Kyst og Fjord

Fordelte 100 forskningsmillioner

13 ulike prosjekter fikk støtte fra programstyret i Marinforsk.

Store og små fisk skal under forskernes luper.

Foto: Nofima
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

De 13 prosjektene vant fram i konkurranse blant 87 søknader da programstyret i Marinforsk gjorde sin beslutning om fordeling av i alt 100 millioner kroner i forrige uke.

– Som vanlig fikk vi veldig mange svært gode søknader til utlysningen av forskerporsjekter. Selv om programstyret valgte å øke rammen for bevilgning noe, må mange svært gode søknader avslås, sier programkoordinator Christian Wexels Riser i en artikkel på forskningsrådet sine hjemmesider. Han er fornøyd med at årets tildeling blir fordelt på mange forskningsmiljøer.  

De 13 prosjektene er fordelt på de fire temaområdene i henhold til de økonomiske rammene som var avsatt til hvert tema i utlysningen. Enkelte prosjekter er innvilget med kutt, og det understrekes at bevilget beløp ikke nødvendigvis samsvarer med det beløpet det er søkt om.

Innvilgede forskerprosjekter

Deltema

Prosjekttittel

Institusjon

Økosystem

The importance of the marine habitat for the critically endangered European eel (MAREEL)

Havforsknings-instituttet

Drivers and effects of spatial shifts in early life stages of marine fish (SpaceShift)

Universitetet i Oslo

Impact of MIXotrophs on the sTRUCTure of the marine pelagic food web (MIXsTRUCT)

Uni Research

A multispecies, multitrophic genomics approach to coastal ecosystem structure (ECOGENOME)

Havforsknings-instituttet

Påvirkning

Produced water fractionation and advanced chemical and toxicological characterization using sensitive life stages of marine fish species

Sintef Ocean

Marine Disposal of Mine Tailings: Impacts on Pelagic Ecosystem Components in Norwegian Fjords

Nord Universitet

Effects of seismic sound on spawning behaviour and reproductive sucsess of cod

Havforsknings-instituttet

Høsting

Harvesting the mesopelagics - ecological and management implications

Havforsknings-instituttet

The impact of new technologies on fisheries management

Norges Handels-høyskole

Addressing uncertainty in FISHeries management in a zooplankton-fish COMmunity under human-induced perturbations (FISHCOM)

Universitetet i Oslo - CEES

Samfunn

Understanding and predicting water quality for ecosystem-based management of Norwegian fjords, coastal waters and seas (MARTINI)

NIVA

Ocean Health under Blue Transitions

NINA

Opportunities and trade-offs in managing kelp forest in an era of blue growth

NIVA

 
 
Andre utlysninger

Programstyret behandlet også 6 søknader om stipender til internasjonalt forskningssamarbeid. Her ble alle søknadene innvilget.

Innvilgede utenlandsstipend

Prosjekttittel

Prosjektansvarlig

Søknadstype

Drivers of dynamics of pelagic fish distribution

Havforsknings-instituttet

Personlig utenlandsstipend

Seagrass population genetic structure in Northern Fjords

Nord Universitet

Personlig gjesteforskerstipend

PhD Mobility for ASU and NHH cooperation on sustainable aquaculture

Norges Handelshøyskole

Personlig utenlandsstipend

Survey sampling methodologies in recreational fisheries

Havforsknings-instituttet

Personlig utenlandsstipend

MarinRobotics - Active Robot Vision to enable Automated Sorting and Handling of Compliant Marine Raw Materials

Sintef Ocean

Personlig utenlandsstipend

Marine Robotics and Ocean Science - Research Grant for Trygve Olav Fossum

NTNU

Personlig utenlandsstipend

 
Innovasjonsprosjekter havteknologi

MARINFORSK deltok i år også i utlysningen av innovasjonsprosjekter på havteknologi sammen med programmene MAROFF, HAVBRUK, PETROMAKS og BIA. Her ble det til sammen lyst ut 100 millioner kroner, og det kom inn 37 søknader som er fordelt på programmene som deltok.

Hvilke søknader som får penger, vil bli besluttet i løpet av desember/januar i den ordinære tildelingsprosessen i disse programmene. Fullstendig oversikt over hvilke prosjekter som blir innvilget i denne utlysningen, vil først komme når alle 

Opprettet 11.12.2017 08:48. Sist oppdatert 11.12.2017 08:48

Kommenter via Facebook

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

Mindre oppdrettslaks i elvene Rapport slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

200 tonn låsmakrell 200 tonn makrell ble satt i lås i forrige uke. 185 tonn står fortsatt usolgt.

Reke toppet statistikken Reka toppet statistikken over frosne sjøprodukter i forrige uke.

Disp på notseien Mattilsynet dispenserer fra kravet om bløgging/sløying av notfanget sei som innfryses rund.

Lavere pris mel og olje - Fortsatt reduksjon i minsteprisene til mel- og olje, melder Sildelaget.

Skjerper inn Norges Råfisklag skjerper kravene til fiskekjøperne.

Ny makrellpris Fra og med 31. mai 2018 gjelder ny minstepris for makrell Gruppe 1.

Ny pris på Nordsjøsild Mandag fikk vi ny samfengt minstepris på nordsjøsild til konsum.

Makrellstopp Fiskeridirektøren har stanset fisket med landnot etter makrell for ikke-merkeregistrerte fartøy.

Opp for klippfisk Det ble eksportert 7 600 tonn klippfisk til en verdi av 373 millioner kroner i mai.

Saltfiskeksporten øker I mai ble det eksportert 4 700 tonn saltfisk til en verdi av 237 millioner kroner.

Kongekrabbe opp Det ble eksportert 73 tonn kongekrabbe til en verdi av 21 millioner kroner i mai.

Reka øker Rekeeksporten økte med 23 tonn eller 3 prosent i mai.

Opp for makrell I mai ble det eksportert 11 000 tonn makrell til en verdi av 149 millioner kroner. 

Ned for sild Det ble eksportert 10 300 tonn sild til en verdi av 109 millioner kroner i mai.

Opp for ørret I mai ble det eksportert 4 300 tonn ørret til en verdi av 316 millioner kroner. 

Fritt seifiske i sør Fiskeridirektøren slipper trålerne løs på seien i Nordsjøen.

Prosjekter om laks og villtorsk Forskningsrådet lyste ut 24 millioner kroner tidligere denne uken til prosjekter som kan løse mangelen på kunnskap om lakseoppdretts eventuelle påvirkning på ville torskebestander.

Øker minstemål Fiskeridirektøren med melding.

Møtte oljenæringen - Vi har en omfattende dialog med oljenæringen og håper dette skal bidra til et smidig og best mulig samarbeid mellom seismikk- og fiskeriinteresser. Det sier generalsekretær Otto Gregussen i Norges Fiskarlag.

Oppløftende prøvefiske ved settefiskanlegg Det ble ikke funnet rømt settefisk i Trøndelag og Møre og Romsdal etter drypprømming-kontroll.

Øker hysekvoten Fiskeridirektøren har besluttet å refordele hyse nord for 62°N for å legge til rette for at norsk totalkvote kan utnyttes fullt ut.

Økt pris for torsk Økning i minsteprisen for torsk og kongekrabbe - nedgang for sei.

Stenger snurrevad-felt Fiskeridirektøren stenger med øyeblikkelig virkning to områder på Sværholt og Slettnes i Finnmark for fiske med snurrevad.

Økte sildekvoter På bakgrunn av gjennomgått kvoteregnskap for 2017 økes kvotene på fartøynivå i fiske etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2018.

Elever satt pris på Elever fra Vardø videregående skole, Øksnes skole og Husøy skole viste hva fiske og villfanget sjømat betyr for dem, og ble de utvalgte i Norges Råfisklags skolekonkurranse «sjømat og ungdom».

PDF-avis

Levert av Open Concept AS