tilgjengelighet har vært svært god i flere uker.

Det er derfor besluttet at kvoteøkningen ikke fordeles på fartøynivå i åpen gruppe, men gruppekvoten øker med 2,1 prosent og bidrar til å saldere forventet overfiske.

På fartøynivå innebærer kvoteøkningen på torsk følgende:

 • Torsketrålere får 24 tonn mer pr. kvotefaktor.
 • Konvensjonelle havfiskefartøy får 6 tonn mer pr. kvotefaktor.
 • Gruppekvotene i lukket gruppe øker med ca. 2 prosent. Et fartøy i lukket gruppe med hjemmelslengde mellom 10-10,9 meter og største lengde under 11 meter får en kvoteøkning på 1 tonn.

Norsk disponibel kvote på hyse øker med ca. 2,4 prosent til 101 605 tonn. På fartøynivå innebærer kvoteøkningen på hyse følgende:

 • Torsketrålere får 10 tonn mer pr. kvotefaktor.
 • Konvensjonelle havfiskefartøy får 3 tonn mer pr. kvotefaktor.
 • Fartøykvotene i lukket gruppe øker med ca. 2 prosent, mens maksimalkvotene fortsatt har høy overregulering.
 • I åpen gruppe er det fritt fiske.

Opprettet 09.03.2018 10:28. Sist oppdatert 09.03.2018 10:28

Kommenter via Facebook

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

Mindre oppdrettslaks i elvene Rapport slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

200 tonn låsmakrell 200 tonn makrell ble satt i lås i forrige uke. 185 tonn står fortsatt usolgt.

Reke toppet statistikken Reka toppet statistikken over frosne sjøprodukter i forrige uke.

Disp på notseien Mattilsynet dispenserer fra kravet om bløgging/sløying av notfanget sei som innfryses rund.

Lavere pris mel og olje - Fortsatt reduksjon i minsteprisene til mel- og olje, melder Sildelaget.

Skjerper inn Norges Råfisklag skjerper kravene til fiskekjøperne.

Ny makrellpris Fra og med 31. mai 2018 gjelder ny minstepris for makrell Gruppe 1.

Ny pris på Nordsjøsild Mandag fikk vi ny samfengt minstepris på nordsjøsild til konsum.

Makrellstopp Fiskeridirektøren har stanset fisket med landnot etter makrell for ikke-merkeregistrerte fartøy.

Opp for klippfisk Det ble eksportert 7 600 tonn klippfisk til en verdi av 373 millioner kroner i mai.

Saltfiskeksporten øker I mai ble det eksportert 4 700 tonn saltfisk til en verdi av 237 millioner kroner.

Kongekrabbe opp Det ble eksportert 73 tonn kongekrabbe til en verdi av 21 millioner kroner i mai.

Reka øker Rekeeksporten økte med 23 tonn eller 3 prosent i mai.

Opp for makrell I mai ble det eksportert 11 000 tonn makrell til en verdi av 149 millioner kroner. 

Ned for sild Det ble eksportert 10 300 tonn sild til en verdi av 109 millioner kroner i mai.

Opp for ørret I mai ble det eksportert 4 300 tonn ørret til en verdi av 316 millioner kroner. 

Fritt seifiske i sør Fiskeridirektøren slipper trålerne løs på seien i Nordsjøen.

Prosjekter om laks og villtorsk Forskningsrådet lyste ut 24 millioner kroner tidligere denne uken til prosjekter som kan løse mangelen på kunnskap om lakseoppdretts eventuelle påvirkning på ville torskebestander.

Øker minstemål Fiskeridirektøren med melding.

Møtte oljenæringen - Vi har en omfattende dialog med oljenæringen og håper dette skal bidra til et smidig og best mulig samarbeid mellom seismikk- og fiskeriinteresser. Det sier generalsekretær Otto Gregussen i Norges Fiskarlag.

Oppløftende prøvefiske ved settefiskanlegg Det ble ikke funnet rømt settefisk i Trøndelag og Møre og Romsdal etter drypprømming-kontroll.

Øker hysekvoten Fiskeridirektøren har besluttet å refordele hyse nord for 62°N for å legge til rette for at norsk totalkvote kan utnyttes fullt ut.

Økt pris for torsk Økning i minsteprisen for torsk og kongekrabbe - nedgang for sei.

Stenger snurrevad-felt Fiskeridirektøren stenger med øyeblikkelig virkning to områder på Sværholt og Slettnes i Finnmark for fiske med snurrevad.

Økte sildekvoter På bakgrunn av gjennomgått kvoteregnskap for 2017 økes kvotene på fartøynivå i fiske etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2018.

Elever satt pris på Elever fra Vardø videregående skole, Øksnes skole og Husøy skole viste hva fiske og villfanget sjømat betyr for dem, og ble de utvalgte i Norges Råfisklags skolekonkurranse «sjømat og ungdom».

PDF-avis

Levert av Open Concept AS