Kyst og Fjord

Frossenfisken sender Tromsø til topps

Fryselagrene sørger for at Tromsø knuser alle på mottaksstatistikkene i de to nordligste fylkene.

Den grafiske framstillingen av de 30 største fiskerihavnene i Troms- og Finnmark viser at Tromsø knuser alle.

Foto: Transportutvikling AS
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Øystein Ingilæ

oystein@kystogfjord.no

En oversikt over de 30 største fiskerihavnene i Troms og Finnmark som Transportutvikling i Narvik nylig har utarbeidet, viser at Tromsø er to og en halv ganger større enn Båtsfjord som ligger som nummer to på lista – målt i volum.

Frossen avgjør

I motsetning til i Båtsfjord, er fisken til gjengjeld bare en snartur innom Tromsø før den går videre ubearbeidet. Det er utelukkende de to fryselagrene i byen som sørger for at byen troner over alle. Av fisk som landes og produseres ved landingsplassen er det nemlig ingen som slår Båtsfjord. Men også her eksporteres en ikke ubetydelig andel ubearbeidet ut, ettersom Båtsfjord sentralfryselager en viktig mottaker av råstoff for videreforsendelse.

Uvirksomme havner

Transportutvikling har på oppdrag fra Troms og Finnmark, utarbeidet en komplett oversikt over fiskerihavnene i de to nordligste fylkene. Oversikten vil være med å danne et viktig grunnlag når fylkeskommunene overtar ansvaret for fiskerihavnene. For i den samlede oversikten som består av til sammen 85 havner som er definert som fiskerihavner, er det flere som kort og godt kan strykes av kartet.

Eksempelvis er både Hamningberg i Båtsfjord og Skjøtningberg i Lebesby definert som fiskerihavner. Det samme er Bøvær på Senja og Fakkekjeila i Karlsøy. Fellesnevneren her er null virksomhet. Det vil si havner som er helt uvirksomme i forhold til yrkesfiskerne. Til sammen er det sju havner i Troms og sju- i Finnmark som har betegnelsen fiskerihavn, men hvor man må en generasjon eller to tilbake for å finne aktivitet.

I tillegg har 12 havner i Finnmark og 14- i Troms fått «gult lys». Det vil si at aktiviteten her er meget begrenset. I Finnmark står blant annet Syltefjord i Båtsfjord og Holmbukt i Porsanger på denne listen. I Troms er blant annet Mefjordvær på Senja og Laupstad i Ibestad på samme liste.

45 fiskerihavner

Av aktive fiskerihavner med høy aktivitet befinner det seg 24 fiskerihavner i Finnmark og 21 i Troms.

Foruten Tromsø gjør havnene Berg, Lenvik, Karlsøy, Skjervøy og Torsken seg godt synlig på topp 30-listen.

I Finnmark følger Hammerfest etter Båtsfjord, med Måsøy, Nordkapp, Hasvik, Gamvik, Lebesby og Vardø på plassene etter. Midt i mellom disse finner vi også Sør-Varanger, men her er det fryselageret som er avgjørende.

Tallmaterialet som danner grunnlaget for rangeringen er fra 2017.

Opprettet 21.09.2018 08:06. Sist oppdatert 21.09.2018 08:06

Kommenter via Facebook

Finner ikke lodde Ingen fangstbare mengder med lodde på Island.

Rømming i Øst-Lofoten I forbindelse med uvær i helgen, har Fiskeridirektoratet fått melding fra Nordlaks AS om at det har rømt fisk fra deres lokalitet Hallvardøy i Øst-Lofoten.

6 000 laks rømte på trøndelagskysten Tall fra utslakting viser at 6 000 laks rømte fra oppdrettsanlegget «Drevflesa» i Roan kommune tidlig i februar.

21.000 tonn torsk mot kolmule Forventer EU-brudd for byttekvoter.

Oppdrett tar mere plass Motstand mot oppdrett ved Nappstraumen.

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS