Kyst og Fjord

Foreslår fiskeforbud i gyteområder

Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Havforskningsinstituttet rapporterer om rekordlite fjord- og kysttorsk langs hele Skagerrakkysten og i Oslofjorden, og det blir anbefalt å sette i verk tiltak for å redusere fiskedød som skyldes fiske. Undersøkelser viser at spesielt fritidsfiske utgjør en stor del av den totale fiskedødeligheten for fjord- og kysttorsk.

- Forslaget om nye tiltak er delt i to deler og kommer som et tiltak parallelt med prosjektet «Krafttak for torsken», som ble etablert i 2016 som et samarbeid mellom ulike statlige og fylkeskommunale institusjoner i området. Både Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet deltar i prosjektet. «Krafttak for torsken» tar sikte på å iverksette tiltak for å få opp bestandene av fjord- og kysttorsk i ytre Oslofjord, sier fiskeridirektør Liv Holmefjord.

Forbud

Del en i det nye forslaget tar sikte på å beskytte torsken i 14 gyteområder langs Skagerrakkysten fra Lindesnes til grensen mot Sverige. I disse områdene foreslår Fiskeridirektoratet å innføre totalt fiskeforbud i perioden 1. januar til og med 30. april hvert år. Forbudet vil gjelde for både yrkes- og fritidsfiske og omfatter også fangst ved dykking.

Forslagets del to innebærer et forbud mot alt torskefiske innenfor grunnlinjen fra grensen mellom Agder og Telemark til grensen mot Sverige. I praksis betyr det forbud mot bruk av bunnsatte garn i Oslofjorden, og at all bifangst av levedyktig torsk tatt på annen redskap som teiner, ruser og krok skal settes ut igjen. Et eventuelt forbud mot torskefiske vil gjelde hele året.

- Dette er et dramatisk virkemiddel og vil medføre konsekvenser for fisket, spesielt fritidsfisket, men også i noen grad for yrkesfisket i området. Vi lanserer derfor også et alternativt forslag om et mindre område for et eventuelt forbud mot torskefiske. Dette forslaget innebærer at den midtre delen av Oslofjorden og kyststrekningen mellom Sandefjord kommune og grensen mot Telemark fremdeles vil være åpent for fiske etter torsk, sier Liv Holmefjord.

Påbud om sorteringsrist

For at rekeflåten fremdeles skal kunne tråle etter reker i de foreslåtte områdene foreslår Fiskeridirektoratet at det innføres påbud om bruk av sorteringsrist og forbud mot bruk av oppsamlingspose for unngå bifangst av torsk.

Forslagene til tiltak for å verne og bygge opp igjen bestandene av fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden blir nå sendt på høring med høringsfrist 9. september 2018.

Opprettet 12.06.2018 09:15. Sist oppdatert 12.06.2018 09:15

Kommenter via Facebook

6 000 laks rømte på trøndelagskysten Tall fra utslakting viser at 6 000 laks rømte fra oppdrettsanlegget «Drevflesa» i Roan kommune tidlig i februar.

21.000 tonn torsk mot kolmule Forventer EU-brudd for byttekvoter.

Oppdrett tar mere plass Motstand mot oppdrett ved Nappstraumen.

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS