Kyst og Fjord

Fordelte 100 forskningsmillioner

13 ulike prosjekter fikk støtte fra programstyret i Marinforsk.

Store og små fisk skal under forskernes luper.

Foto: Nofima
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

De 13 prosjektene vant fram i konkurranse blant 87 søknader da programstyret i Marinforsk gjorde sin beslutning om fordeling av i alt 100 millioner kroner i forrige uke.

– Som vanlig fikk vi veldig mange svært gode søknader til utlysningen av forskerporsjekter. Selv om programstyret valgte å øke rammen for bevilgning noe, må mange svært gode søknader avslås, sier programkoordinator Christian Wexels Riser i en artikkel på forskningsrådet sine hjemmesider. Han er fornøyd med at årets tildeling blir fordelt på mange forskningsmiljøer.  

De 13 prosjektene er fordelt på de fire temaområdene i henhold til de økonomiske rammene som var avsatt til hvert tema i utlysningen. Enkelte prosjekter er innvilget med kutt, og det understrekes at bevilget beløp ikke nødvendigvis samsvarer med det beløpet det er søkt om.

Innvilgede forskerprosjekter

Deltema

Prosjekttittel

Institusjon

Økosystem

The importance of the marine habitat for the critically endangered European eel (MAREEL)

Havforsknings-instituttet

Drivers and effects of spatial shifts in early life stages of marine fish (SpaceShift)

Universitetet i Oslo

Impact of MIXotrophs on the sTRUCTure of the marine pelagic food web (MIXsTRUCT)

Uni Research

A multispecies, multitrophic genomics approach to coastal ecosystem structure (ECOGENOME)

Havforsknings-instituttet

Påvirkning

Produced water fractionation and advanced chemical and toxicological characterization using sensitive life stages of marine fish species

Sintef Ocean

Marine Disposal of Mine Tailings: Impacts on Pelagic Ecosystem Components in Norwegian Fjords

Nord Universitet

Effects of seismic sound on spawning behaviour and reproductive sucsess of cod

Havforsknings-instituttet

Høsting

Harvesting the mesopelagics - ecological and management implications

Havforsknings-instituttet

The impact of new technologies on fisheries management

Norges Handels-høyskole

Addressing uncertainty in FISHeries management in a zooplankton-fish COMmunity under human-induced perturbations (FISHCOM)

Universitetet i Oslo - CEES

Samfunn

Understanding and predicting water quality for ecosystem-based management of Norwegian fjords, coastal waters and seas (MARTINI)

NIVA

Ocean Health under Blue Transitions

NINA

Opportunities and trade-offs in managing kelp forest in an era of blue growth

NIVA

 
 
Andre utlysninger

Programstyret behandlet også 6 søknader om stipender til internasjonalt forskningssamarbeid. Her ble alle søknadene innvilget.

Innvilgede utenlandsstipend

Prosjekttittel

Prosjektansvarlig

Søknadstype

Drivers of dynamics of pelagic fish distribution

Havforsknings-instituttet

Personlig utenlandsstipend

Seagrass population genetic structure in Northern Fjords

Nord Universitet

Personlig gjesteforskerstipend

PhD Mobility for ASU and NHH cooperation on sustainable aquaculture

Norges Handelshøyskole

Personlig utenlandsstipend

Survey sampling methodologies in recreational fisheries

Havforsknings-instituttet

Personlig utenlandsstipend

MarinRobotics - Active Robot Vision to enable Automated Sorting and Handling of Compliant Marine Raw Materials

Sintef Ocean

Personlig utenlandsstipend

Marine Robotics and Ocean Science - Research Grant for Trygve Olav Fossum

NTNU

Personlig utenlandsstipend

 
Innovasjonsprosjekter havteknologi

MARINFORSK deltok i år også i utlysningen av innovasjonsprosjekter på havteknologi sammen med programmene MAROFF, HAVBRUK, PETROMAKS og BIA. Her ble det til sammen lyst ut 100 millioner kroner, og det kom inn 37 søknader som er fordelt på programmene som deltok.

Hvilke søknader som får penger, vil bli besluttet i løpet av desember/januar i den ordinære tildelingsprosessen i disse programmene. Fullstendig oversikt over hvilke prosjekter som blir innvilget i denne utlysningen, vil først komme når alle 

Opprettet 11.12.2017 08:48. Sist oppdatert 11.12.2017 08:48

Kommenter via Facebook

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Stengt inn til videre Lerøy har valgt å stenge fiskemottaket i Tromvik inn til videre på grunn av mangel på råstoff.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

Mindre oppdrettslaks i elvene Rapport slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

200 tonn låsmakrell 200 tonn makrell ble satt i lås i forrige uke. 185 tonn står fortsatt usolgt.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS