Kyst og Fjord

Fortsatt bekymret for ueren

Havforskerne mener det rekrutteres for lite ungfisk til bestanden av vanlig uer.

Kjell Nedreaas, Geir Kristian Bjørneset og Christine Djønne er i gang med undersøke uer på fiskelaben.  

Foto: Torhild Dahl / Havforskingsinstituttet
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

- Vi ser at snittalderen på vanleg uer i fangstene til fiskerne øker sakte men sikkert. Det betyr at lite ny fisk kommer til, forteller forsker Kjell Nedreaas i en artikkel på Havforskningsinstuttets sider.  

HI er i gang med å undersøke utviklingen av bestandene av vanlig uer, snabeluer og lusuer. En av oppgavene er å undersøke, og ikke minst artsbestemme eksemplarer som er frosset inn og sendt til HI fra fiskere som har deltatt i registreringen.

Det er tre arter som er ganske like av utseende, men når en vet hva en skal se etter er det ifølge Nedreaas ikke så vanskelig å se forskjell. Uansett er det viktig å holde styr på hvem som er hvem, for de tre artene har en ulik bestandsutvikling.

Ifølge Nedreaas var bestanden av snabeluer svært lav tidligere, men at den ved hjelp av ulike forvaltningstiltak har blitt bygget opp igjen til et nivå der ICES har kunnet gi høye kvoteråd for de nærmeste to årene.
For vanlig uer er situasjonen mer bekyringsfull, ifølge Nedreaas.

— Vi ser at det er svært lite rekruttering til denne bestanden. Nesten all fisk som fanges er godt voksen. Vi har nok fiska for hardt på denne bestanden over lang tid. Alderssamansettingen i fangstene er derfor en viktig indikator på om reguleringene er tilstrekkelige til å få ny rekruttering og vekst i bestanden, sier Nedreaas.

Opprettet 29.11.2018 07:56. Sist oppdatert 29.11.2018 07:56

Kommenter via Facebook

Finner ikke lodde Ingen fangstbare mengder med lodde på Island.

Rømming i Øst-Lofoten I forbindelse med uvær i helgen, har Fiskeridirektoratet fått melding fra Nordlaks AS om at det har rømt fisk fra deres lokalitet Hallvardøy i Øst-Lofoten.

6 000 laks rømte på trøndelagskysten Tall fra utslakting viser at 6 000 laks rømte fra oppdrettsanlegget «Drevflesa» i Roan kommune tidlig i februar.

21.000 tonn torsk mot kolmule Forventer EU-brudd for byttekvoter.

Oppdrett tar mere plass Motstand mot oppdrett ved Nappstraumen.

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS