×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Fremtidens fiskefartøy

Debatt

Vestvågøy advarer mot konsekvensene kvotemeldingen kan få for fartøy over 21 meter.

Som Vestvågøy Fiskarlag tidligere har frontet har dagens vedtatte kvotemelding som konsekvens at alle deltakeradganger over 21 meter og deltakeradganger under 21 meter som i dag ligger på fartøy over 21 meter vil i fremtiden kunne havne på fartøy over 50 meter. Disse fartøyene er i størrelse og effektivitet å regne som havfiskefartøy. I verste fall kan disse fartøyene uten egen tillatelse fryse sine fangster og selge de ut av landet for videre produksjon (20 + 20 = 40 % av kystflåtens kvotegrunnlag)

Denne utviklingen har vi tidligere advart mot og vi gjør det pånytt.

Det er ikke utredet hva konsekvensene av en slik utvikling vil føre til. VVF viser her spesielt til deltakerloven, havresurslåven og fiskesalgslagslovens sterke føringer mot lokal verdiskaping og bosetning i kystsamfunnene.

​§ 1.Deltakerlovens formål.

a. å tilpasse fiskeflåtens fangstkapasitet til ressursgrunnlaget for å sikre en rasjonell og bærekraftig utnyttelse av de marine ressurser,

b. å øke lønnsomheten og verdiskapingen i næringen og gjennom dette trygge bosetting og arbeidsplasser i kystdistriktene, og

c. å legge til rette for at høstingen av de marine ressurser fortsatt skal komme kystbefolkningen til, Fiskesalgslagsloven og

§ 1.Havressurslovens ​formål

Formålet med lova er å sikre ei berekraftig og samfunnsøkonomisk lønsam forvaltning av dei viltlevande marine ressursane og det tilhøyrande genetiske materialet og å medverke til å sikre sysselsetjing og busetjing i kystsamfunna.

--§ 1.Fiskesalgslagslovens ​Formål

Formålet med lova er å medverke til ei berekraftig og samfunnsøkonomisk lønsam forvaltning av viltlevande marine ressursar ved å leggje til rette for gode rammer for førstehandsomsetning og ved å sikre dokumentasjon av ressursuttaket.

Usikkerheten rundt gjennomføringen av den vedtatte kvotemeldinga begrenser også muligheten for å gi et klart høringssvar. Det er usikkerhet fra vår side om denne rapportens forslag er tenkt gjennomført etter at vedtatt kvotemelding er gjennomført eller om forslagene er tenkt som en delvis erstatning til dagens kvotemeldingsvedtak.

Generelt mener VVF at fremtidens fiskefartøy må utvikles med tanke på bærekraft, miljø, HMS for fiskerne og verdiskaping som beskrevet i Havresursloven, Deltakerloven og Fiskesalgslagsloven. Vestvågøy Fiskarlag mener at det over tid har vært for stor fokus på avkastning på investert kapital på bekostning av lokal og nasjonal verdiskaping fra våre felles nasjonale fiskeressurser.

Rapporten beskriver endinger for flåten under 21 meter men VVF mener at det også er behov for å begrense muligheten til flyttingen av alle deltakeradganger over 21 meter opp på fartøy i havfiske størrelse. Dette er fartøy som i størrelse sidestilles med fartøyene i konvensjonell havfiskeflåte, ringnotflåten og deler av trålflåten.

For å sikre at vi beholder en kystflåte som vi kjenne den i dag bør vi gjeninnføre en 28 meters grensen. Dette for å hindre at alle rettigheter over 21 meter kan havner på de aller største kystfartøyene. Vi er redde for at dette vil skje hvis myndighetene ikke regulerer utviklingen aktivt med tanke på å beholde en kystflåte som vi kjenner den i dag. Dette mener vi er viktig for å verne om kystflåtens viktighet for bosetting og verdiskaping på kysten.

I utviklingen av kystflåten må vi blant annet ta hensyn til skjerpede miljøkrav, tilby moderne og sikre fiskebåter og muligheten til å kunne levere fisk av høy kvalitet for å øke verdiskapingen av de Norske fiskeressursene.

Fiske i åpen gruppe bør det også utredes vilkår for deltakelse med utgangspunkt i  samme vurderinger som i lukket gruppe. 

Fiskerinæringen opplever en svært uoversiktlig tid med bla. usikkerheten rundt  gjennomføringen av kvotemeldinga og nå senest statsrådens vingling i spørsmålet om  tilbakefall av strukturkvotene. 

Også i klimameldingen som skal vedtas til våren legges det opp til en betydelig økning av  co2 avgiften for fiskeflåten. Om forslagene gjennomføres som foreslått tror vi det vil  påvirke utviklingen av den norske fiskerinæringa og fiskeflåten fremover. 

Det er også mange regulerings spørsmål som må utredes og avklares for å ha alle  konsekvenser på bordet før det tas en endelig avgjørelse i spørsmålet om fremtidens  fiskeflåte. Samfiske i torsk og pelagiske fiskerier, "samføring" og pumping fra not,  grense dragninger ifm regulering av arealbruk mellom store og små og ulike  redskapsgrupper, kysttorskreguleringer og reguleringer i fiske etter vandrende  pelagiske bestander og bruken av overregulering i ulike fiskerier nevnes som  eksempler på spørsmål som bør være avklart før vi tar en endelig avgjørelse i  spørsmålene rundt utformingen av fremtidens kystfiskefartøy. 

Rapportens forslag om å kun benytte romvolum eller revisjon av dagens lengdegrupper  i finnmarksmodellen mener vi vil føre til en kapasitetsøkning som ikke er ønskelig. En  kapasitetsøkning i flåten vil over tid føre til krav om mere strukturering av flåten og det  er en utvikling som Vestvågøy Fiskarlag er imot.  

På forsiden nå