Kyst og Fjord

Foreslår forenkling i det tekniske regelverket

Ei arbeidsgruppe foreslår å forenkle den såkalte utøvelsesforskriften og rapporten fra arbeidsgruppa er nå sendt på høring.

Høringsfristen er 30. april.

Foto: Erik Jenssen
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Arbeidsgruppa har vært ledet av Fiskeridirektoratet og har hatt medlemmer fra direktoratet, Kystvakten, Norges Fiskarlag, Norges Kystfiskarlag og Pelagisk forening.

I rapporten som nå er på høring blir det foreslått å erstatte forskrift om utøvelsen av fisket (Utøvelsesforskriften) med ei ny forskrift om høsting av viltlevende marine ressurser. Videre foreslår arbeidsgruppa blant annet ei harmonisering av det tekniske regelverket for Nordsjøen og Skagerrak, samordning av regelverk og opphevelse av regler som det ikke lenger er behov for.

Lettere å etterleve

Målet med arbeidet har vært å forenkle et detaljert regelverk og tilpasse regelverket til dagens situasjon.

Norsk fiskerlovgiving er svært omfattande og detaljert. Arbeidsgruppa mener at en ny forskrift om høsting av marine ressurser og forenkling av det tekniske regelverket vil føre til bedre etterlevelse av regelverket.

Høringsfristen er satt til 30. april 2019 og høringen er åpen for alle.

Disse har vært med i utvalget:

• Hanne Østgård, Fiskeridirektoratet (leder)

• Terje Halsteinsen, Fiskeridirektoratet

• Robert Misund, Fiskeridirektoratet

• Gjermund Birkeland, Fiskeridirektoratet (frem til 31.12.2016)

• Bjarne Schultz, Fiskeridirektoratet (fra 01.01.2017)

• Rolf Harald Jensen, Fiskeridirektoratet (fra 01.01.2017)

• Erling Øksenvåg, Kystvakten

• Jan Birger Jørgensen, Norges Fiskarlag

• Jan Ivar Maråk, Norges Fiskarlag

• Sigmund Mo, Norges Kystfiskarlag

• Ask Økland, Pelagisk Forening

Opprettet 12.02.2019 15:27. Sist oppdatert 12.02.2019 15:28

Kommenter via Facebook

6 000 laks rømte på trøndelagskysten Tall fra utslakting viser at 6 000 laks rømte fra oppdrettsanlegget «Drevflesa» i Roan kommune tidlig i februar.

21.000 tonn torsk mot kolmule Forventer EU-brudd for byttekvoter.

Oppdrett tar mere plass Motstand mot oppdrett ved Nappstraumen.

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS