Kyst og Fjord

Foreslår fiskeforbud i gyteområder

Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Havforskningsinstituttet rapporterer om rekordlite fjord- og kysttorsk langs hele Skagerrakkysten og i Oslofjorden, og det blir anbefalt å sette i verk tiltak for å redusere fiskedød som skyldes fiske. Undersøkelser viser at spesielt fritidsfiske utgjør en stor del av den totale fiskedødeligheten for fjord- og kysttorsk.

- Forslaget om nye tiltak er delt i to deler og kommer som et tiltak parallelt med prosjektet «Krafttak for torsken», som ble etablert i 2016 som et samarbeid mellom ulike statlige og fylkeskommunale institusjoner i området. Både Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet deltar i prosjektet. «Krafttak for torsken» tar sikte på å iverksette tiltak for å få opp bestandene av fjord- og kysttorsk i ytre Oslofjord, sier fiskeridirektør Liv Holmefjord.

Forbud

Del en i det nye forslaget tar sikte på å beskytte torsken i 14 gyteområder langs Skagerrakkysten fra Lindesnes til grensen mot Sverige. I disse områdene foreslår Fiskeridirektoratet å innføre totalt fiskeforbud i perioden 1. januar til og med 30. april hvert år. Forbudet vil gjelde for både yrkes- og fritidsfiske og omfatter også fangst ved dykking.

Forslagets del to innebærer et forbud mot alt torskefiske innenfor grunnlinjen fra grensen mellom Agder og Telemark til grensen mot Sverige. I praksis betyr det forbud mot bruk av bunnsatte garn i Oslofjorden, og at all bifangst av levedyktig torsk tatt på annen redskap som teiner, ruser og krok skal settes ut igjen. Et eventuelt forbud mot torskefiske vil gjelde hele året.

- Dette er et dramatisk virkemiddel og vil medføre konsekvenser for fisket, spesielt fritidsfisket, men også i noen grad for yrkesfisket i området. Vi lanserer derfor også et alternativt forslag om et mindre område for et eventuelt forbud mot torskefiske. Dette forslaget innebærer at den midtre delen av Oslofjorden og kyststrekningen mellom Sandefjord kommune og grensen mot Telemark fremdeles vil være åpent for fiske etter torsk, sier Liv Holmefjord.

Påbud om sorteringsrist

For at rekeflåten fremdeles skal kunne tråle etter reker i de foreslåtte områdene foreslår Fiskeridirektoratet at det innføres påbud om bruk av sorteringsrist og forbud mot bruk av oppsamlingspose for unngå bifangst av torsk.

Forslagene til tiltak for å verne og bygge opp igjen bestandene av fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden blir nå sendt på høring med høringsfrist 9. september 2018.

Opprettet 12.06.2018 09:15. Sist oppdatert 12.06.2018 09:15

Kommenter via Facebook

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

Mindre oppdrettslaks i elvene Rapport slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

200 tonn låsmakrell 200 tonn makrell ble satt i lås i forrige uke. 185 tonn står fortsatt usolgt.

Reke toppet statistikken Reka toppet statistikken over frosne sjøprodukter i forrige uke.

Disp på notseien Mattilsynet dispenserer fra kravet om bløgging/sløying av notfanget sei som innfryses rund.

Lavere pris mel og olje - Fortsatt reduksjon i minsteprisene til mel- og olje, melder Sildelaget.

Skjerper inn Norges Råfisklag skjerper kravene til fiskekjøperne.

Ny makrellpris Fra og med 31. mai 2018 gjelder ny minstepris for makrell Gruppe 1.

Ny pris på Nordsjøsild Mandag fikk vi ny samfengt minstepris på nordsjøsild til konsum.

Makrellstopp Fiskeridirektøren har stanset fisket med landnot etter makrell for ikke-merkeregistrerte fartøy.

Opp for klippfisk Det ble eksportert 7 600 tonn klippfisk til en verdi av 373 millioner kroner i mai.

Saltfiskeksporten øker I mai ble det eksportert 4 700 tonn saltfisk til en verdi av 237 millioner kroner.

Kongekrabbe opp Det ble eksportert 73 tonn kongekrabbe til en verdi av 21 millioner kroner i mai.

Reka øker Rekeeksporten økte med 23 tonn eller 3 prosent i mai.

Opp for makrell I mai ble det eksportert 11 000 tonn makrell til en verdi av 149 millioner kroner. 

Ned for sild Det ble eksportert 10 300 tonn sild til en verdi av 109 millioner kroner i mai.

Opp for ørret I mai ble det eksportert 4 300 tonn ørret til en verdi av 316 millioner kroner. 

Fritt seifiske i sør Fiskeridirektøren slipper trålerne løs på seien i Nordsjøen.

Prosjekter om laks og villtorsk Forskningsrådet lyste ut 24 millioner kroner tidligere denne uken til prosjekter som kan løse mangelen på kunnskap om lakseoppdretts eventuelle påvirkning på ville torskebestander.

Øker minstemål Fiskeridirektøren med melding.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS