Kyst og Fjord

Frykter at uregulert krabbefiske fører til kollaps

Øyvind Seipæjærvi frykter kollaps i kongekrabbe-bestanden dersom man ikke klarer å få full kontroll over hva som fanges.

Krabbe-veteranen Øyvind Seipæjærvi frykter at svartfisket av krabbe vil bryte ned bestanden. 

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Øystein Ingilæ
oystein@kystogfjord.no

 

- Det har skjedd før. I Stillehavs-Russland kollapset bestanden for 10-12 år siden etter en alt for høy beskatning. Nå ser vi allerede klare tegn til at krabben har gått i kraftig mink i mange områder på Finnmarks-kysten som tidligere hadde stor tetthet, sier Seipæjærvi til Kyst og Fjord.

 

Frykter for grunnlaget

Enkelte estimat anslår at så mye som 20 prosent av kongekrabben som omsettes i Norge, kan være ulovlig fanget.

- Dersom det stemmer kombinert med at kvotene samtidig ligger 30 prosent over det havforskerne foreslår, kan resultatet ende med at vi en dag står uten fangstgrunnlag, frykter Seipæjærvi.

I dag er han krabbefisker, men har fulgt kongekrabben siden den spede begynnelsen fra salgssiden. Sepæjærvi bygde opp de første eksportrutene fra Norge samt etablerte varemerkeforeningen Varanger.

Han liker absolutt ikke den utviklingen som skjer i næringen.

 

Ser signalene

- For det første har direktoratet hvert år satt en kvote som ligger langt over det havforskerne har anbefalt. Det har skjedd år etter år. Samtidig hersker det ingen tvil om at det foregår en svart omsetning. Det var jeg vitne til da jeg drev som krabbeselger, og det har absolutt ikke blitt bedre. Derfor er uttaket i dag kanskje så mye som 50 prosent over det som bestanden tåler, sier Seipæjærvi.

Derfor er han ikke overrasket over at det tas lite krabbe utenfor Vardø, Båtsfjord og i Tanafjorden.

- Helt øst i Finnmark får vi fortsatt gode krabbefangster. Men det skyldes trolig innsig fra Russland, ikke at den fornyer seg selv. Grunnlaget for å skru på varsellysene er i høyeste grad til stede, mener Seipæjærvi.

 

Ser likhetstegn

Bestanden av kongekrabbe i Stillehavs-Russland har ennå ikke tatt seg opp til samme nivå som før kollapsen man opplevde i perioden 2005 til 2008. Derfor mener Seipæjærvi det er all grunn til å være bekymret.

- Årsaken til at krabbebestanden brøt sammen her, skyldes blant annet en stor svart omsetning. De russiske myndighetene tok imidlertid grep og skiftet ut alle lokale kontrollenheter med folk fra Moskva for å bygge opp bestanden igjen.

For norske krabbefiskere var kollapsen i Øst-Russland svært lukrativ. Prisene skvatt umiddelbart i været og nærmest doblet seg over natten og har siden holdt seg høyt.

- Nå er det viktig at ikke vi ender i samme situasjon. Derfor bør man over hodet ikke ta lett på forvaltningen, sier Øyvind Seipæjærvi.

Opprettet 18.07.2018 08:14. Sist oppdatert 18.07.2018 08:14

Kommenter via Facebook

Finner ikke lodde Ingen fangstbare mengder med lodde på Island.

Rømming i Øst-Lofoten I forbindelse med uvær i helgen, har Fiskeridirektoratet fått melding fra Nordlaks AS om at det har rømt fisk fra deres lokalitet Hallvardøy i Øst-Lofoten.

6 000 laks rømte på trøndelagskysten Tall fra utslakting viser at 6 000 laks rømte fra oppdrettsanlegget «Drevflesa» i Roan kommune tidlig i februar.

21.000 tonn torsk mot kolmule Forventer EU-brudd for byttekvoter.

Oppdrett tar mere plass Motstand mot oppdrett ved Nappstraumen.

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS