×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Fylkesfiskarlag med alternativ til struktur

Nordland Fylkes Fiskarlag har overfor Stortingets Næringskomite foreslått følgende ordning med kvotesammenslåing for flåten med hjemmelslengde under 11 meter til erstatning for et mulig bortfall av samfiskeordningen:

Nordland Fylkes Fiskarlag går ved bortfall av samfiskeordningen for et fleksibelt system der fiskere som går mot pensjonalder kan selge deler av driftsgrunnlaget til en ungdom. Den vil være reversibel i motsetning til strukturkvoteordningen.

Kvotemeldingen - fremtiden for flåten under 11 meter etter evt. bortfall av samfiske-ordningen i torskefisket. 

Nordland Fylkes Fiskarlag vil med dette foreslå overfor Næringskomiteen hvordan en ser for seg et alternativ til dagens samfiskeordning for flåten under 11 meter og ber om at forslaget følges opp i forbindelse med behandlingen av Kvotemeldingen.

Nordland Fylkes Fiskarlag vil først og fremst presisere at flåten under 11 meter representerer den beste muligheten ungdom og unge voksne har for å kunne etablere seg som båteier både i lukket gruppe og i åpen gruppe. Sjarkflåten har alltid vært svært viktig for rekrutteringen og det både vil og må den også være i fremtiden. En ny ordning med kvotesammenslåing må ta høyde for det.

En måte å gjøre det på, og for å holde kostnadene innenfor akseptable rammer er at det må etableres en ordning med kvotesammenslåing ved at det kan legges inntil to hjemmelslengdekvoter under 11 meter på fartøy med faktisk lengde under 15 meter. Dette må være uten avkorting og uten krav til kondemnering av det fartøyet som blir uten grunnkvote.

Når det gjelder fartøyet som avgir sin grunnkvote må det tas stilling til hvilken bruk som skal tillates av dette. Her står en overfor flere valg; Fartøyet tillates kun brukt videre som fritidsfartøy, det tillates brukt på vanlig måte i åpen gruppe, det tillates kun brukt i pelagiske fiskerier eller det tillates brukt i alle åpne fiskerier unntatt i fisket etter torsk, hyse og sei. Andre muligheter kan også forekomme. Dette er imidlertid forhold som må avklares nærmere med næringen.

Dette betyr at det kan settes inntil to kvoter med forskjellig identitetsnummer (ID) på samme fartøy der begge kvotene beholder sin ID. En slik tillatelse må gis innenfor et visst antall år (f. eks. 10 – 15 år). Hva som skal skje med kvotene etter periodens utløp må drøftes nærmere i næringen. Slike kvoter må ikke tillates splittet.

En slik ordning vil medvirke til at en beholder det antallet deltakeradganger en har i dag bare det at disse fordeles på færre fartøy. Samtidig vil en ved å beholde ID på alle kvoter til enhver tid og innenfor gitte rammer ha anledning til å selge disse to kvotene enkeltvis til andre, evt. selv gå inn i en ny periode med sammenslåtte kvoter og føre driften videre på samme måte som de siste årene.                                                                                                          

Alle sider ved en slik sammenslåingsordning er langt fra utredet, men Nordland Fylkes Fiskarlag mener at prinsippet slik det er presentert bør kunne danne en bakgrunn for et organisasjonsinternt arbeid som kan utrede denne saken nærmere. 

En stor fordel med en slik ordning er at den er reverserbar i motsetning til en ordinær strukturkvoteordning. 

Nordland Fylkes Fiskarlag mener at foranstående er i tråd med siste vedtak i Landsmøtet i Norges Fiskarlag samt i forhold til tidligere vedtak sentralt i Norges Fiskarlag.

Fordeler med en ordning med kvotesammenslåing i stedet for en ordinær strukturkvoteordning kan oppsummeres slik:

  • Det er en ordning som kan reverseres noe strukturkvoteordningen ikke kan
  • Det er en fleksibel ordning der fiskere som går mot pensjonsalder og ønsker å trappe ned kan selge den ene kvoten til en ungdom
  • Finnmarksmodellen beholdes.

Det presiseres at modellen ikke er vurdert opp mot situasjonen for pelagiske fiskerier.

På forsiden nå