Kyst og Fjord

Fryktet stopp, tok tak og fikk fire tonn ekstra til 250 båter

FrPs nye fiskeripolitiske talsmann hardt inn i distrikstkvoteordningen.

JOBBET HARDT: Det ble en travel uke for fiskerpolitisk talsmann i FrP Bengt Rune Strifeldt da fiskeridirektoratet utsatte omfordelingen av distrikstkvota.

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Av Inge Bjørn Hansen

Da fiskeridirektoratet i forrige uke utsatte omfordelingen av distriktskvotene var det mange som fryktet at de skulle bli dratt helt inn. Dette fordi det i ander grupper er et stort overfiske, samt at det var få som benyttet seg av den såkalte ”Mehamnkvota”.

 

Nyslådd fiskeripolitisk talsmann for FrP på Stortinget Bengt Rune Strifeldt tok tak i denne saken med en gang, og har gjennom møter med fiskeriminister Harald T. Nesvik og departementet meislet ut en løsning man håper vil avhjelpe godt på situasjonen for landindustrien på Nordkinn.

– Det har vært et overfiske både i åpen gruppe og innenfor kystkvota. Total for begge gruppene utgjør overfisket vel 15000 tonn. Det må være helt klart at dette ikke er fiskernes feil. Det er en systemfeil som vi må finne en løsning på. En løsning som baserer seg på en forståelse av en felles ressursutnyttelse. Når det gjelder distriktskvota så var den lovet i 2017 og  2018 for å sikre nyetableringer. Dersom denne skulle trekkes helt inn ville dette vært dårlig nytt for landindustrien i Mehamn. Jeg tok derfor tak i akkurat denne saken, og har gjennom uken gjennomført greie samtaler med fiskeriministeren, forteller Strifeldt.

 

Ment for å berge industrien

Han tror at en økning fra seks til ti tonn pr. båt vil hjelpe godt på for dem som ønsker å delta i dette fisket.

– Jeg argumenterte hardt for at en stopp for distriktskvoten ikke kunne være tema. Til det er den alt for viktig for landindustrien. Da tidligere fiskeriminister Per Sandberg i sin tid innførte denne kvoten var det akkurat med tanke på dette. Underveis har det vist seg at alle som søkt på disse kvotene ikke har deltatt i fisket.  I stedet for å dra kvotene inn går vi altså nå for at de 251 båtene som har søkt skal få fire tonn ekstra. Selvsagt håper vi at de ser denne muligheten og benytter seg av den sier Strifeldt videre.

 

På spørsmål om han mener at dette kan være stor non økning for å få fremmedfiskere til å  ta laus og dra nordover svara han at dette ikke er noe verken myndigheten eller  fiskeriministeren rår over.

– Vi kan ikke tvinge noen på havet. Men, er det ingen som fisker, så kommer det heller ingen fisk på land. Vi prøver nå å legge til rette forholdene for at disktriktskvotene kan komme både båteiere og industri til gode. Vi håer at kvoteøkningen kan være til hjelp, ser Bengt Rund Strifeldt til slutt.

Her er pressemeldingen fra departementet:

250 båter kan fiske mer på distriktskvota

Pressemelding | Dato: 12.10.2018

Taket for hvor mye hver båt kan fiske på distriktskvota økes fra seks til ti tonn. Målet er å sørge for fortsatt aktivitet i fiskeindustrien i Gamvik og Lebesby.

- Jeg har bestemt at maksimalkvoten skal økes fra 6 til 10 tonn. Ved å gjøre dette sikrer vi at fisket og aktiviteten på land fortsetter, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik.

Distriktskvoteordningen er en midlertidig ordning, som har vært ment å bidra mer torsk utenom hovedsesongen til foredlingsbedrifter i kommunene Gamvik og Lebesby. Nærings- og fiskeridepartementet vil nå vurdere hvordan ordningen har virket, frem mot at departementet i desember skal fastsette reguleringene for neste år. 

Det ble satt av 3000 tonn til ordningen i 2018. Makskvota per båt ble satt til 6 tonn.  Foreløpig er bare knapt 1.200 tonn fisket. Nå øker altså makskvota til 10 tonn.

Departementet endrer ikke tillegget under ferskfiskordningen for åpen gruppe. Denne ordningen har som mål å stimulere til leveranser av fersk torsk til landindustrien også i andre halvår.

- Situasjonen med overfiske i åpen gruppe gir heller ikke grunnlag for å øke tillegget innenfor ferskfiskordningen i år. Gruppa har overfisket sine samlede kvoter. Da må vi holde litt igjen, framfor å bidra til et enda større overfiske, sier fiskeriminister Nesvik. 

Når det gjelder ferskfiskordningen for lukket gruppe, vil Fiskeridirektoratet på normal måte vurdere endringer ved behov.

Opprettet 12.10.2018 15:38. Sist oppdatert 12.10.2018 16:01

Kommenter via Facebook

6 000 laks rømte på trøndelagskysten Tall fra utslakting viser at 6 000 laks rømte fra oppdrettsanlegget «Drevflesa» i Roan kommune tidlig i februar.

21.000 tonn torsk mot kolmule Forventer EU-brudd for byttekvoter.

Oppdrett tar mere plass Motstand mot oppdrett ved Nappstraumen.

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS