Kyst og Fjord

Går inn i algesamarbeid

Nordland fylkeskommune går inn i et samarbeid for å utvikle algenæringen i nord.

Fylkesråd for næring, Ingelin Noresjø

Foto: Jens Bertil Kyed, Nordland fylkeskommune
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Formålet er å få fart på forsknings- og utviklingsarbeid for dyrking av alger, og gjennom det få en ledende nasjonal rolle på området.

Stort potensial

Fylkesråd for næring i Nordland  Ingelin Noresjø (KrF) mener at det ligger et stort potensiale for næringsutvikling inne nettopp algedyrking.

-  Algenæringa kan gi oss løsningen på fôrutfordringen i oppdrettsnæringen. I framtiden er det et mål at fôret skal komme fra «gress i havet» - og ikke fra annen fisk eller planter på land. Algenæringen kan også utnytte og håndtere utslipp av næringsstoffer fra oppdretttsindustrien og annen industri. Det handler om bærekraft og ny teknologi og arbeidsplasser. For å lykkes må vi samarbeide, og derfor inngår vi i dette, sier Noresjø.

Dra veksler på hverandre

I dag finnes allerede et nettverk med algebedrifter i hovedsak fra Nord-Norge med 16 bedrifter. Fram til nå har ikke offentlige aktører vært med i dette nettverket, men for å komme videre i utviklingen ønsker nettverket nå et formalisert samarbeid med offentlig forvaltning/utvikling og organisasjoner innen FoU.

Formålet med samarbeidet er å bidra med gjensidig støtte for å utvikle og styrke den felles kompetansen i samarbeidet. Viktige stikkord er etablering av produksjon, bearbeiding og prosessering, forskningsresultater og regelverk/forvaltning

Flere nye partnere

Følgende aktører er invitert til undertegning av intensjonsavtalen: Nord universitet, Nordlandsforskning, Nibio, Nordland fylkeskommune og Innovasjon Norge.

De regionale avdelingene av Fiskeridirektoratet, Kystverket, Mattilsynet og Fylkesmannen, samt andre relevante institusjoner med algedyrking på programmet kan bli invitert på å delta i konsortiumet.

Opprettet 13.02.2019 09:37. Sist oppdatert 13.02.2019 09:38

Kommenter via Facebook

Finner ikke lodde Ingen fangstbare mengder med lodde på Island.

Rømming i Øst-Lofoten I forbindelse med uvær i helgen, har Fiskeridirektoratet fått melding fra Nordlaks AS om at det har rømt fisk fra deres lokalitet Hallvardøy i Øst-Lofoten.

6 000 laks rømte på trøndelagskysten Tall fra utslakting viser at 6 000 laks rømte fra oppdrettsanlegget «Drevflesa» i Roan kommune tidlig i februar.

21.000 tonn torsk mot kolmule Forventer EU-brudd for byttekvoter.

Oppdrett tar mere plass Motstand mot oppdrett ved Nappstraumen.

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS