Kyst og Fjord

Frykter at Mattilsynet svekkes

Budsjettkutt fører til en kraftig svekking av alle sider ved Mattilsynets virksomhet, deriblant utstedelse av eksportattester til fiskerinæringa. Det skriver Hovedtillitsvalgt Terje Olsen i en pressemelding.

Alle sider av Mattilsynets virksomhet blir svekket, mener hovedtillitsvalgt. Her er ved landing av hval på Myre i fjor.

Foto: Dag Erlandsen
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Bakgrunnen er budsjettavtalen mellom regjeringa og støttepartiene KrF og Venstre, som innebærer et nytt kutt på 25 millioner kroner, på toppen av allerede vedtatte kutt. Dermed har etaten 65 millioner kroner mindre å rutte med neste år, i forhold til i år.

- Ved mindre ressurser kan Mattilsynet ikke følge opp eget regelverk, og det vil ramme hele Mattilsynets fagfelt. Dette må politikerne stå til ansvar for, skriver Olsen.

Mattilsynet har de siste årene gjennomført en omfattende effektivisering/modernisering. Siden etaten ble etablert i 2004 er antall stillinger redusert med 300, ifølge Olsen.

Mattilsynet har store utfordringer når det gjelder satsing på dyrepoliti, bekjempelse av skrantesjuke, arbeidet med trygg drikkevannsforsyning og matkriminalitet, som skrever store ressurser.

Olsen mener neste skritt nå blir en prosess der hele kontorstrukturen i Mattilsynet må vurderes og det antakeligvis vil bli færre kontorer, som kan medføre en ytterligere sentralisering der distriktene rammes.

- Nedprioritering av innsatsen internasjonalt, svekket evne til å gi innspill til reguleringer som er viktig for Norge, redusert tilsynsaktivitet, også på høyt prioriterte områder, reduserte åpningstider, lavere saksbehandlingskapasitet på eksportlisenser og dårligere dyrevelferd, skriver Terje Olsen, som har satt opp ei real «smørbrødliste».

- Når det er snakk om så store kutt, kan vi ikke se at noen områder ikke blir rammet, skriver han.

  

Opprettet 04.12.2017 09:20. Sist oppdatert 04.12.2017 11:49

Kommenter via Facebook

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

Mindre oppdrettslaks i elvene Rapport slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

200 tonn låsmakrell 200 tonn makrell ble satt i lås i forrige uke. 185 tonn står fortsatt usolgt.

Reke toppet statistikken Reka toppet statistikken over frosne sjøprodukter i forrige uke.

Disp på notseien Mattilsynet dispenserer fra kravet om bløgging/sløying av notfanget sei som innfryses rund.

Lavere pris mel og olje - Fortsatt reduksjon i minsteprisene til mel- og olje, melder Sildelaget.

Skjerper inn Norges Råfisklag skjerper kravene til fiskekjøperne.

Ny makrellpris Fra og med 31. mai 2018 gjelder ny minstepris for makrell Gruppe 1.

Ny pris på Nordsjøsild Mandag fikk vi ny samfengt minstepris på nordsjøsild til konsum.

Makrellstopp Fiskeridirektøren har stanset fisket med landnot etter makrell for ikke-merkeregistrerte fartøy.

Opp for klippfisk Det ble eksportert 7 600 tonn klippfisk til en verdi av 373 millioner kroner i mai.

Saltfiskeksporten øker I mai ble det eksportert 4 700 tonn saltfisk til en verdi av 237 millioner kroner.

Kongekrabbe opp Det ble eksportert 73 tonn kongekrabbe til en verdi av 21 millioner kroner i mai.

Reka øker Rekeeksporten økte med 23 tonn eller 3 prosent i mai.

Opp for makrell I mai ble det eksportert 11 000 tonn makrell til en verdi av 149 millioner kroner. 

Ned for sild Det ble eksportert 10 300 tonn sild til en verdi av 109 millioner kroner i mai.

Opp for ørret I mai ble det eksportert 4 300 tonn ørret til en verdi av 316 millioner kroner. 

Fritt seifiske i sør Fiskeridirektøren slipper trålerne løs på seien i Nordsjøen.

Prosjekter om laks og villtorsk Forskningsrådet lyste ut 24 millioner kroner tidligere denne uken til prosjekter som kan løse mangelen på kunnskap om lakseoppdretts eventuelle påvirkning på ville torskebestander.

Øker minstemål Fiskeridirektøren med melding.

Møtte oljenæringen - Vi har en omfattende dialog med oljenæringen og håper dette skal bidra til et smidig og best mulig samarbeid mellom seismikk- og fiskeriinteresser. Det sier generalsekretær Otto Gregussen i Norges Fiskarlag.

Oppløftende prøvefiske ved settefiskanlegg Det ble ikke funnet rømt settefisk i Trøndelag og Møre og Romsdal etter drypprømming-kontroll.

Øker hysekvoten Fiskeridirektøren har besluttet å refordele hyse nord for 62°N for å legge til rette for at norsk totalkvote kan utnyttes fullt ut.

Økt pris for torsk Økning i minsteprisen for torsk og kongekrabbe - nedgang for sei.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS