Kyst og Fjord

Forhandler i Ålesund

I dag starter fiskeriforhandlingene med Russland om neste års kvote for torsk og andre viktige fiskeslag.

I disse dager fastsettes torskekvota for neste år.

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Norge og Russland møtes hvert år for å forhandle om de norsk-russiske fellesbestandene i Barentshavet som de siste årene har hatt en samla førstehåndsverdi på rundt 16-17 milliarder kroner. Bestandene Norge og Russland forvalter sammen er nordøstarktisk torsk, nordøstarktisk hyse, lodde, blåkveite og snabeluer.

 

Forhandlingene tar utgangspunkt i forskernes anbefalinger, og vil ende opp med en avtale om hvor mye de to landene skal ta ut til sammen, og dernest hvordan fordelingen mellom Norge og Russland blir.
Fordelingen følger en forhåndsavtalt nøkkel, men det er mulig å gjøre justeringer i denne gjennom forhandlinger. Det fastsettes også hvor mye som skal tillates fanget av tredjeland, som for eksempel Island og EU.

 

Senere i uka møter fiskeriminister Harald T. Nesvik sin russiske kollega for første gang.
– Jeg ser fram til å møte min russiske kollega Ilja Sjestakov. Fiskerisamarbeidet med Russland er svært viktig, og handler om store og viktige økonomiske ressurser, sier Nesvik, som møter sin russiske kollega onsdag.

Fakta om samarbeidet med Russland:
     * Det forhandles om fellesbestandene nordøstarktisk torsk,  nordøstarktisk hyse, lodde, blåkveite og snabeluer.
     * Forhandlingene ledes av assisterende departementsråd Arne  Benjaminsen på norsk side, og Ilja Sjestakov som er  viselandbruksminister i Russland og leder av Det føderale fiskeribyrået.
     * Fiskerisamarbeidet mellom Norge og Russland er formalisert gjennom avtaler fra 1975 og 1976.
     * Det er i år 48. sesjon i Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjonen.
     * Avtalene legger særlig vekt på tiltak for å bevare bestandene og koordinere fiskerivitenskapelig forskning.
     * Partene fastsetter totalkvoter og fordeler kvotene mellom Norge, Russland og tredjeland. Partene  avtaler også gjensidig rett til å delta i fisket i hverandre sine soner og bytter kvoter.

Opprettet 15.10.2018 07:30. Sist oppdatert 15.10.2018 07:30

Kommenter via Facebook

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS